tafTchen Maefterlandt ende Kol. 17
I| lutte nacht nae Schaghen ſeplen met | In dit Vaerwater tiſſchen Schaghen en de
weſtm elijcke windt / ofte komende van be- | Sondt / en voozt van de Sondt tot om Val-

q | wilaz oni Schagen met eenzupdelijclie wint/ | ſterboen/iſt hoochlijc van noede, dat een Stien
tg, se nae de Dondt / Die (oude door deſe | man/of die de (ozghe bevolen is. dapper upr ſie/
J bega metter haeſt onder Noorwegen weſen/ | en hemniet en verllaep / om de menichvuldige
v kerdan hy (oude Denchen ofte vermoeden, | pertculen (fo ban Dzoochten en reven aldaer ge:
! huge ftroom leeſt bzeeder int ſeſte Hooſt- | legen) te mogen ontgaen : d'alderbedpevenſte
"a deg eerſten boecx. ſelf heeft daer ghenoegh te doen,
Hoe deſc plaetſen van malkander verſcheyden ziſn.
|| | Van ÿet weſtepnde bant Paternoſter tot pn 't Bif van Schaghen tot Maeſterlane
) Va Jo is de cours o.n.o. 2 mijlen. ooſtnoordooſt ro mplen.
aeſterlande tot Winneuz.0. 4 m. | Van tRif van Schaghen tot Nydingh
] VanWinneutot Maleſant z.3,0. 2 mplen. | zupdooſt ten zupden t 12 mplen.
] Van Maleſont tot Waerſbergen z.3.0. 4 m. | Van 't Rifvan Schagen tot Waerſbergen
Bessette Gr Par t R ban Öchagentor Bol bupttzrt
mz o. teno. 4
i tr Laholm tor den hoec ban Tuerko ach: | Trindei heen zupden — 23 mplen.
' V eig de cours w. zupdweſt . m. Hant Rif ban Schagêtot Leſon 33.0 é. m.
| Dm ho tot Engelholm 3.0. 3mplen.| Dan ’t Rif van Schaghen tot de rtwet
] hÿ-hsly tottélty. . zgroster rech Wk det tot Anouter Rif z uten:
] Vn Maeſteriande tot Npdingh zupdzupd- | ofte ſoo ſommighe willen vzp wat zilpdelijcker
t sue! Maleſonde é furt; k tz: urn.. Kf tot hol ift vecht 3,0. 8 m1,
Van fen zupdweſt ten weſten 1 groote m. | Wan Anouter Rif toe Haſelinn. 8 mplen.
| Vun WaerſErgher ver el Zere ): pAn Liol tot Haſelin zupdweſt ten m. s m.
zupdwuetz ?Vdepnde ban Swederoe tot Kol | * Ban Hol tot de uoozdelyclſte upthoecE
. _— 3 mijlen, ban Zeelandtsupowefg — 4mpkn.

Rn
| ' 1y Hoofiftuck. Hoemen van Kol in de Sondt, en voort door den
| Drooghen {al zeylen tot om Valfterboen,

I Ve men mach tnſſchen Halelin ende Zeelandt deurzeplen tat in de
DIe Delt/ De Culte van Zeelant ís cen (choone Krant / Dan cen (tuck
NE I; )) beweſten Paſelin loopter een Rifkkenak t'zeewaert datmen (chou:
I SVZ DE ooltzupdoolt van Harſelin gaet een groote wpde Voert
f [etten int landt / die bupien in 't begin wel ecn mÿl wÿt is / daer ilt goedt
O 3 em

dor een noordoolten windt op vijk ok les vadem. Dele Voert deylt hemce

paer Wee mijlen wijt/ en int midden lept en groot Eplande. De derde ltreckt nae
Ban Oo De De mien zun h an vorn erde BOR FEN DONE
tan EN a op 't landt : pu langhs feplen op fes en even baden / maer bp
nig (cho omt Die niet nader als twaelf of dertien vadem: want tot (ommige plaet-
beer geg 0?! endzoocht haeltich op. Daerdat nieuwe kerexken ltaet/daer nekkens ilk
n Komend op vier vadem bp de wal komen (onder mifdoen/maer teghen Lappelant
dude acht eren ED z fe! ):! h op »ſeven oft acht vadem / ok men
! denen op naer Rolkild toe / de tweede gheheeten Jſenvoert ltreckt int landt zup-
toa SPD Tant lepdt ontrenc ‘t vierendeel van een mijl benoorzden Clleneur oft 't llot Lappeſät;
Drelangendt / aende weltzpde van t vaerwater gheltreckt langhs de Culte van
et oo Om Lappefandt te houwen; foo neemt acht op dele mercken: daer.
‚ 2 Boeck. de

MMM
E EPE An Koltot het Evland Hazelin ilk zupdwelkten welken (eg mijlen/ Bafelind.
gtt in dzien/ de eerlte ofte ooſtelÿcklte gheheeten Roſkildikiourd/ gaet zupd- Faſki1d t-
ri to geen ten welten wel vier oft vk mjlen / naer Jlickbp en Holbeck / is bin- Jſenvoere
lack dzie en vier vadem;en bewelten het boſch dat bewelten Lappelandtisn
; rt: de Conincx-meulen,/ beweltten'e Ölot Crsonenborch/houane.Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.