tuifchen’t Nieuwediep en Rijghf hooft, | . sts
| tr: zupdepnda van Bornholm te mee e Bu 't noordeynds van Bornholm oftban t
H HH H HE ien
lmg rioozden z groote mplen. :
Hoemùceſtalle de vootnaemſte hoecken en plactſen der Öofizee
van Bomholm verſcheyden legghen.
| Dn Bozmdhaolm tot der Memel ooſt ten ni. | ten noozden E _ tg mplen.
. Van tu ::: der Lpba is de cours UE pes Bornholm tr Äh:
0 oofs2 mplen. | Dan Boqznholm tot Derklippen, oft; u:
u Bozmholm tot Derwinda noozdooſt | klippenn.o. _— :
o ee 6o mplen. | Dan Boznhalm tot Hanno ig de tous .
| eN Bornholm tot Ooſtergaerde n. o. ofte | ten weften _
dlfonooelijek 46 oft 48 mplen: | Dan ’t noozdepnd van Baoznholm tot Sants
Van Bomholm tot Houbozg ofte het zupd- | Hamer n.u. — — #«4wlplen.
tpnde van Godtlandt n. o. wel so noozdeljch) Dan noordepnde ban Boznholm tot deri
4 och ban Goefbeer w.nN 4 mplen.
UI!" cgthepnde van Boznholm tot Zup-| Van de noordhoeck van Boztiholn tat -
]
| btrnoozden her zupdepnde van Oclandt n 0. ſtedeweſt tenn. =
#I 1 Hoofiſluck. Om van Rijghfhooft nae Dantzick, Conincxbergen;
| Melven en der Memel te zeylen:
Ea An dijghthooft tot Heel ië DE tours zupdoolt kes ok leuenmpilen
83.5) //2 ver»ſchepden. I\llmen Heel ghenaeckt / iſmen haelt grondt af op
] dertigh vadem. Aen de Cult van Heel’ dicht bp 't landtr ilt diep/
FA vierentwintigh ende oock dertigh vadem

([? ZZ nder Heelmachmen tlettenop ſelthien ende twintigh vadem teede on |
it. Hoo ghp eeri wep- der hee.
: I E / pichr by BBE ODE andt .. »eer verre bupten
' AD hebdp geen grondc op veertigh vadem. Gen mple benoorden Hecel/loopt een
lackte van landt af / daer moet ghp u BOD? wachten als gn De
wilt/ghp meugÿtet op bepdr zpden van Heel ſetten / maer a
rtr Dantzick voor de Wiillel/ is de tours zunden ten welten vier mp-
: wildp 't vooz de Wiſſkel letten / (90 let herbewelten de Lilien ofte dat Welter-
t Maer om in de Wüſſel ofte jet Dantzicker diep in ke
wee maſten met de tonnen daer boven op / die op d
ſtaen/Cet die over sen/ende ſeplt daer op aen tulſchen de
Termunde is/ kieltmen de ooltwal / want de weltwalis vlack / allmen comt voor
Bootlmans vlack'moetmen de zyde vande Grorcnſwoozt kielen/ende maeckendaer
aenvier touwen valt. :
Het Conincxberger diep lepdt verſchepden vande Wyſſel okce iten ban Dant:
iten iv maer alûmen binnen
zick / galtnoordoolt en noordoolt ten oolten thienmplen. Van Rÿghſchooft ooſtten.
zupdenderthienokte veertien mplen/En van eel oolt en welt thien mplen.
Van de Wiſſſel tor het Conincr berger Diep/en al Daer benoorden zero! c.: |
ſchoone witre ſandreſtrant/ op bepde zuden van ' diep ſtaen ſommige Do! .
yen ofce bakeng. Leb.
aen te ſien ofſe verbzant waren / maer opde zuydzyde (éaen twee Capen
Wit gup Tl si bzeagt die Capen over een ff gyp op thien ofte acht spe
c voor Heel Cettein
en de binnenlte zude ile
ſeplen loo neemt acht op die any |
e Kilten okt op t Welterhookc ker Diep: |

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.