18 ’ De ghelégentheydt’ |
weder daer dickwils Co Hechten water dattet Daer op níet en barnt/is oock heel cho!
foo Datmen op't loot Die niet naerder mach comen als op twaelf vadem. De met
ken om De plaetle ban dele Keveldeen te kennen zijn dele : AI noozDooltepnde VAN |
Nargenzupdwelt enzupdwelt ten welken ban u ig/ en De Googhen toozen van Keb
een windboom lenghde ok wepnigh meer bewelten Het weltepnde ban ’t Eplandt Dt
Waolk/ danzijt ghp vecht nekkens dele teen. De toozen van Revel is dan oock recht
zuuden van u: Maer als den Revelſchen toozen comt aen de Walf/ en dac ghy oll
y! ve wilt/Coozijt ghp lekerlÿck dele Nevellteen ghepalleert/ en een goer ltuck datt
| I | De wolf. Van 't welteunde van 't Eplandt de Walk (treckt een Rik ak noordelijck in zee ol'trent t vierendeel van een mÿl nae de Hevelſlteen toe’ op 't epnde van Dat Kif leggle!
bijf of (es klippen wepnigh boven water. Soo ghp ban Revel comt nooyden tel
weltenaen verby de Wolk/ſoo neemt achc op den hoeck van Surp/ als die com: ckitll
aen ‘tzundepnde van ‘t Eplandt Nargen/ loo lulc ghp oock effen hebben de lengd!
vandat voorlz Rik/Coo ghp dan aen ltuerboozt uptr liec/en niet leer verre bewelten?
Wolk heen gheleplt züt / ghp lult die voorlz (teenen legghende op ‘t epnde van t il
fttkent 1 lienlegghen/ meught daer benoozden by om loopen op vijk vadem (ond!
ee
DE 3
Narghen ontrent noordsolt/ en van de noortdhoeck ooltzupdoolt. Daerom loo gh"
de zundhoeck van Nargen ontrentzupdwelt ofte zuudwelt ten zupden/ en de voor
noordhoeck weltnoordwelt vanu bjenght/ en Dat De Wolf Dan Vp Iepdt ban 't pal!
landt af/ghp [ult niet miflen op dele Dzo0chte te vergallen.
Rage. _ Marghen machmen rondom feplen/ oock Daer onder (etten boo? noozdelijckt en
weltelijcke winden op thien/twaelk/veerthien en achthien vadem. j
Van Narghentot het Eplandt Wrangher is de cours oolt tenzupden vijk npe
De ghelegenthepdt daer ban beliet in't volghende Poofctuck,
] _ . t VandeVinlandtſche Cuſt tuſſchen het Alandtſche Haf en Elſenvos. '!
jm, ]
NCC duc
tick . drenoozdwaert in Finlandt op / dat een ſchip met goede voortgangh dat in vi
z _ Daghennaulijcr en (oude konnen ten epnde leplen. Op ' upterlte van dele Nool?’
c;! bodem lepdt de ltadt Tozen/daer lchept hem Öweeden van Finlandr. ev
Erze: Lament alim en Carpe, Ercheis her aiverweliegchute tvcuptec
eve. ſte/‘vandaer gaet de Corpelondt noordoolt in/ neffkens Caltelholm en Corpe ianghs
Cope lepdt binnen het ander Eplandt / en van Corpe machmen overliaen in her
.' Riede van Abbo-dat van Wttopakcomtloopen. Men machoock ditgat op (epi! |
Wttop. urn ETE ad L. : mut met een ton tot eeu ba-
_ Ken/lept van't Eplandt Cozpe ver»chepden oolt en welt ontrent ſeven mplen. Ar!
. . de weltzyde van Wrtop gaet dat Liedt van Abbo op / kkreckt eerlt noozden en n0%
Est denten oolten in ontrent twee okte dzie mplen/dan comtmen togens een groot en
ee
waert opal tullchen de klippen deur/ ontrent thienmpien daer binnen lepdt een U
Magneet. onder wäâter / dat een Magneet of Zepiltcen is/ oock lchÿnt de grondt daer te wt!“
© vanZSerllteenighe cracht/ want alfmen daer ontrent comt en houden ve Compal"
geen lkreeck/maer loopen en dzaepen (onder Tegel/tot datmen wel een mijl Daer WE!
bp is/ dan beginnenſe weder recht te wpſen. Van daer streckt het al oolt enoolt een
zupdentullchen de klippendeurtot datrupghe Eplandt toe/daer bewegen loopt DA
Zups. gatban Zups in zee. Allmendaer tenetkens inzeeis / machmen het landt van ye
vel lien. ‘T is daer tuſſchen Iepden/ te weten / tullſchende uptſchaerenen zargb |
ofte ’t landt Daer ontrent achru mylen wüc. f: ain Winte Tak ,
.


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.