0 .-

| Heede on. Wilt ghy 't letten onder het Eplandt de Roeden/ Coo weelt verdacht op een rike;
ee]
! vuvay. Hetrupghe Eplandt lepde van de Koeden verſchepden noozdoolt ten oolten ol
î Enulandt. trenc twee mplen.
î fkde oe. her Rupghe Eplandrt in Zee/ Dat is goedt om upt te loopen bp welelijcke windt ie
"t Swin. Daer tulſchen bepdenlegghen noch twee gaten/'Het Swinen't gat ban ca
Ganck. banck ban (eben vadem/op D' een plaets Wat min op D' ander wat imeerder/tulche!
34 De Zeekuften van d’ Eylanden,
datmenaen bepde zvden van detonnen mach langs ſeplen / maer met diep-gaendt
ſchepen moetmen dicht beooltende tonnen hzeen/ daer is epgenclÿck hec aldervicpltt.
By de buptenlte toniſt op het d200gÿ]lte/daer 18 de duumpel/ghemeenljÿck is dacr ell
voet water ofte cen wepnigh meer als twaelkcehalf/ en ſomtijts oock wel twaelk vo’
ten/maer in't midden van t gat iſtgemeenaltwaelk voer/en lomtijatrs meee. „
' Op t Peert legghen drie hooghe heuvelen/de weltelicklte van die is de grootlte!
een groote ronde heuvel / ailmen die Houdt vecht bunten het Heren Hooft / En dan
Ä zywwetveziooprus enmachmen geen quaet »ſeplen/ ſchoon offer geen tonnen
m’tgat enlaghen. : ‘ ii
, Almen “ts De Daumpel cant: wert het weder bier en b:jf vadem diep/ wepnigl
' datt over zijnde/inoermen zupdoolt aengaen nae 't gat van de Pren toe/met lulcken
De Goede cours laetimen het Eplaiidi van de Roeden ltyk twee kabel lenghden aen bagboo!
legghen. ‘T1s datr over al goer anckeren. .
Wrir ghp in de Deen »ſeplen'ghpy lulc (dus ſeplende) recht voor upt aen de ooltzydt
van De Peen twee oecken ghewaer worden / Houdt de ooltelÿcklte cen GanDtfpaetk
lengde bupten De Hennie ofte weltelijckie (61m te mpden cen Keenachtige vlackte ait
van de welthoeck vande Prenafloopt) tor dat ghy voor de Peen comt. Op de oo
wal ltaen twee baeckens/ brengt Dic over een/ en loopt (oo binnen De Peen/Die ltreck
fr zz vet in/ maer int incomen en is daer niet meer als les okce levendehalk v
aters. é
al u belieft. Daer 18 de ghemeene reede voor de ſchepen. -
Om beoo. Van de Roeden ontrent oolknoordoolt ltreckt oock een gat een wennigh bezupdt/
dezuur te llmen het Nieuwe Diep niet en mach uptcomen/oock voor de ghene die nae D,
" ſickoktooltwaert begeertte welken. Van’t Rupge Eplandt ltreckt eenrikken zur
waerc af / dat moetmen ſchouwen / enculſchen dat en de vlackte / die van de wal ei
Brecht dustloópen/ daer te neffens ig De Dumpel ofte het d)ooghſîte van dit gat/
niet min als elf of twaelk vadem waters / dat is een kozt verlaet/ daer over cr
men terltont dieper water. Dic gat is Lootlmans water. Op 't Eplandt de Kol
den woonen Uootllupden die de ſchepen dat upt-bzenghen. wel
De Culte van Pameren ltreckt van ‘t Nieuwe dieptot Collberghen/ ook nw
ontrent twaelfk ok derchien mplen.
Det & win lepdt vijf mplen oo waert ban t Nieuwe diep/ dat loopt met een R it
Gamin. Ken deurtot op 't Hak/ rechr teghen over de Kivier van Stetÿn. Camin lepdt mhk
. myplenbeoolten't Swin/ op t ooltepnde van ’t Sretijnche haf / dat gac gaet
eert
met een Viviere deur tot op 't Hak.
Drie okt vier mplen bupten landt / als Jalmont welt okte daer antrent/ het P gen
weltzupdwelt/en het rupghe Eplandt zupdwelt ten welten vanuzin-/ daer |
Die en 'tlanDt nae Fafmondt toe wort het weder derthien/ veerthien en vijkchien qck
Dem diep/ maer beoolten ‘t Nieuwe-diep bp de Cult van Pomeren langs id Al s '
water, van vier / Vijf! fes en (even vadenv (oo verre in zee/dat alſimen ‘t landt v ning
Hwin ekken lien mach- daer ilt niet dieper als leven okt acht vadem/ bupten ken
ban landt 15 het twaelf en Derthien vadem Diep. | |
Ban de gronden ende diepten ontrent deſe plaetſen. . |
in TEE en Vallterboen en Boznholm ilk dertigh / bÿkendertigh vadem oe |
baerwater / Dan als men bp Dalterboen begint te comen Daer alt Vack
tet van veertien en lelien vadem. ]

“ Als ghvupt den weltencomende bpde zupdzyde van Bormholm oottzupvookt tj ]

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.