Deepten
nt Scha-
, ger rack.

16 y De Cuften van Noorweghen en Sweden,
ban Kel zupdwel ten welken (eg mplen Dat
ís aen De nooDzpde of buptenkandt heel
bupl bol veven en ondiepten / Maer aen de
zupdzyde okte binnenkandt nae Zeelandt
toe ilt redelÿck ſchoon/ Co datmen daer wel
reede maken mach. Van t oolktepnde van
Palelin (treckt een Nif ak noordnoordoolt/
ennoordoolt ten noor/den nae Noorwegen
toe wel twee mplen in Zee / tot op een mil
na aen de Luplgronden/ die met zupdelijc-
ke ofte noorvelijcke winden hier moet lave-
ren / en wat verre weltwaerc in die wijck
loopt/Die moet weltoelien en hem daer voor
wachten / want al»loo 't daer ontrent heel
onghelijck is van diepten en onefken gron-
Den/ſo en canmen dieniet wel op ’t loot aen
doen/maer de kult van Zeelandtmachmnen
op les ofte leven vademop ’t loot genaken.
Hooghp bp langhe donckere nachten/
ofte miltigh weder int Schagher Hack
guaemt te moeten bpleggen: fo neemt acht
op Dit nae-volghende : Zijt gip tulchen
. Öchagen en Zelou/foo meugbt gh» u wel
bapelijck om De zupd ofte welt houden;
maer u loot veel ghebupcken / ontrent de
Yelms en Schagen meugt gp de wal ge:
naken tot op thieu twaelf of vijfthien va:
dem cer ghp behoeft te wenden : Zijt gn
nae u gingh neffens Zelfow Daer meugtit
gh» tot op thien ofte vijftien badem bn

comen : fRaer (00 gn 3ijt tulchen Lelou
en Anout/ Daer meught gh» op de blackte
loopen tot op Dijf; (es: even! aTht oft thien
vadem. Züt ghp tullſchen Anout/ Halelin
en l&ol/daer meughtc ghp de zupdwal aen-
loopen tot op vujfchien / ſelthien vadem/
maer tullſchen Halelin en Zeelandt op tien
of twaelk vadem. Het is in alle manieren
geraden liever hem te houden aen de zund-
. walalsnae de Noorweeghlſche zude/ maer

men moet wel op zijn loot paffen / en Dat
veel ghebzupcken.
Bat vallen Der fEroonen in Defe
Vaerwaters.
ee
mette wint/ en 't vabelt Daer (omtijts op fommt:
ge plactfen alg offer Dro0chten waren / Dit can:
men bp ftil weder bebinden alfmen cen Zoot op
de grondt laet Fincken.
Bp Schaghencomt de ſtroom ghemeenlijek
Vertooninghen deſer Landen uyter Zee.
ofte den meeſten tijdt de Belt uptballen/ nae hes
landt ban noozdooften toebefonder alg de windt
een wijl upt Den ooften ofte noozDooften Heeft
ghewaept/ enloopt by Noorweghen langhs om -
De Noodt, Bemandt comende ban Anout af

II DER
W
U
UID
I
IG NN
Aldus vertoont hem ‘lande tuſſchen Maeſterlande en Waerſberghen.Mous doet hem Anout op alfmen van Leſou af cott:
Aldus vertoont het Landt van Waerſberghen alſmmen van Anout nae


de Sondt daer verby zeylt.


as
D
elfen van Shaghen Daer nattoefamt.


en ON 6
Wous doet em Stu op

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.