| I| Renmſael.
Kn.
Abrzick.
‚Daele
Jronden.
II | Reede on-
] Der Oeſel.
Arentſ-
en
——— —— DI TI ) me D =>
+ 2 Ori rän Derwincla otn Domeliies | a
Hoemendaer in oft upt Cal Cenlen is niet moghelijck Coote bekchzpven dat pemandt
hemdaer op oude mogbhen verlaten/ want Doo2 t Daghelijcr Groomen/ en bplondtl
bp ſomnughze gheweldighe verloopen ban afwater en Kercke plganghen verlope
Die Diepten en ondiepten Hier memchmael/ Daer een neghelijck die hier begeert te WW
zv far v Ryge tot Parnout is de cours noorden ten dolten lelthienmy'
len/Daer tutlchen bepden ontrent negen mplen van Gnge lepdt cen ltedeken geheetel
Lemlael okte Haleg/daer gaet een diepken in van vier ellen waters. Voor dat die)
lent een banck daermen van bepdezuden mach omleplen/en Daer achter comen/ dar
ilt dzie vadem diep. Het Eplandc Uiÿn lept van Sales verleheyden noo wel vit!
groote mulen’ van Rupnen ooltnoordoolt leven mplen / en van het gat van Öpght
noordenontrent elk mplen. ‘T is een laegh Eplandeken ontrent twee mplen lang!
heefc rondom meelt vuple gront. Tullchen Kÿn en de Cult van Lÿtlandt ilt wit
dzie inulen/en het rechte diep daertullchen bepden acht ok negen vadem diep.
Noordwelkt tenwelten les mplen van Rupnen / en noorden vijk mplen van D0 |
melnes lent Abrick/dat ís een clepn Eplandeken/ ig rondom bupl met Geenige (CheV
pe gront/lept een groot mijl verlchepden ban de Culte van OGelel. Tulſſchen Hupnel
en Abrick/ maer Abuick naelt/ legghen veel onefken dwaelgronden van dzie/ vier el
vijk vadem. Abrick en 't zupdepnde van Oelel leggen ver»lchenden noordoolt wello’)
noordeliÿck / ende zupdwelt wel Cod zupdelÿck ontrent vijk mplen. Onder dezupd
boeck ban Oeſel aen de ooltzpde is een goede recde voor weltelijcke winden. Wil!
ghzpy t daer ſetten/ſo ſet op acht ofc ſeven vadem-, alſ»o dat de witte kerck die een (uch
binnen De zupdelijck ite hoeck Kaet welk ten 3upden van u Eaet/ Daer ig goede Heel i/
grondt/en (ult befchut leggen boo een welt en weltzupdwelte windt. De grondt!
Daer eel effen en vlack/als ghp de ſeven vadem crijcht en nae lanctoeleplt/het blij
lang eenderlep Diepte van (even badem tot bp Dicht aen De wal cer het dzoogh!!
vitt. yet is daer bp de ooiſtkulte van Oeſellanghs alvlacke grondt van dzie / pie
en vijf vadem. '
ut van t zupdepnde van Oelel te lenlen nae Arentlbergh binnen Abzick Def |
(oo moetmen twee Deelen waters laten aen Bagboozt nae Oefel/ en een deelaen MV
boot nae A6zick/Daer heeftmen ontvent even badem Waters en Keerkgrondt. m
De Cul van Delel 1E Vol oneffen DWaelgronden/ aen Ab2ick canmen aen De welp ;
Aremetbergh lepdt van 't zundepnde van Oeſel verſchepden noordnoordoolt ach
mplen/maer ban’t Eplandt Abrick noorden ten welten drie okte vier mplen. OP dt
weltzyde van Oelel (treckt de Culte van 'tzupdepnde ak nae Hondtloozt met vt!
ſchepden inwÿcken / ontrent noozdnoordwelt/ enzupdzupdoolt twaelk mplen/dat
tullchen bepden legghen twee laedplaec»ſen / als Wijcke ende Neecke. Ranghs pelo
weltiulte van Oelellegghen leer veelonefkenen vuple gronden/ daermen hem voo

tewachtenheeft.
Hoe deſe Eylandén van malcander en van ander Landen zijn gelegeit. |
? Bat Derwinda na Luſeroozt nooz)dooſt ten | Van Rupnéê tot het Eplant Kijn o.1i o. s in;
on... 3mplen, | Van Domefneg tot het zupdepnde Sf 2
we negen ofte tien niplen,
Dan Luſeroozt tot Domeſnes o.n,0. en n,0. | Reede van Oeſel’is de cours n.w. 2 groot
Van Domeſnes tot Abzick n. 4 mplell
. Van BDomeſsnes tor Kupneno.tenn; 6 m. | Van Rupnentot Abzick n.w. ten w. CW

Van Rupnentot Dupnemontofte ‘t gat van | Van het zupdepnde van Oesel tot Arentl“
Rpghez.z o. en z.0. ten zupdhen nx12mplen. berghnnen. –~ .. +{ s mplel
V Vun Batefrch tot Upge ofte Dupnemont | JZ An Luſeroozt tot Houbozgh weſt tet zit. [
zupdo 16 mplen, den wel (ozupdelijck — _ 3
h Bat Buynetvondt tot emſar! ofte Es Van Luſeroozt tot den Hoeck vän Alandt I
. | oſtde Eplandennn.iz. – 441

Pan Dupnemondt ofte ‘t gat vanRpge tot | Vande zupdhoeck van Geſel tocponcſost \
‘Yet Eplant Kijn is de cours n, 10 of z1 mplen, | n.n.w. enn. tenweſten -% " myple".
z Hot


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.