N
Y Hoofiſtuck. Beſchryvinge der Zeekuſten van’t Eylant Dageroort,van :
de Moenſondt , en’t noorderdeelvan de KyghſcheInham.
Pr r Ondtſoort de nooz-dwelthoeck van Oelel/ en den hoeck ban Da-
AT 7e gheroot leggen berlchepden noozdnoozdwek en zupdzupdoolt
CAN] PZ ontvent les mplen. Daer tullchen bepden is een groote Inwück/
A 1@) Daer loopt oock een gat deur/ maert is ioo d’0ogh en ondiep dat-
ter geen ſchepen deur en mogen/ en over alſcherpe onecken gront.
2> Op Dageroort att een hoogen toozen/Die Den . Haer der Kadt
" ebel Daer heeft Doen bouwen! om Het lant Daer by te verkennen/
| díe machien ober wederzpden van Dagheroozt verre in zee lien/
Hückover'clandc heen verre in die voorſsz Inwÿckee. Gel
| Onder den hoeck aen de zupdzyde van Dagheroaott ilt goet legghen voor noorde
noordoolte winden/en ſchoone ſandtgrondt/men mach bp den hoeck van Dager-
ez omlooden op even ofte acht vadem / aen de noozdzyde van Den Hoeck is goede
Voo j inden. lt ]
an Eels (recht De Culte noordoolt vijf mplën. Daer
tulſchen bepden,te weten/twee mylenvan Dagheroozt/ en dzie mplen van Spbauichl-
8 vecht cen blacke afgacnde grondt dwars van landt noordwelt in zee wel vier

Hiss: ſewen vadem diep / en wert altemet dieper tot nae de Finſche Scheeren Daer t
v Ur t.: lant van Dagheroort noorden en noorden ten oolten
anden hooghen toozen/ daerlepdt een blinde klip Die (eer Genl is/Daer niet meer alg
ceskwaelktehalve uoec/terltont nae de ltoot wierp hy 't loot/ en vont vijf vadem diep-
' Detaozen van Dageroazt was doen van hem zupdenen zupden ten welten,;... ;

ſchendie twee Kevenig een ſchoone vlacke ſandcſtrandc/ daermen 't ſetten mach loo
I aendewal allmen wil op kes/vÿkokte vier vadean.
| Een wennigh bewelten de weltelÿckſte hzeck van Spbzichſnes niet verre van
pn EDDE een Dz00ghte onder water/ontrent loo groot als een ſchip/daer 't niet die-
enisalstwaelklvoen. | s
ſt „„an Sphzichſnes tot Otgesholm is de caurs ooltnoordoolt vijf mplen; Daer tus
henbepden gaec de MBeunlondt in.
land ezupden Otgenshÿolm gaeteen groot Jnwijck int landt / daer in lepdt een Ep-
u
Ai af wet eenmÿl inzee dat (eer beers / Daer machment bp in lepoen naer
bjoan Svbzuich»nes tot de Olleholm en Gralholm is de cours zupdoolt dzie bfte
ty mplen/ de Gza»ſholmziin twee groene Eplandekens / en de OÖlleholm lept on-
Ge EE GE GES zi
jk noemt/lepdt teghen over de Gral»holm/naer het Kif van Dapfael toe/Daer op en
He ral oen ee Bene Aeon nen rme pedir
' J .1 e. 1 19 15 .
.

teélttot de Gzalholm/ en eplt daer. dicht bpin/om de Gzalgronc die oolktwaert daer
ik mplen/bp na in maniere als het groote Jutſche Rik/is eerlt van dzie/vier/vijt/
att en mple bewelten de Graſholm/daermen rondornmeſeplen ende »ſerten mach:
h gen over lent te mpden. Van de Graſholm torten Hoeck van Delel Daer Degroote.
Cödt ap
gd
thien vort waters opis : Cen Ollaner man eeft daer op geloten ginch niet Dieper …
|
vbzichſnes 1s een upthoeck met twee hoecken/daer van elck een rik afſchiet/tuſ- Subzich|; | |
nes,
t/ en daer achter eenſtedeken gheheeten Iapſael/ Daer machmen’t (etten Waerz . .
zeil. Syp de zupdweltkandt van Dele Jiwijck loopt een groote Drooghte ofte-
.
ondiepten diemen de Gra»gront noemt/ de ander Graſ»gront diemen de oolter- Graſgroti
hy,Die van Otgensholm ak door de Meunlondt leplen wil / Cſalaengaen zupdzupd- Mennſst,
IE EE
u van Graſ»holm naer Oelel toe leplt/leplemen bp dele Eplandekens langhs/ las
ive die ontrent twee ofc dzie kabels lenghden aen lktuerboort ligghen / tor Ben
te
]
|
J


] '
| |
|
ſſ NN
I MI
| | I

J
J
J ] ]
II.
In MI.
MÒl@ |
III INH.
m
II
II MI
| [|
MW
|I
II MIM
| |
III MI.a ei IMI
taſhuan..
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.