|: bio

| Vet ig wepnigi Diepte / Daer lepdr éen ltéenbanck binnen dweersover het gar. . M
deken Nicopen lepdc op her Eplatidt Falter een imple binnen Seer. Nicopen.
P Bea Geltro »lchiet Gelter rif af wel twee mplen inzee/is een droogh Nik. Gelter rif. |

Colverlondt, Laländt, Falkterehde Att. 9 .
thtbeooltendeke voorlchreven vlacktelepdt Berts / daer gaet ei diep in van Barts.
len/aen de welt-hoeck (reckt een Kik af/dat moetmen ſchouwen.
Twee ofte dzie nylen beoolkén Berts gaet de Jelle in/daerlooptmen in nae Me- De Zelle: | | |
Wijf ofte Straellondr/daer enis niet meer áls (eg boet waters. In De Zelle leggen
Ne tonnen/ Die laeten al acn Euerboôxt / Datr voorbp oaltwaert aen nae het baec-
inopde Jel/ daer loektinen bp om / enkeplt nae de middelplaet/ die lactmen oock
erin Voszt zupden ten ooltennae Straellondrtoe. Binnen t gr il les
a€t Eulauye Langhelandt is onttent kes mplen langh / ktreckt zundenendſe _


ynoorden/daer beoolten teghen over lepdc de Golverlondr/ ltreckende benoorzden Golbere
L Yalandr m/alghehzeel optot Neltvelt ende Wordenborgh toe/ ende comt inde ſondt. | |
G)hoenſontt ende in dat Wolvegat weder in de Ooltzee. Vooz de Golverlondt lig-
Ten Die Eplanzekens/ Get eene aen De punt van Lalandt/ is ghenaemt Wedero/en Wedera.
ee oock met eon Kif aen balt/fo Datmen Daer niec tulſchen deur mach feplen. Daer
oden fooptmen in De Golverfondt / latende Dat ſelve aen lkuerboozt : de andere
Le lingen benooden't boofchzeven EplanDdt van VBDero/ het eene is genaemt ais
(get : :
| zwe is Vers.. Eplandeken/maer Arnis is het grootlte/dat lepdt Ste- Goms:
aude naelt / enis vol gheboomte. Van ‘t Eplandt Goms [recht een Rik ak zupd-
| tt Zeewgert/dar Weleenmijllangh is/en op 't epnde vlack/ dat machmen op t
dot averloopen. Allmen de Golverlondt in wil ſeplen/Co laetmen deſe twee Eplân-
Den aen bagboozuligghen. Het Eplandt Lalandt herkc op de welthoeck techendſan. 5
zuudennde van Langhelandt over een Uik okt Haecke/ lireckende van Lalandt ak Bf van
el ten halven over de Belt : am dat te ſchouwen / mort men op cen vierendeelvan
i mijt beoalten Uanghelandt langs loopen/ oft als ghp de twee deelen waters laec
"t Lalandts zpde / enhet ander derdendeel aen de zyde van Langhelandt/ looen
(Wd Dar oock; nist bekeplen, Allmen üpt den zunden commende de Belt m wilt / en
batbande toozen van Malcon die op Lalandrt ktaer noordoolt ten oolten van u comt
; j kaen/ſoo zijt gijn Dan Dat Kik ghepalleert/ende lepdt al bezupden u. Yer is hierin
neat éuſkcijen Lalandr ende het zupdepnde van Langhelandt vk / les ende
Ve het Brie van Langelandt tot Fêmerenis be cours zupdoolt E
„aen ee | endé het Gif ofte de Haecke ban Lalandt
la Paſſeert ig / loa ltreciit daer de Zupörkulte van Lalandt oolt ende welt : daer bp
anghs lendt een cande / dat wozt het Gioode-Candt ghenoemr/ en ltreckt tot vooz de novel.
ber onde die tuſſchen Laſandt ende Gelter in loopt: nale
de Ntoorden dit Sandt is een Heede van leven/acht ende negen ellen waters/vooz
? Stedekens Aelholmende tiosbup daeriten. e ag. ..:
GTulkchen Lalaud ende Geltér netkens Dit Hoope (ande (als gelepdc is) loopt de
inzerkonde inidiemachmenaldaerin loopen/ende comen in de Belt weder upr/ dan
Lalande. | II
ien Nooten en Gerlte lade. Had |

Ater ie Getter rik ew tet Lslandt Bout géheeten/ tig hger ontrent alvlack vour.
U pz druur vs ccandi in / verbphet ltedeken Stupbekupp / ende iten:
Welt eienoozden Lalandt weder in de Belt upt. De Gzornlondt Üireckt in ntreuc toëſont:
hand e Welt tennoorden op dz1e vadem / daer lendt een drooglzte aen de Cincker
tij en mach ’c bp 't landt van Deun intenDen op (even ofte acht ellen/ dat vooz-
‘Pp enktedeken Stupbekupp lepdt ontrenc een mple binnewaee. Gre [||
tot ze Oelter RKifrtot Meunis de cours noozdnoozdoalt les mplen/ maer van Bout q
V n ilt ngordoolt ontrent vik mplen.
Keen de Galtzer»andt naer Meunlepdcdat landt in een Jnwiick/ menmach daer
e ingecken voor een noordoolten/ noorden/ noordwelten ende welten windc/ op
ke les vadem. Die upt de Sond camt ende bezuuden Meun wil weſen/die mach

t van 't gat/ghenaemt de Tolck/die moetmen ſchouwen / daer beoalten moet- De Talcls "

2deel, 2 Boeck. | D z meun


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.