to : Om van Derwinda om Domefnes !
bunten ofte bewelten Dat rif van Hwalueroozrt te vervallen. De Lille tullchen Cott
landt en dat vooz!lz tik is diep veerthien/vijkchien en ſelthien vadem/dan bzpoonekket
De grondt op de blackte nekkens Luleroozt is tot »lommighe plaetſen oock heel ot
effen om te looden/lomtÿdts les/ lomtÿcds acht en neghen vadem / d’ ecne werp wl
twee ofte Dzie badem min ofte meer als d’ ander / en Dat niet »leer verre van t landt!
!! daer "Us füt: voor te vzeelen/ ghpy meucht londer (chromen de wal aenloopel
op vier en vyk vadem.
Maer loo ghp upter zee comende Luſeroozrt verby zÿt/ en daer benoorden regle!
Mercken Oelel te lande comt/Co hebt ghp diep water, want niet verre bewelten bunten WY
om Swar [yeroort ilt dertigh vadem diep. Soo ghp Oelel ende Coerlandt meught lien / al
tofrgort dat de Doembergh ooltzupdoolt okte zupdoolt ten oolten van u is / loo loapc zupd-
wen. doolk aentot tegen Coerlande om Swalueroozt te ſchouwen/ en voozt op ’t loot Dak
bp langs nae Domelnes toe als voo;lz is. Okt als ghp den Doaenibergh ooltzupd |
ooft van u hebt; foo out Die oo van u lkaende-/ en zepit daer op aen,»oo kult ghp lon-
Der hinder over de lteerdt okce upterſlte blackte van Swalveroazt heen loopen / het
Dzooght leer haeltigh en ſchielÿck op van dertigh op vykchien en negen vadem/ matt
»ſoo ghp de ooltkandt van den Doembergh niet zupdelÿcker vanu byenght als oolt-
zupdoolt enzupdoolk ten ooſten / looen lal u geen leet van de Dwaelgrondennocl|
ZSÖSwalneroozt ontmoeten/ ghp (ult Dus wel twee mplen langh feplen over de Dwaelgronden en &waluerooyt een/ober (eer oneffen gronden/Den eenen worp mel twatl
den anderen neghen/ oock wel ſeven en les vadem/ maer gaet bp »londerſchrzomen l
cours als de binnenkanc ofce ooltkant van t 3updepnde van DefelnooDen en nooy |
den ten ooften Ban u comt/loo zij ghn over ’t rif/en binnen alle vuplen Dieu hinderen
Moghen/als ghp dancrÿghc derthien ok veerthien vadem/ loo leplt (onder (comen |
nae Domelnes toe. | t:.
Bft gebeurde dat gn met een noor-dwelte windt benoozden Derwinda oft Lu-
leroozt berbielt / en De kul van Coerlandt niet nae en Dol comen’ foo en Hondt nit
bec t'zee / dan dat die oolthoeck van de Doembergh ooltzupdoolt van uis, alg gl
Dan de ooſtkant van de zupdhoeck van Oeſel noozdnoo;doolt van u b2engt/ fool
ghy op leven vadem over Swalueroozt heen loopen. Tullchen Oelel en Coerlail! |
ilt lelthien en ſeventhien vademdiep. Als Domelneszupdoolt ten oolken en De 30
hoeck van Oeſel noo,dwelt ten noorden vanuzijn / en dat ghp die bepde oncrtl!
rvennaezit/ daer ilt achthienvadem diep. |
zif lan DanDen Boeck ban Domefneg loopt oock een tif af 100zbo0lt ten noozden often
Lamel wepnigh noordelicker een groote mijl in zee/ dat is aen de ooltkandr heel tepl mall
nen de weltkant war vlacker. Allmen unten welten comt en nge Upygÿhe wilt/matl!
men op 't loot daer by omloopen op vijk/ſes/ſeuen/ acht/ neghen en thien vadem/ (0
nae alûnen wil / Doch nae dat De Windt en ’t weder is. JcKk weer dat lommighe
hebben omgheloot op vier en vÿfcehalk uadem/maer die t Ca wat nae wil omloopt
Die moet wel dapper op zijn loot pallen/ en Dat níet laten rulten, Niet leer wic van t
rif aen de weltzpde ilt twaelf en derchien vadem diep. Als de hoeck van Domelntb
Daer de dozre boamen opſkaen/zupdzupdwelt van u comt / [00 comt ghn teghen de

nefkens de punt/maer als die zupdwelt en zupdwelt ten welten vanu1s,loo zpdp oll!
het rifk/en meucht dan vrp zupdoolt aen gaen nae Rpge toe. Domeſlnes enhet dith
ban lng legghen berſtherscn zupdoolt wel loo zupdelÿck / en noozdwelt wel loo
noordelyck lelthien mplen.. -- x |
_ Onrcrent »es mplen beoolten okte bezupden Domelnes loopt noch een rikkenvan.
… renhoeck ak/ dat machmen omlooden op viÿk en les vadem. ‘T lande tulſchen D0°
î meſnes endienhoeck ltreckt ontrent zundzupdoolten noordnoo;dwelt/maer dacr HE
zupden ontvalthet nae 't zupden, »oo dat tullchen delen hoeck en het diep van Hp
Ctoutver- een grooten Inwück is/die ghenoemt wert de Rouwerwück,/ eenstuck bezupden ök-
wück. ſen hoeck inde Wück lepdc lommigh hoogh landr/dat lepdt verſchenden van 't dik
men dat lien mach/ ghecer leggende vooz t gat van üpghe. .
Allmen van Upgecomende wat omzupd geraeckt in de kouwerwijck/en daer b)
de wal comrt uptloopen/»Coo wert deſe voo;lz Haeck dickwils vooz Domelnes aenght'
| Z

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.