| FBiEnorh aen/Dat duert tot dat oude Vallterboener kerck comt beoolten de huplen
' DO de Sondt en den Dpooghen loopt de ſtroom ghemeenlijck met dewindt / mager wel 't


s tuſſchen Kolen Vilſterboen; ; 41
U Benoorden Steden loopt de Culte:'van Zeelandt in een groote Inwick nae
upck/ ‘tis daer weltwaert vlack water van vijf/ſes en ſeven vadem/en goede anc-
Irondt;ſoo datmen 't daer ontrent over allêctenmach.
Yet Gif van Valsterboenltreckt ontrent zundwelt een groote mple t’ zeewaert;/ is
kenvupl lteenigh en rudlich rif' op t epndelepdt een ton op vier vadem / op bijf Daz
mmachmen t op t loot omloopen mer clepue okte vlacgaende »ſchepen/ men hout
vooz een merck van dit Rik/ dat als de. toozen van Dalſterboen en het Slot over een Mercken |
komen/datmen danis te nefkens de punt van t rif.. : bansrife |
Dievan benoorden comt/ en om Vallterboen wil ſeplen mec een noordelÿcke ofce
noozdoolten wint/en dat watnae om trik wil nemen-/en op vijk ofte les vadem comc/
le moet wel wacker opzijnloot pallen : Als oude Dallterboener kerck comt tenhal- .
en het Slot en de kerck van Valſterboen/ dan comt het quaecſte en drooghlte van
za Vallterboen;/ eerder en iſmen Het tif niet ghepalleert. Hoomen vroegher (oude
[ey daer bp omloeven/ men ſoude met een diepgaend ſchip groot perijckel loopen/
tnheekctegen t Gik comende den eenen werp vier en bijk/ en korts daer 0p D21e ba:
tm/alharde lteenighe grondt. Daeromilt belt met een (chip dat les ofte eben ellen
dip Naet/dic Kif niet nader te comen als op les okte ſeven vadem.
tp 990 ghp van oolten comende om Valtterboen wilt eplen/ en met een noordoolte
give langhs de wal comt op les ofte ſeven vadem / en Vallterboen ontrent noozden
d noordnoordoo!t vanu is / loo drooghtet leer haelt op twee okce derdehalve va-
e Daerom hout u verder van de wal op chien okte twaelk vadem/-Coo langhe tor
Yet Slot eerlt noordoolt okce noozdoolt ten noorden van u ig’ ofte Dat oude Dal:
ba voete herck comt halkwegen het lot van Valſterboen en Valſterboener kerck/
lo nmeuge ghp ’trik van beoolten niet onderlenlen/maer op.vik vadem daer bv om-
b pen/ danghpy moet wel op u loot pallen. Maer »ſoo ghp hecrif wilt aenſorckenon
A FE Ofte vijf vadem / als oude Dalſterboenerkerck comt aen’t ooltepnde van Dal
ne Waij kult groot perijckel loopen om aen de grondt te vaecken. Almen bin-
landen komt machmen op vier vadem bp de kulte van HSchoonen langhs loopen


Vande ſiroomen in deſe gheiveſten.
dengos! ? ban Den tijde om De noo}; alffer een Harden ooften winDt voo;-handen ig; of alſt ups
ghewaept heefc/dan ſtroomt het al noo/dwaerts upc.
Hoe haer deſe Landen uyter zee ogxehoonen. ZE
ER G G C C E I J)
van Anout komende[na de Sond zeylé,

Streckinghe en Courſen deſer voorſz plactſen. j
Van Kol tot Elseneur is de cours zupdooſt Ban Malmupentot Reefshol weſt 4 mplk.
l tt. BUR RE (BS
Vſöoghn zart en OE EOD OE Uh;
| Dan Gene totZandtfccoono,3.0. 3m. | conrs zupden ten weſen 4 groote mplen.
Mz.0. tegen tot Malmupenis de cours 3. o. | Vande ton op D?aker riſ tot deton op Bal: ®
"nzupden e s mplen. | ſterbongrif/is de cours zupden 4ampln.
t 2 deel, 2 Boeck. C z _ P tieft-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.