Rijghfhooft en der Merel, | t 5
Loockftede: Hankeheers,


W glei u R u
Aldus verthoont hem 't Landt tuſſchen Conincxbergher diep en Bruſteroort.
Hoe deſe voorſz Landen van malkanderen en van ander Ganden leggen.
Dn Rijghſhooft tot Axternesz.9. z niplen. Van Kijglhſhoofe tot Derwinda n o. ten
Van Axternes tor Vernoorden 3.0, 1 mijl. [noodlen. — — 40 mplen,
Van Vernoorde tot Heel z.3.0. ; mtjl. | Van Rijghſhooft tot Wagheroozt noopd-
an Heel tot Danczick z. ten w. 4 mplen. noo!rdooſt . — — 60 mplen.
cn de Utiſten van Dantzick tot het gat van VanKRijghſshooft tot Ooſtergaerde noorden
toninexberghen ooſtnoozvooſt en noordooſt wel soa ooſteltjck: -* 34 mplen.
en ooften ie e= 10 mplen. | Van Rijgshooft tot Houbotgh-/ 't zupdepn-
b Vanhet Conincxbergher diep tot den horch de van Godlant,n.wel so weſtelhck 26 mplen.
an Bruſteroozt n.en n.tenw. z of 4 mplen. | Van Rijghs hooft tot het zupdepnde van
Van Byuſteroort tot het gat van der Me- Oelandt noo welt — 25 mplen.
A nooDnoomDooft 12 of 13 mplen, Dan Kijghhooft tot Pannoe ís De cours
An Bijghshooft tot Conincxbergher Diep weſt ten n. welso noordeliick 28 of zo mplen.
voſt ten zupden -> 1 z mplen. | Van ’t Conincxbergher diep tot Houborgy
y Van Heel tot Conincxbergher diep ooſt 10 het zupdepnde van Godtlantn.w.tenn. 36 m.
vlen. Dan ’t Conincyberger diep tot zupder nooz-
tz Rjghſhooft tot der Memel noordooſt den / het zupdepnde van Orlandt/ n.w. ten w/
en
: is — 22 mplen. | en weſtnoordweſt t 38 mplen.
PAnKijghſhooft tot Sevenberghennoozd-| Vander Memel tot Houbozgh weſtnoopd-
ooft _— zn 2 wpn. welt . ~ 28 mplen.
m. . Ä TTT
t

III Hoofifluck. Van de Koerlandtfche Kuftetuflchen
der Memel en Derwinda.
Vacg Ander Memel tor Hepligenà ſtreckt de Culte noozden ten welten
Y IA tot den Hoeck van Sevenberglhen noord-
[) noordwelt vier mplen / dat 18 heuvelachtigh en berghachtigh
h § ) jj ofte bier mplen noozDen en noozDen ten oden Van SevenSNR; berghen lepdt Ter Upba. Daer gaec een Ruvueerken wt lanDt/ TerZuis
maer Daer cn mogen geen ſchepen m/ beeft niet meer als dzie ellen
Waterg, Aen de noordkant ban die Rivier ltaet een Edelmans Pups okt Slot met
ken Toomken op 't midden/ het noordepnde van 't hups is met hout en het zupd-
pe met roode pannen ghedeckt/ Daer bezupden oft beoolten ſtaen noch ſommige
/ au ten oock met pannen ghedeckt/ tufichen twee bollcheninte lien. Wilt ghp Ter
î uba op de reede letten / Coo let iet een wepnigh bezupden het Dorp/ alſoo dat het
ur! Edelmans hups met het Toomken ooft ten noozDen ban u (taet / op bijfte:
Ik of vijk vadem min een elle / daer is de belte grondt en reede die daer ontrent 1s.
| € Der zee comende beoolten ofte benoorden Ter Lpbatclande / foo lietmen Daer
ya ſwartachtigh bol»ch te landewaert in/ en de hupſen in een heuvelachtighe Valep
| Van Ter Upbatot Derwindais de cours noorden ten oolten twaelk oft derthien
Mplen/Daer tullchen bepDen 1 Dzn wat bochrigh, loo dat die kult bp de wallanghs
| t: (oo recht ltreckt/ bekonder dzie oft vier myplen bezunden Derwinda/ daer ontvalt
u: hemin een groote Inwyck diemen noemt Sackerwic/en voozt met meer clepnz S
er bochten en Jnwijcken nae Ter Zpba tot. i
2 deel, 3 Boeck, A: On-

wijk.. 1 M
BI
P
']
!
I
I
]
|
4
|
|

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.