s : Het Zuyder decel van de Belt,
ei Alen t nooz)depnde van Langhelande ligghen de Eplandekens van de Fritel!
zÿn rondomme heel vupl.

Van linuptshookt tot het Eplandt Taſlingh is de cours zunden dzie mplen/mtll
s- laet alloo de Friſſel aen de Cinckerhandt ligghen / en loopt tullchen de Frillel edt
ì Sw fupnen Deut. Wilt GH» tot Swinborgh welen/ (oo gaet ban de Frillel nae t zupd
vorou. goltepnde van F'upnenzupdzupdwelt aen/ u (al ontmoeten een Eplandeken/ dat!
meught ghp aenbepde 3poen om loopen / tufchen Talingh ende dat Eplandektl
Deur/ok ghy mengyt but landt van Fupnen langs loopen,tat dat ghp comt aen h!
Gedeken van Swinbozgh /. tegens hec Eplandt van Tallinghen over. Teglhtt!
Olms. ober den hoeck van Fuunen lepdt een Eplandeken ghenaemt ©lmg/Dan moet gi
twe twarrts op Maen. Men mach oock wel aen d' ander 3hDe ban Talig om loopen!
.„enlatcn her & ylandt Arr met de vuple gronden die tusſchen Arr ende het zupdodlt j
epnde van Fupnen ligghen,gen bagboort vanublpven/ t enis op die gronden ti! Ö
Dieper als ſes voeten. Als ghp nubp bet Eplandeken Olms ofte bp den zupdodlb
boeck ban JFupnen comt/ (oo moet gin (als voozen ghelendt is) weltmaert op (a!
om den hoeck van Fupnen naer Woborgh toe. Op de zupdzyde van deſe vol!
ſchzeven granden gaet oock een Diep deur / 't welck welt ende welt tenzupden cul
(chen De gronden ende het Eplandt Arr Deur gaet/ op Dit Eplandt Aer lepdt cen HY
Kopingh. Deken gebeeten Kopingh : Dele vuple grondt is langh twee mylen/en Dat Epla
| “Aer 18 oock toel twee mplen langh / zy (trecken alle bende ooft ende welt / en aal
| Eulande Muncte Eplandt lepdt ten eunde vandele gronden vooz Woburgh in Funnenl!
Mumn!ck. he fr twee Reven/het eene come van het zupdooltennde en »ſchiet oolt inzee/ het af
der comt van den noordhoeck en ltreckt noordoolt in Zee. Als ghp benoozrden dt
Nronden/ te weten, tulſchen Fupnenende dele gronden deurl»eplt naer Wobozl|
toc/foo ontmoet gin oock De voorlchzeven Munck / met noch een Eplandeken ct
twee’ die lact gen de linckerhande liggen/ en loopt al bp 't landc van Tunen langs
h
Aſtens. ontrent welt ende welt ten noorden tot den boeck van Alkens toe/die is ban de zp ;
oofthoeck berlchenden ontrent vier mplen,
re uz! de oolthoeck van Alkens tot de Eplandekens Tozeu en Areu / ig decouth
en Tozeu,
DAT tultchen twee Kievendeur/die tegens malcanderen comen loopen,’t is daer di!
tere em. | V
Porrtvan those bewelkten Areu lepdt de Voert van Vadderllen / ltrecke ont
); ?>rr. welt ten zupden in/daer op lepdt de kkede Hadderlleu/twee mplenin’t landt. ju
Van Areu okte Toyeu tot Welverlondt is de cours noordnoordwelt vier my ci!
_ Ooertvan die looptmen daer van bezupden in’ eerlt weltwaerc nae de Voerc van Coldinght!
Coldinge pen nde Doert/Die een mple in't landt gaet/alfmen Deur de Melverlondcwil welt!
] laetmen die aen de Ainckerhandt ligghen / ende gaet ooltwaerr op nae het Geveke!
van Melver/ Daermen Dan weder in't kromme comt. De Melberlondt gaet noo!d/
Wwaert upt met een groote kromte / ende men comt alſoo op t bzeede water weder up!
benoor,den Fupnen-gheliick hier voo; ghelepdt ís. #
penrade Menmach oock van Areu ak de Ael»lche Boerr in leplen/zupdzupdwelt heen nat!
| Deane alfoo achter Dat Eplandt van Aelſens om/ Cot in De Doert van FIM”
020:
, N Ec (7!lerkonde ende het Eplandeken Areuligghen verſchepden zupdzupdool!
Dm ban Are oft de Melberlondt de Aellche Doert ut te leplen / foo gat
Poolſche Heeten Dat Poolſche Vif : men moet tulCchen Aer ende Dar Kif eur loopen / late |
BIE twee deelen waters aen de Aelſche zude/ende een Deel naer M
t zuudennde van Langhelandt aen/totdatmen teghens C open comt,

ee G ie

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.