Ton ink
Urefſol.
28 . De Cuftea van Schoonen en Zeelandt, ..
comt opacht/tieghet oktethién enelk vadetn/ en keylt dan voort zupden naé Calpti
Caniel/daer wert het te met dyooger/te weten ontrent acht vadem. Nekkens Dzalt!
ilt onekken omte looden/d’ ektie wer vijk/ d’ ander vier vadem,maer gaet ucours|/te!
ware ghy wilt dat ghp d’ éene wa
als d'ander. Bupten Dzaker wert het weder les enleven vadem Diep.
Ommnùae Reefſol ofte Coppenhaven te ſeylen.
RD Hâe het Reefk»col ofte Coppenhaven te leplen / comende van benoopden upt |
de Söadt / ſoo loopt bewelten de Noorder ton een ltuck heen om de plact oft
Middelgrondr (die bewelten de tonnen in den Dzooghen lendt) tempden/ dîü

is op t noozdepndeniet dieper als twaelk / enaen ‘t zupdepnde acht/ neghen/ en tot
»lommighe plaetlenthien voeten diep/al harde lteenighe en rudlighe grondt/ houdt de
Nach van de wal aen de welkzyde op ctwre/ dzie/ofte vier vadem/loo diep allt u belieft
vrp tot voor Coppenhaventoe/ ghp en meught aen Die zvde geen quaet Doen / cis
daer rupm en wijt / lktreckt zunden ten welten in / in't midden tuſkchen de wal en dé
middelgronde ilt vijk les en even vadem diep. Soo ghy daer moeltlaveren/ lo cot
de Middelgrondt niet nader als vier vadem/ maer de weltwal meughdp t op t lo
aendoen (oo'nae all u belieft. Dan"t noozdepnde van 't Eplandt Dzaker loopt til
ff noodtoaett af / op De punt van Dat Kif lepdt ven ton diemen noemt De ton ul
Reefſol/laet die aen bagboort/en loopt tot voor de lkadt/en lettet daer.
Soo ghy uptenzupden comende nae 't Keeklol wilt ſeplen / Coo loopt beoolten dt
voozlz vierde tonne (diemen noeme de ton op Calpar-kaniel) heen/loekt daer vrp tet
(tondt bp om/ en gast nod twel aen tot het Coninerdiep in/ nae De ton in't fest
toe/die legghen van een verlſchepden recht noozdwelt en zupdoolt.
. Ghpſult danrecht voor upt in't noor/dwelt oock lien te landewaert in een plomy!
toozen/recht overeen groot hups okt Spitael dat dicht op de zeekant ltaet / hout ait
loo over een/ en leplt daer op aen! ghp lult Coo recht midlwaters inloopen / t ig datt
y 1urtvaerwater diep vik/»les/keven en acht vadem. Dit Conincxdiep is al wat onelkel
Mercken
ban die
ton itv’t
Ueefſal.
ban grondt/daerom palt wel op u [oot/en comt De noozd wal! Dat is de midvelgron?
uiet tenae/ die is heel vupten rudlich / van de zundwal (ontrent ten halven tullche!
die twee voorſz tonnen) llreckt een djooghte afk / ſoo dat ghp den eenen worp heb
vijk ofce les/en d’ ander wel dzie vadem. :
Bydùde ton int Keeffol comende/die op de punt ban 't noozder rif ban Daaker lep!
Vaer Die aen bagboozt/en loopt Daer bn on/ zupden aen; nae Coppenhaven tot: V!
mercken ban Dele ton zÿn dele : daer lepdt een ronde heuvel okte groote lkeen ontretl
een halk mÿltelandewaert.in/als die recht oolt vanu is/ Dan comt die oock over erz
plompe toozen/ die ontrent een mj te landewaerc in Haer / Dan zijt gw effen nek
. deton okt de punr van t voo!l;z rik. Deke merckenzÿn dienltigh bp tpden als dk cot
daerniet enlepdt. Een wennigh benoorden die ton leggen de groote »ſchepen dlé op
kiupck.
de wint legghen op vijk okte ſes vadem/daeris goede anckergrondt. )
Vande tonne op Draker Kik nae Iiupck is de cours zupdweltviergroote mp
maer nae het if van Dalfterboen ofte Steden ilt zunden en zupden ten welten vic!
mißplen/ int vaerwater tulſchen Drzaker en Vallterboen ilt diep les/ (eben en acht v
… Den Dan tufechen Valſterboenen Stedenthien okc twaelk en derthien vadem/ matt
Reede ot-
der Stedk
bp Steden dieplk.
Onder Steden machmenketten/ ka daer bezupdenvooz noozdelÿcke/ als daer be
noorden voorzupdelicke winden. Wilt ghp t ketten voor noordelyÿcke winden ! (e!
loopt tuſkchen Steden en Meuneen goet Euck in de Wijck/allo dat de ſchore ho",
pan Steden ontrent noozdnooDo0lt van u lepdt; fetcet Daer op acht ofte negen va
dem/ghp lult verſlchutlegghen voornoorden en noozdwelten windt. /
HMaerwilt ghp t letten voor een zupden okte zupdwelten windr,Coo lettet benos!,
den Steden / alloo dat dezupdoolthoeck zupden ten ooltenofte zundzupdoolt/ ?

van Dzaker okte de Soudtholms naeder wart;


noordwelthoeck noor-dwelt ofte weltnoo,-dwelt van u is. daer ilt goet leggen op eve, |
vadem-degront is daerclepn wit en (wart kandt. Wilt ghp van daert'zeplgaen",
den Dzooghen/ loo gaet niet noozdelijcker als noordoolt/loo lange tor dac gh cout’ |
Þp t rif van Dzaker/loopt dan daer by om op vijk vadem. [.)
|

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.