UI ; | 4 De Kaften tuffchen ] „i
n Comt; en keplt daer op aen/loo tult ghn recht op detonnen aenioopen/dielegghen aen
I
,m bende znden van het diep tot acht ofte thien int Bora te weren aen vlche spoe bier of
!11 bijk tonnen, leplt daer tullchen benden in / tot binnenin de lietel. Mzencan van de
|I I lkreckinghen / (oo ban Dit gat / als van 't Dantzicker diep niet leeckers belchyy-
II ven, daer pemandt he: »ſoude op TN DEN NT D002 he: IT tea
Ie en a nare
mul 35 Die altijdt wel laten betonnen en bebaeckenen, - :
Om bu»tenhet Diez op dercede te ſecten/ ſog kettet allo dat de Hhoeck van Lootk-
| WMelven. waters tullchen bepden DEUT tot in de Pregel die reckt noordoolt opnae de (tant.

Die loopt O3 wat berre black af, :
… Die ofte bier mplen noorden en noorden ten welten van t Conincxbergher-diep
lendt den hoeck van Brulteroorc/en daer tullchen bepden Loockltede- daer lktaet een
| Slot met cen kerck op/niet verre van tnalcanderen/ oock twee hooghe heuvelen oftt
_ Der me- berghen/en 'tlandt daer ontrent ig al met boomen belet, v
mer HVanBuuleroozttochet gat van der Memel/ is de cours noozdnoozdooſt twael

Van de diepten ende gronden ontrent deſe Cuſten.
GL Deken Heelende Rijghſhooft/ doch Heel diep/teghens Heel comende iſt ſchoz/maer naer
naeſt / daer iſt Dzieendertigh baden diep, Conincxberghen ende de Nerungh toe, gaet het
* enDe De grondt ig aldaer Witfandt, | eenpaerlijck en eendzachtigh vlack op.
dem die. ve gront EET De in Co oee eender
Dertig ende beertigh vadem. gront men mach Het landt daer fen op dertigh
Tuſſchen Heel ende Conincxberghen iſt ſeer | ende tweeendercigh vadem.

n : . Hoehaer deſe Landenuyter zee verthoonen. i:
Heel. Vernoorde, HAeczternces, Rijghf hooft.

hit; nu Ad Ml "VI
ev EM IU EU Uh ZW E Ed
Aldus if (ande ghedacn tuſſchen Rijghſhooft en Heel...


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.