M | Akerſont.
Graſwßÿe.
$ : Vande Noor weeghfche Cuften ;
men binnen de liotlen deur/ die binnen de Sulteen.
leggen;tot tegeng het landt acn/Daer bintmen een 2 5
groote grautwe klip/Die lactmen aen bagboozt leg:
gen en De clepne rotzien Die Daer binnen legghen
aen Ruerboort, en loo voozt bp het weltlandt om/
{oa opent hem Dan Dat gat/ Dat 18 naw en binnen
ilk black water en weecke grondrt.
îDVande Zulterscot het Eylant van Aker»ont
is de cours oalt ten zupden dzte mplen , daer tul:
ſchen bepden lepdt de Grzalwijck binnen de Su-
(terg/ van fFarder verfchepden ooltnoordoolt on-
trent bijf mplen. Ailmen Daer ín wil zeplen/ foo
laetmen De (cherpe Hoeck aen bagboozt / binnen
lepdt een ronde Klip / Daermen aen bepde snben
mach omzeplen / Daer neffens is goede ancker:s
grondt. Naozrdenvan dele klip lepdt een groote
Inwück/ bequaem omnret ſchepen op de wint te
êleggen: binnenlepdt oock zen ronde Klip. Men
loopt bp 't weltlandt langs / dat Ereckt hem eerl
noordenin/ en om het Oplandt noorzdnoordoolt/
men laet dat Eplandt aen ltuerboozt / enloopt
noo2Dno02D welt bn dat welilandt in.
Beoolten Gralwmüÿck/oock tullchen de Sulters
ende Akerlondt lepot Schipinl/ Dat is een haben
z daermen Sparrenen ander vette warenladet.
î Orttrom.
Eupder-
. wücx-
Holm.
Rooden:
wücx-
holm.
Harmenſ-
Hooft.
Yet Eplandt Akerlondt/ daer machmen ran-
dom zeplen/Daer benoorden iendt een groote In:
Wijck ofte Doet te lande waert in GreckenDde/ ge:
heeten Ottrom. |
Bezupden Ottromleggen Noorderwücrholm
en Zupderwijcrholm/ twee groote Eplanden-: op
een groote Voert, die verre en diep telandewaert
op ltreckt /. daer op legghen verrelandewgert in
veel ltedekens! als Oltborgh/ Oldewat, Aleroes
en Draghens/ van daer comen veel vette waren.
Zupderwücrholm ende het Eplandt Akerlondt
legghen verlſchepden noordwelt ten welten en
3upDool ten ooften bier mplen. ]
Dan Zupderwijcrholm tot PHarmenl hooft ís
De cours zupdzupdoolt vier mplen/ daer tulſchen
bepdenlepdt Boechſ»ſchaer/ maer twee mnlen be-
zupden Harmenlſondt lept kerck»ondt/ dat is een
groote Aivier/ Die berre te Landetwaert in ltreckt.
Harmenlhookc en het welkennde van de klip-
pen Diemen Paternoker noemt/ leggen berlchen:
dennoozden ten welten enzupden ten oolten vier
mplen/ daer bezupden zepltimen in Maetlterlandt.
Op de Cult tulſchen Farder en Maelterlandt
is meelt over al goede anckergrondt op vijk en
Dertigh en veercigh vadem.
Vankt vallen en loopen der ſtroomen.in
dcſe geweſten-leeft in't voorgaen-
: de Hooftſtuck.


Hoe haer deſe Landen uyter zee verthoonen.
Aldus verthoont hem ’t landt beooften Sanghefondt/ alfmen ontrent vier m1
ple part Lande
_ gzijnde1uyt den weſten daer by langhs zeylt.
. Langheberzh.


IV
I
ZW
I R K © - CE R EGON I EB
NN ; I E ERES EW SNN Ng


NN
W
EI
EER


ER
NN
EDNN
NN

NN
SN
UD K U van Needse aan Me Banserijerhel «a Maeſſerlandt[alſsmendaer bn Less zenltidrie mylen bu

I
I
I
>

NN
II

E
ERDE

ES ND

yten lande. ..

T ~
" —

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.