ee 3 EE
pil:
boert.
ttiel.
Femeren.

28
VII Hoofiſluck. Befchr vinge der Zeekuften van Hollten, Mekelen-
borgh en de aydelijcktte Eylanden van Denemarcken, van
de Belt tot aen de Ielleen Valfterbon.
OR Ezupden de Voert van Flenkborgh ligghen noch d;te Voerde
§ [D [ZF okte Rwieren/ daer groote ſchepenin moghen,te weten de Ölept!
e g| NEFF pilpofvoert / en De Voert van liiel/ het landt ltreckt van fun
D § DJ borgh aktoc liielzupdzupdoolt okt wac ooltelÿcker bÿk mplen.
I Van Sonderbo:gh tot de Slepe is de cours zupdoolt tel
LE Go B en B aop woon Sie
ontrent zupdwelt ten welten : daer comen oock veel groote ſchepen unt, De (adt
Gotto2p lenot oock op Dele Kiviere. .
h Euftche! . s Hlepe ende Uitel lepot Nülhhokvoert/ daerlepdt een Stedeken op [
ecten Ceckelenkoorr. :
De Voert van ltelis een wpde Voert / ktreckt ontrent zupdwelt in / men math
daer oock met groote ſchepen in. 3 |
Van fiel tor het weltennde ban Femeren it ooft ten noozden ontrent (es mplett
Dan het Pool»ſche Riknae Femeren (ober de Coelberger Hepde) is de cours oo’
zuudoolt thien ok elk mplen/ maer van heczupdepnde van Vangelandt tot Femert!
ilt zupdoolt ten oolten vjk mplen. | ;
Het Cangel tullchen Femeren ende Lalandt is vijk’ſes vadem diep. ,.]
WMenmachrondom Femeren leplen/ ’t is daer al vlacke grondt : Tullchen f


| meren ende Hzollterlandt machmen deurloopen op vier ofte vijf ellen / daer lepdt eu!
Denliger:
haben. 3
I.: wi van Om int Diep ban Wiſmer te ſenlen/ Coo let dentoozen op het zupdlandt 04
(mar. gan wen feplt [oo in/ tot Bat De toozen Ctaende op 't ooltlandt bp dar oolterlche
uaſtock.
ſtedeken gheheeten Hepliger Haven/ daer ment ketten mach met vlackgaende (cht
pen/om Tarwe okte Garlte te laden. zit
Van het Eplandt Femeren tot Gelter Rik is de cours oolt ten noorden ontt
achtten. Jar van Femeren tot de Trave van Lubeck ilt zupdzupdwelt ach
U; Daer gaet een goet diep in voor groote ſchepen/ is diep op de banck egen
waters. I;; j
Daer is oock eengroote Jnwijck ende een goede haven/daermen vooy alle. wird
(upt-ghenomen een noordoolte ende noo:Dnoordoolte windrt) leecker ligghen u
Van de Trave vanUubeck tot Gelter üik / is de cours noordoolt ende zuy
ontrent veerthienmplenen. " | G p
Van de Trave van Lubeck tot het diep van Wiſmaer is de cours eerlt noc
zt ten oolten/daer naer ooltnoozdoolt / daer gaet een ſchoon diep in vooz aldt
chepen. - :
! hui
comt aen de vijf ofte fes Hunen / bp Die punfen Gaen wat boomen bpeen/ Da
boltlandt come een Afke afloopen / reckenDe noozdtoelt ten noorden van DAC 4
TanDt af/ alg De toozen comt aen die huplen/ Coo gaet zupdzupdoalt in/ in dat Vit
»ſes ellen water. Inde Somcrliggen daer twee tonnenin't gat/ de eene op de d!
van t ſandt dat Van ‘t ooltlandt af comt loopen/ ende d’ ander op de vlacke B
men loopt Daer tulehen benden Deur. Dit diep van Wiſmer lepdt van Fem 1ol
verſchepden zupden ten oolten ontrent vyk ofte fes mplen. SBaer van me
Gelter Liifis de cours noordnoozdoolt neghen ofce thien mplen. . ayl
Ontrentzupden van Gelter rik lepdt Noltoci/daer gaet oock een goet diep wc
vik ellen/ ‘tis daer leer vlack / menmach ' aen bepde zyvden met de plechtgaerV
talten. Wiſmmer ende Rottockliggen ontrent les of ſeven mplen verſchevden. yy!
' _ nobbenes Ecn tuck beoolten Roltock lendt een hoogh landt Gobenes ghenaemt/ datt j
{chiet cen groot ff ofte vlakte t zeewater maer Gelter if toe/ het is cullch p
(ter if erde DIe vlackte nietdieper als twacif ofte derthien vadem: comtmen '
rif naelt/ loo drooghtet terltont op: maer camtimen dele vlackte naelt / loo wo
allencxkens d!ooger. Gelter Rif als vooren is ghelepdt/1s cen dr00gh Rik! en“
weltweemplenm Zee. gi

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.