t ||



z2
oner,
Sch
: Mali
Kol.
Valfterboen,
Berfebeck,


Aldus is het landt van Schooner ghedaen van Kol af tot Valſterboen/ affen bont den Drooghen zeylt,

De CuſtvanIutlandt inde Belt,
F Hoofiſtuck. Om vanSchaghenin de Belt te ſeylen.
Vac An Schaghen tot Zeebup is de cours zupden ten
SS f ? welten vÿk mülen /daer ilt op de Reede vier en vijk ve
P/ Zs demdiep. Tullchen Schaghen en Zeebup legghen
&.) de klepne Helmen dete milenvan Schaghen/ entwee.
Te mijlen benoo,den Zeebup. Allmen de Belt wilt
; ſeplen / loo laetmen die aen ltuerboozt ligghen / gaen-
CSE s de al zupden ten welten aen tot nekkens Zeebup/ men
mach oock tullchen de Helmen ende 't valte landt deur (eplen nae Zet:
bup toe allmen Wil/ Daer isop 't mine tullſchen bepden Die Baden
waters / maer bupten de Öelmen om / tulſchen de Helmen ende het
wur ber Ton iû wijt Dzie mijlen / enin die Tille Diep chien ba-
em Geeckgrondt.
De giiegbenthepdt ban de Pelmen en Hoemen daer te Keede mach
loopen / oock ban alle diepten / Dz00chten en dwaelgronden culſchen DE
Velmen/ Schaghen en Zelon / midt(gaders ban 't Eplandt Lelou en
t veeg Keven / is beſchzeven in't derde hoofcltuck deles
Tullchen Lelou ende Zeebup legghen veel dwaelgronden die leer
onefken zn / van drie/ vier, vifk en fes vadem / dierghelijcke oneffen eN
vlacke gronden legghender oock wel binnen ofte bezupden Zeebup!
van vier / vik/ en les vadem/ maer de rechte Lille tullchen de dwael-
bz); [ü Leſouen de vlackten van Zeebup deur / ig diep (even eN
Bezupden de klenne Helmen en Zeebup/ het balfelandt naderald |
Lefow legghen noch Commighe onefkken dwaeigronden / daer niec meer
water op en is als chien / elk/ entoc ’ommighe plaetſen twaelf voecen.
Mie mer: acht of neghen voet diep en gaet behoekt daer vooz nierte.

Om Aelburger diep in te ſeylen.
Van Zeebup tot Aelburgher diep is de cours zupdenten wetten vijf |
mplen/op De no020-3pDe van het gat Raet eenen plompen toozen gehet-
ten Hals/ in't gatlept een tonne’ enop 't zupdlandc ltaen twee Capen/
die bzenghtmen over een/ daer op bindtmen De ton / her gac ltreckc ee
welt tenzupden in/ ontrent een kabel lenghde / dan îaetmen noozdwt
ten weten op recht naer alg toe; ende loopt bp de noozdwal in tor neb'
feng Hals / van de zupdhoeck van ‘t landt komt een vlackte afſchieten!
die moetmen ſchduiwen : nefkens Hals zijnde! gamen zupdwelt tet
weſtennaer de bocht/ende inde kromte moetmen deneodwal wat (chow
wen / dan weder noordwelt ten welten bp denoordzpde langhs, tot dé
lweede kromtetoe/ dan zupdzupdwelt / Daer nae weltzupdwelt cot De
Stadt toe. Voor in't gat bp de tonilktwee vadem diep. Dan omdatrr
in tezeplen ilt belt datmen een Lootlinan neme. Bp de zupdwal gat |
oock zen Diepken m1 ban Dzíe ende vierde balf ellen, Jd
De Stadt Aelburgh lepdt dzie mplen De Aiviere opwaerts in't lant:
oock ligghen betwelten langhs Dele Culte ommige banchen Daer moet
men Dat lahdt wat ſchouwen.
Almen ban de Helmen nac Stebens-ooft leplc/ tuſCchen de Dwael-
| gronden ende De blackten ban Zeebun deur; (00 ontmoetmen een vlackt
gront ontrent ten halven Stevenshookt ende Zeevup/ van vijk,(es ende
feuen badem. Dele Dz00gijte is ghenaemt de Sweteringh-lept ontrent
twee mplen ooltwaert van elburgher diep; De Kille Daer uiteen BEP”
Den ig outrent thien ofte zif vademdiep.
Van Aerlburgher diep tor Halelin 18 de rours zupdoolt tensolten on-
ú ktrent vÿfchienmplen.
van


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.