. Megen oft acht/en D’ ander werp daer aen vier oft Dzie banen Ca ghp binnen de punk
ſiet/ätndatmen daerbupten O t % gs; Almen ós ben Hoeck camt liet- |
menweder 't landt vooz upt/dan ismen noch ontrent ſes mplen van Domelnes. M
Onder de hoeck van Domelnes machmen t aen bepde ſpden »ſetten / loo dâer be- erden..
welten als beoolten. Wilt ghp 't daer hewelten letten / Coo Cet op les/ (even oft acht Dn M
badem/daer hebdp goede ſandtgrondt/en beſchut voor oolte en zupDoolte winden. ' I|
Wilt ghp t Cetten daer beooîten/ loo »ettet op les okte ſeven vadem / een wepnigh NM.
binnen den boeck ban ‘tlandt/alſoo dat De hoeck noorden en noorden ten welten van |
ultae/daer is goede landtgrandt/en goet legghen voor eenzupdzupdwelten/ welten/
nog)dwelten en noozdnoordwelten windt. De p '
tentnoozdnoordoolt een groote Mijl Wilt ghp verder van de wal letten / alſloo dat
énhoeck van Domelnes noordwelt ofte noozdwelt ten noozden vanu is / daer ilk
achthien entwincigh vademdiep enweecke gronnt. . .
Doaghn van Rp akteghen 't rik van Damelnes comende daer om wilt leplen/Coo
noet ghp tupm genoegh daer bupten omloopen/ofce loo ghp 't wat nae wilt nemen/
Weldapper op u loot paffen; Het is (als ghefent is) aen de ooſtzpde vp ktepl/ met een
noordwelte gangh (die loopt rechr dwars int rik) cſuldp d eene worp hebben twaalf

d0 Hoeck pan Meg ontrent Welt Van u comt / | /
ug het (oo op vijf fes of leven vadem omlooden/ danmeught u looc niet lparen/
At moet dickwils nae de gront upttalten. Mer een noordwelte cours en comt dat
t tnaerder als neghen/ thien okt twaelk vadem. Als den hoeck van Nes zundwelkt
gu contt/dankomdp aendeooltkandt van t rif/ als die zupdwelt ten zupdenvan
d u! zndp rechc neffens de punt/maer zupdzup
dwelt vanu/danzpdp omhet rik gaet
niweltzupdwelt oktezupdelÿckernae Coerlandt/en loopt op vik/
|
|
|
vervalt. Maer ſoo ghy onder Domelnes te reede hebt gheweelt/ en vandaer 'ezepl | |
(eg oft even va-
em (nae dat de windt is) daer bulanghs nae Luſeroort toe. z :
u &00 gijn Ban tip lenltmet een oolte ofte noozſoolte wint / en bp nacht omhet rik
lt Centen / Cao let u cours alloo dat ghy ſeeckerlÿck ghenoegh benoorden ofte bunten
tE heen loopt / enhoudt die cours tot dat ghp teghen de grondenva | |
klel comt op vijkchien ofte keſthien vadem/ van ult gh (onder twijfel het rif ges I!
alleert zÿn/gaet dan een wijl zupdwelt aen/tot dat ghp gilt den hoeck vanDomeſ- II
tis zupdoolt of wat ooltelijjcker van u te zijn/ Caeckt dan de Cult van Koerlandrt aen | II
Pt loot/en loopt daer by langhs op vier/vijk/lCes ofc ſeven vadem als voonlz is. ! HI
n Holt ten noorden les mplen van Domeſnes lepdt dat Enlandt Wupnen / Daer Kunt | I
lachmen op't loot rondom (eplen op (eg oft (epen vadem. Zanghs De geheele zupd- "
l zpdeilt al buple ende (cherpe rudſighe grondt / comt daer de wal niet naerder . MIP
4 les vadem. Zupdzupdoolt ontrent een half mijl van de zupdhoeck lepdt een |
quthen ende ‘t landt deur / okte looghp op acht ofte neghen vadem hout / foo loopt. |
| Vir ghy onder giupnen »ſetten vooz een zupdzupdwelte/zundwelte oke weltzupd- Reede on? |
De gude zupdgalthoeck tot en de ooltzyve Daer ts wah nm |
Bee eG SNES zupdwt tn
hcaet/daer is de belte reede onder Kupnen/»ſchoone »andtgrondt/danallt dicht koelt
Milt daer vpp wat rollen. Tot andere plaetfeniniet (eer (coo: ...
ee vaerwater tuſſchen Kupnen en Damelnes is diep tweeentwintigh tt
tg ante tufchen upnen en DupiemonBt drierncwincigh/ r
on Rupynen tot het diep van Rpghe ilt zupdzupdoalt en zupdoolt ten zupden
mylen, Doe het Diep vAn De Dupn meughDp 't (etten op chien vadenn/ 't zP
Daer bezupden okte benoordeuwaert ubeliekc. ‘ou F
Hetgat vande Kivier van Rpis Lootlmans water / (oo wei int op als aklepleti ! Bughe,
2 deel, 3 Boeck, 52 Hoe-
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.