| kenenh


VII I Hoofiftuck. Befchryvinghe der Zeekutten tuffchen Valfterboen
en Sandthamer, en der Eylánden Borriholm en Rughen:
epa sE OÖemen oin het rik van Pallterboen Tal leplen is hier voor ber-
EE) PE ee rr
JJ S,) zin tweegrootemplen. Wilt ghy voor Elburg fetten/lo beng erug
| SVA! ae bet Kloofter en De kere op een badeni ofte anderhalf nae bp mal
eo" 89 rander/ en leple daer op nae de ltadt toe / daer by menght ghp 't
/ 5T letten op vier-/dzie/ofte derdehalk vadem. tis
Mit “ Vander Elburgh tot Wrltede zyn vk okte les mplen. Daer
| Ben benden ontrene twee mplen beoolten der Elburgh/ en vier mplen bewelten
| hre er is een oort daer een dpooghte ak ltreckt / comtdie niet naerder als acht ofte
| Ed vadem. Wrltee lendtineen bocht / en hcekt een hooghe lpitſe toozen. Wilt wtſter,
teh daer weſen/C0o bzenght den toozen noorden van u'en feplt Dan Daer op acn nat
Tant toe/ daer fact een root pannen Huplken beoolten de bpugh,byengt dat hupl-kettet etepnde vande bugh over een/lkeplt daer op aen/ en loopt bewelten de brug,
den EAT ap drie adem of een elle min/ Daer is ſchoone ſandtgrondt. Als ghp upt
ft betten comt/en die voo!lz d)ooghte ghepalleert zijt/ oo meughdp vpp bp De wal
Ee ioopen op vierdehalkvadem konder chan...
+. tor Hue ttéoten Weltee lepdt een hooghe hoeck gheheeten GoelCebrer/ van Goeſteer.
wWthamer ig een mijl. ! .:
ny An Den Gore van Goelkcbeer loopteengroote vlackte ak verret’ zeewaert/ltrecke
k Cultlangs tot bv Sandthamer toe/menmach die looden op les-âcht en thien
\ toonen wil. Als ghp die op thien vadem ovérloopt dan lept het noo.rdevnzhſe
Onder eenholmontrene oolt van u'en de hoeck van Santhamers noozdnoordwelt. Sanen. |
u e Sandtpamers it goet (etten Booz cent welten/ weltzupdwelten, weltnoorzd- Yamer.
turen noozdwelten wint op vijk okce kes vadem. Men mach upten noordoolten
Ee
| er Doe van Goelbeer en t roczvepnde van Bohnholm iegghen van den an-
rant OEREN wettnoozdtwelt en ooftsupdoolt ontrent vier mplen/maer Weltee
leg mplen even noozdepnde van Bornholm welt ten noorden en oolt ten zupden
ang Van Balerboen te keplen benoozden Bornholm om / loo gaet oolt aen/loo
hu de tot dat ghp hebt de lengde van Wtltee / dan voott oolt ten noozden/ loo lult
Haerde hoeck en vlackte van Goelbeer noch nae ghenoegh beleplen / comt die niet
bol als (eben ofte acht vadem/maer ban Dallterboen te zeplen bezupden Boxzn-
van B TE volt ten De »elthien oft ſeventhien mplen/enlangs de zupdzyde
get Eplandt Boznholm is rondom lchoon/behalvenaen de zupdoolthoeck/ daer Born:
neg ft bunl Kik af/ gheheeten Bzouwers Uik / dat moetmen houwen. Op de holm.
Pope machen op ’t loot Daer bp langhs loopen (onder mifdoen/ op toaelf
adem/en langs de zupdweltzyde op acht ok neghenvadem.
tu idem opin machmen 't ketten tot berkchepden plaetſen als voz Rot- Keen ens |)
Vage er benogzden voor t Slot netkens Sandrwick/ Suanex en Ner. Datu h
goe et Dorp tulpen Kortum en het Slot dat op De toozowelthoeck lkaet ilt izottum.
Van zoa re! pott on ooo wint op derthien/ veerthien en vikchien va-
gole us het Slot ilt or: ligghen vooz een ooltnoordoolte, oolte ende ooltzupd-
an na t op achthien en twintigh/ oock veerthien en vijkchien vadem ſandtgrondt/
] | Pig he ae . wal is de grondr niet leer lchoon / hoe naerder aen de walhooe.
| ti de noozdwelthoeck voo: Sandtwijck it goebt ketten voor een zupdwelte Sandt
deren i ni mach die Boeck wel bmmnat comen. Dan De noozdwedoerk tot Den wijck.
Aen
ck reckt de wal ooltzupdoolt en weltnoozdwelt.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.