Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
 taffchen Maefteriandt ende Kol. se | 
datrtutkchen bepbérilenöt oock een banck van thien/twaelk/veerthien en leſthienva- | 
dem. Als de noorderlte hooghe bergh van VOaerlberghe noordoolt van u is/ dan is I 
De punt an Anouts rif zupdwelt van u / maerals die bergh noordoolt ten oolten | 
Dat u ig, en Dat ghy Noorwegen wat naerder zijt all vi! Dan zijt ghp op Die banck: 
Als Sh bn nacht Daer op comt/foo gaet zupden ofte zupDen ten oolten aen/nae Dat 
de wint is/loo cryght ghy weder dieper water. Daer lepdt noch een banck tullchen 
trif van Anout en Dalckenborgh-/die ltreckt tot Halandt toe/die enis tot ſómmighe I 
Plaete nie dieper alg acht badem. Als De punt vant rif ontrent 3upden ten ooften/ | 
EN Het Hoogh van Anout ontrent zunden ten Welten ban u zijn Dzie mplen; Daer lept | 
UE een banck van veerthien oft vÿkchien vadem. Er taz .] 
et Gif van Anout lkreckt van de noordoolthoeck van Andut ak ontrent óolt- § sat | 
noordoolt een groote mijl in Zee / lepdt op'tennde Dz00gh boven water / en1s upt- 
nemende (cho en tepl. De noordkandt / alfinen upten welten/ oft van benoorden 
komt/machmen looden/en daer bp langhs loopen op leventhien oft achthien vadem/ 
Aer unten zupden comende en machmen 't geenſins op 't loot ghenaken/ want aen 
k zundkant dicht aen’t tif 1 Dertigh en bijfendertigh vadtm Diep. itttetc giti. J 
len de noordkanc van t Nif machmen tot veel plaetlen ketten op thien/ elk'twaelf wege | 
| p derthien vadem. Als ghp lettet op elk/ twaelk oft derthien vadem / alloo dat de noucs tif | 
umboed zupdooltten zupden/en het hoogh van Anaur/darc is het welktepnde ontrent Ñ 
zubdwect ten weltcn vanuis / loo lepdt dan het upterlte epnde van t Nik oolt ten 
at orden bvanu;, daerilt heel goedc legghen voor ooltzupdoolte / zupdoolte, zunde en 
Ddzupdwelte winden. Als gp van daer t’ zepl gaet en nae de Hont wilt / »lCoo 
Hon 2 (onder (chzomen7 ’t3p bn nacht oft Doncker weders bn tif langs (ep . 
+ dop lelthien/Cevenchien oft achten Bamem/cat Het ennDe coe/op Caleke diepte hous 
ti 'de/en kondp daer aen niet nuldoen. By 't epnde comende wort het vierentwin- 
hal en bÿkentwintig vadem diep : maer als ghp om de punt comt/en zundzupdoolk 
end nt aen te gaen/ loo hebdp terltont dicht aen 't rik geen grondt op dertig of vijf: 
z 1gh badem. Het Rif van Anout en ol leggen berlchepden Van den anderen 
SSC... EI. 
i de Sonde te leplen met een weltzupdwelte winde / en behockdp niet hoogher aen the | 
gh kplen mec een wel beſ»eplt ſchip als zupdzupdoolt/ met ſulcken cours luldp hoogh en de 
log, oh boven {ol feplen / comende tegen de Cult van Zeelandt/ die menghdp Sonde. 
iht y! op veerthien/twaelk thien enacht vadem diep. Tulkchen Anout en Zeelande 
bij et Water E achthien en twintig baden diep. Tulrpen Anout en Zeelandt 
tig en en ſelthien vadem/maerint vaerwater tulſchen Anout en liol ilt diep/twin- 
te he rentwintigh/tweeentwintigh en dzieentwintigh vadem. Daer bezupden of- 
en toeten {& vlacker/ te weten negentien achthien/ oock wel veertien! Dertien 
te typ elk vadem/ nae datmen weltelÿck comt/ maer nac Noorwegen roe ilt dieper/ 
baer en’ vierentwintigh- vukentunntigh ( achtentwincigh en oock dertigh vadem/ 
Water emen mercken mach/ok men de Noozweeghlche zudenaelt/beoolten 't vaer- 
  
BDiebtert 
  
  
te om De wel is. | 
§ ie mplen / enzuvdoolt ten ooltenvan Anout! daer en | 
leude ‘rent noozowelt van Hol dz 
Ntr. anck van neghen/thienen twaelk vanem q: ((; ken. 
Ude rent oolt ten zupden van Anout lo verre datmen 't nter welvan beneden/ tnaer 
(olie Mars wel lien mach / en noorzdwelt van liol/ daer lendc oock een banck van 
h âdem/grof (andtgrondt als oft rik grondt waer. . 
zuud "den tenoolten ontrent ſes mplen van de punt van Anouts rik / zupdoolt ten 
len fen Van't zupdepnde van Anout/ en WEL ten noozden ban Kol ontrent bier mu: 
nod Hen De Lup(gronde / Daer op en ís niet meet water als acht boet. Bie van EU n: 
datt, er Rif af comende nat dE &ondt wil/ en niet zupDelijker gact als zupDzupD- ü . 
ee EE tur 
met ceünoazdwelte en ban De Sons af die ſelve oock onderleplen/ daerom die 
Vegte Windt van Anout nae de Sond/ okte van de Hondt nae Anout wil/ 
Y; erdacht. 
Yet Enlandt Balin lepdt verſchepden van Anouts rikzupdenacht mplen ß en Haſelin. 
  
  
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.