Ul
neil
zen of

tuffchen Kol en Valfterboen, 19
Menmachoock dit wel uptloopen bp de ltrandt van Schoonen langhg/ latende
1 wip bie: de Noopd-vlier en Zupd-bliet aen lkuerboozc ligghen / en die ltrandt looden op

fte l
tc Diez vijk vadem/ ghelick oock dat Rik van Vallterboen.
Landrcſcroon wil leplen / moet weten datter een dpooghte voor 't gat lepdt/ Randij:
daer moetmenbezupden omin loopen : Daer ltaec een kercxken gen de noord-zpde croon.
fend broz gen / ende een Goelmans-hups Wat bet te landewaert in, b2enght Die Herck
! e tea täthups; too zijt ghp vzp van de dzooghte/ leple dan in op den Hoeck gen/en let-
eri e vadem.
mat! Benno; U. Valſterboen gaet een Diep in gheheeten Hul ofte Hulwarer / is qulivars
FEN Diep gat v007 ghemeene (chepen/ gaet op Dzie en vier vademmeelt noordoolt in/
mu mach’ tbp de voetltrandt van oude Vallterboen in looden op Dzie bvadem, lac
tende oude Dailterboen aen derechterhandt , het iſCer rupm en bzeet ghenoegh.
Hoemenuyt de Sondt door den Dwoghen ende int het
Reefshol ſal zeylen.
Jeupt de Sondt naer den Dzoogen wil leplen / die gae zupden ten oolkenaen/
oftehp mach bp dat bolch langtzs looden op vik oft fes vadem/ (oen (al hp De
Noodder.tonne niet mis lenlen/ want die lept op vÿkofte les vadem aen'’t noorD- Noocderz:
rech, Van de Middelgrondt/ beoolten de Tonneilt diep leven vadem, maer in het ton.
b lhtebaerwater neffeng Dele Tonne it negen ofte thien badem diep: De mercken
oi Dele Tonnezÿn/ als dat epnde van het Bolch weltzupdwelt van u is/ dan zijt
zu "nefkens de Noorder tonne/ endan Kater een plompe too2en cen mop Ruck bez
dat hs: Bolch: oock comen daer dzie heuvelenaen de noozdkant van de Stadt/
merck e Noozder ton. | ;
de Vande Ba L: Middel-tan is de cours zupden ten oolten. Allmen bp Xvidven.
|) ü MViddeltonkonu / dan kamt de zupderlte meulen bezupden aen de Stadt ban !on.
] Tp baten; ende den plompen toozen komtop een bant(paerk lengde aen den
er OOzen/Dat zÿn de mercken van de Middelton okte tweede Ton in den Dz00-
0 6 Daer Diep acht oft neghen badem. : U det |
zupde s de Middel.ton tot de derde/en voozt tot de tonop Calper Canielis de courg Derdeton
| nden lengolten, Het witte Slot komt dan over den »pitlen toozen / dat zijn de
] eisen Dan de vierde ton ofte de ton op Calmct Caniel/ de derde lept aen’t zupd-
| | den/h, ! de Middelgront / ‘t enis daer niet leer wijt/ maer ſchoz aen bepde Lan-
| [ meet het Diep daer neffens ig (eben ofte acht badem. Almen Daer laberen moet / loo
| andren! t wenden; loo haelt allt beginc te d)ooghen/ loo wel aen d’'ecn zpde als gen
een | oe vierde ton lende aen het noozdepnde van Draecker op't vblacke/ daer teghen Con op
lic! wennde ken Eeen boven water/gheheeten De Diſſcher/oolt ten noozden van de ton/ sg
q de bee aldaer de Southolm wellooden/ want het is Daer black water / tuichen Biſſcher;Caſme, FO Dele vierde ton komt een gat van Coppenhaven uptloopen / Datmen
| OU acher s he ws z1pdea
mit Dien ten ookten/ het landt van Dzaecker meuchdp looden op Dzie / bier en
dell Ona: Biba Draecker lepdt een goedt ktuck weeghs bupten Dzaecker/ het (kreckt tif van
!!] Uikzy#?tn halk ple oaltwaert in Zee. De Mercken van de tanne op Dzaecker Btaker.
ao! | borg dele : Als den toaren van Coppenhaven komt bezupden Draecker aen hec
nde Got (00 zijt ghpnefkens de tonne. Yet drooghlte ende ondiepte water Dat gp
ſ j UWH deſe tonne op Draecker Rik ende de voozlz vierde tonne / ig vijk
On un eenelle. ]
en St Pare door den Dzoogen te ſeplen/Coo gaet van het Eplant Ween zupden
WD bip EN ten weten, (oo langhe tot Dat gp te neffens Den Hoeck van't bolth komt
Pco vadem/ Hout dan wat van De wal of’en gaet zupdoolt ten oolten aen/ tot dat
| Iüt/de ut 0p even vadem/danvoozt zupdzupdoolttot dat ghp over de middelgront
1 ty Rie ofte noozDelijcktte ton als voo2[ is lept op vijf ofte (eg vadem:maer ghs
| wr hewelten ap dzie okte vier vadem wel over/ your Dan mat af tot DA gyn
“el, 2 Boeck, : 4

. 7.54

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.