14 De Cuften van Noorweghen en Sweden ,
zupdtwel ban u 3ijnde/ oo men Het vi ghepalleert en ghenelen: Daer berbn zijnde
naer Anouc toe/wert het Diep dertigh vykendertigh/en oock wel veertigh vadenn.
Die bp nacht ontrent de Trindel comt en moet zin loot niet (paren : op de buys
tenlte zude/dat is aen de ooſtzyde van de Trindel/ en machmen die bp nachc niet nacr-
der comen alsneghen ofte chien vadem/dani»men daerniet verre van.
Allmen dicht bupten de Trindel langhszeplt by claer weder / en datmen bupten
a
niet en mach fien/alfmen ontvet te neffeng de Trindel 18/ loo looptmen wÿt en verre.
| ; ghenoegh bupten De Trindel heen, | : »
Diepvtenr De Trindelenhet Rik van Anout leggen berlehenden nooDwek en zupdool)
BEE en Mn Hou a ED |
| lten/ te weten/ recht tuſſchen de Eplanden Anout en Lelou dt al black water van le-
ven en acht vadem/ men mach daer over die vlackten tullchen Anout en Lelon deut
leplen tot in de Beit. Anout is op de weltzpde heel vupl/en verre daer ak t’zeewaett
legghen veel onekken dwaelgronden vantwee-/ De en bier badem.
… 28 gijn met een zupdwelte ofte welelijcke windt van Lelou nae Nnout wilt lep-
len/ en over de blackte ban Lefou loopt op D2íe ofte bier baden / ghp en dert nick
doltelÿcker aen»ſeplen als zupdoolt ten oalten / alis het ſchoon bp nacht / het (al met
fulcken windt en cours Anout genoegh mis loopen. Als ghpy dan gilt de lenghdk
ban 't Kif te hebben; gaet Dan Boozt zunDzupDook / en zupDen ten ooften/ om boben
Ul te ſeplen. Dan bp daegh/okteails ghp van u lien meuchr, niet lagher als zupd-
zupdoolt. Allmen vande voorſz punt van Lelou afleplt nae Anout mec een zupD-
welke ofte weltzupdwelte windr/als voorlz is/ engillingh maeckt bp nacht te comen
bp Anour; (oe canmen niet beter Doen/ als te gaen acht/thten ofte twaclf glafen/ na#
dattet koelt/zupdzupdoolt aen/tot teghen de vlackte van Anouc? en verwachcenden
dach/op datmenniet te verre beneden De punt bant rif loopende; te qualÿcker boven
ol (oude moghen comen. Delghelijex als gp ban Kol af comt met een zupdweltt
ofte 3undelijcke windt/en ontrent een halE mijl bupten Kol langs loopt/en derkc gh!
mede nietnoodelijcker zeplen als nood welt ten noozden/datzeplt oor cen goet &
beneden De punt van Mnoutsrif langhs/ en (oo boort nae Lefan tor. Maer als gh!
met een noordoolte wint upt de Sondt okte van iolcomt/ moet ghpal dicht bp Kol
uptloopen/fuit gn boven het rik van Anouc »eplen. i l
Die tullchen LelCon ende Anout moec bp legghen okte laveren en nae de ond
- Wil/ Die houde hem Dn aen De weltzyde van t vacrwater / alg Hp cen mijl ofte tak
boten Zefou is/op Die voo; vlackten ban bier/bijf(eg/en leven vadem. Als hp dat
op een mil okte twee aen Anouc begindt te comen/ Daer Werder weder dieper; matt
î dnefken/ den eenen worp wel een vadem Meerder ofte minder als d ander. Almen
die onetken grondt beginde te crÿghen van lelthien/twintigh en oock wel dertigh DA?
.. dem’danis Anont noch ontrent twee mplen zupden van u/ by Anout comende wo!t
hecteel DEDEN eenen tijde Dertighy Dan haelt weder vikchien/»eventhien en oock
TOI GH’ upten zupden om ’t rik gan Anout comende / nae Lelou lepleninet en
zupdwelte wint- (o en gaet niet weltelijcker als noord welt (oo ghp weltelÿcker acn-
E >
Als ghy met de noozdwelte f: Lolo t dan (pt pet
Hoogh dat is het weltepnde ontrent weltnoozdwelt, en het noozdooltepnde, daer dat
/ rik akütreckt ontrent noozdnoordwelt van u. Als ghp loo nac aen Lelon comt , dat
iccclcCGſſODOß E SES
î L kot dat die voorlz oolthoeck zupdwelt vanuis / maer als Ss . 3updzupdwe |
ban uig/Dan zijt gÚp recht neffens ofte op De punt oft drooghlte van 't rif Daer loopt |
Den ghp dan over op die / vier ofte Lijf vadem / als die voo;ſz hoeck zupden ten welten.
Dferten han ucomt/danzÿt ghy t rik ghepalleect en ghenefen, | |
z Tullchen Anout en WaerÞberghen in't vaerwatcerilt diep 21 / 22 en 2 ; vadew'].

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.