MME zen.

.
groen Deur ’t water fien legghen.
oma. Wulc ghnupe de Sondtrupmen en achter Lappelandr letten / Coo leplt te nefkenl
terLapye- het voo,ſz Conmncx-hups de Conr okte Conincx-meulen genaemt /-allo dat dat ol
ſuurte ſet’ rent zupJen okte zunden tenwelten/ oft zupden ten oolten van u lkaec/=lectet daer o!
les, ſeven ofte acht vadem/daeriſt goedt legghenupt de ltroom en landt gronc/matl
wiit gp t ketten op twaelk'derthien ofc vcerchien vadem-/ daer ilt keecgront/ en dal!
Naec Zerche Rroom met 3updelijcke ofte zupdooke winden/maer gh legt Daer bet
noordweiten. T igeens gebeurt/ eender mp oel bekent / Dat Pnt gheiet hadde w
windt omkreghen,/ liepen lv op drie vadem over de punt van Zappelandt.
boeden.
pefant te
Dan is wat berre ban landt.
Om uye Als ghpupt De Sondt nae Kol wilt (eplen/ en ten enden Lappelandt komt! !
iÊoéSSllOo—n ]]!
De windt is/ want met een noordoolten wint moet ghnal vrp dichc bp Kol upcloo p!
zeplen.
; noozdnoordwelt heen/ om boven her Gif van Anout en Leloute leplen.
OQuunae Elboghe of SNalmuyen en Landtſkroon te zeylen. ' ]
; Dilt gin upt de Sondt nae Clboghe ofkte Malmupen leplen/ gaet van Well
zundoait ende zupdoolt ten zupden-/ foo luldp de toozen oft de ltadt voor ul,]
_. uigguen/ (eplt Daer recht naer toe/ ‘tig indat vaerwater meelt leven ofte AW
vademdgdiep/ als ghy binnen de Southolms komt / werder vijf ofte (es badem dich '!
bet Dog it haclich op VanDe [even baden op Lijf! maer boo: De Stadt it v .
water/ daermeuchdp t lettenop D2ie/ bier afte vijf vadem »oo ghp wilt/meucht oo
Hen teynde van t hoofcligghenop dreie vadem/ daer ilt goedc ligghen/ maer 1 !
rennoordwelte windtiſt een quade cede; Die Wacht Daer open in,
: Ombezupdende Southolms weder uut te loopennaer Vallterboen okte Sted! s
î meoctghyu wachten voor de Houdc-holmen/die zÿn rondtom vupl. Van het noo!V
rpndeſchier een Gikken af uzp wac verre : Op de Oolt-zude aen't zundepnde loob
Noord- het leerverre vlack ak. Daer lept oock de Noozù-vliec / datis een Êeenen Hikond?
viier. water/maer men mach t welgraen fien liggen! Die (ult ghy aen de Houc-holumlt
ena H Guthetrltu! t)) 1ù ale zuttsts reit kth
tuſC.henbeydendeur- ‘t isin dat vaer-water op hez dzoogÿzlte vier vademdiep. Al
gp van Malmupen ak komt, endat den toozen van Coppenhaven komt aen y
zuydennde van de Soucholms, dan zit ghp berby de Noord-ülter. Allmen dit
dus deurleple/ moetmen hem wel wachten voor dele voozſchzeven gronden. - .
h \ h;
18 _ De Cuften van Schoonen en Zeeland, | ; .
de ſchoorlteen van dat hups beweltende ghevel van de Coninghsmenulen/loo meilſ
Da gheen quaet aen ZappelanDt doen / loopt dan daer bplanghs op ſes / ſevend)
acht vadem , ſoo langhe tot dat het oolktennde van t Eplandt Ween komt een we
nich buntenhec Lot vande Sondr/ houdt dat loo lkaende/ en leplt Coo op les teh
î denvadem- vr dicht bp t Slodt langhs/ alles wat u hinderen can/ meuchdp!| j
op ruumnt om wederinwaert te ſenlen/okc gheviel dat de windt haeltich upelſchootttl
begoſten de Conx-meulen op les okte ſeven vadem / de windt kchoot inder nacht tel
noardwelten- als zn het ancker lichten / vielc ſchip naerlandt toe / eneer zit voor V
Van Lia! toc Elleneur okt de Sont is decours zundoolt en zupdoolt ten zupdt!
drie ofte vier mijien. Onrrent ten halven tullſchen Kolen Elenborch legghen §
Stuuner Zwijneboeden/ dat zÿn een deeluple rudlen en blindeklippen / die een goedc (tuch
van lande t zeewaert ltrecken. Als ghp van liol komendenaede Hondt leplt/ l M
houdt dat Eplandt Weren bedeckt achter het lot Croonenbozch/ kooen meugh!!!.
Die voor Stwpreboezen niet onderfeplen. Als ghy dan giltdie ghepaleert te zi!
loo loopt vaort inidſwaters in/ om Lappelandt te mijden/ ofkte looghp betooftepit]
van Ween dan weder brenght vecht bupten het Slot/ ofte op (eben ofte acht vant!
Om Lap- han de Zeelantſchezpde hout/ enmeuchdp aen Lappefandtnietmidoen. Binn]
fcgouwen Slot Komende / Daer meuchDp't (etten waer Dattet u belieft. De [chepen Wa
meen fetten ’t al bp ’t lant langs heel tot bezupden Elleneur / daer ilt Diep vijfchl!
en ſeſthien vadem/maer met een zupdoolte wint is daer quaec legghen. Nae het EV
landt Ween toe lepdc een banck vanacht enneghen vadem/- daer ilt becer legght |

tim E AU. UU... [. l O 1 Mu a

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.