4
I1 Hoofiſtuck. De Cullen van Noorweghen tuffchen de Lan:
ghefondt en Maefterlandt, -


UI E Langelondtis éen bande kchoóntte havers van geheei oasis …
AS weghen/ lepdt van t Jokkerlandt verlchepden noozdnoo)doolt een
% groote mple. Voor oude Langhelondrt lepdt een hooghe ronde
Nog) |, Clip daer een groot rondt Warder op lkaet / tot kennis vandeen. |
A tuch vet |
E) ;;; en het Coninghs Eplandt in / menloopt dan beoolten de
Baerle (die van de voorlz rupghe hoeck aflepdt) heen. Om Dat in ke zeplen loopt-
fret al midelwaters in / en [etter in Conincxhaven op achtentuuntigh en dertigh |
( Out inde Nelketezeplen (dat is aen de Noordzpde achter de oolteljtklte hoeck De Pelé. |
ban de Vanghelondt) (oo looptmen tullchen de groote klip Daer Het Warder op |
Ratten Het landt van oude Langhefondt Deur/ latende De v002'3 klip aen tuerboort/
HGO boot om Dat rupglje Eplandt tot in de Nelle/die lepdt achter een cinghelach-
lien get, en ep Do onm cen inge! van kippen als rau cart : vac:
| ete Daen /-en licht on in te comen 7 TI Daer vierentwintigh envikentwintigh
de Een De En de Nelle ofte oolthoeck van de Langhelondt lepde Stavange; Statale I
] fe an ſammughe uptklippen/ Dr van bende zpoen machachter zeplen / Daer U:
on EN IepDt De van Zaerwijck. En |
;; ro oe ru groote rz: Voert / daer beel inwijcken en láedplaetlen Laerwße, |
zün/ daermenlegghen mach en vupzen hour ladet. Van den volthoeck ltreckr een.
Moote rpe klippen ak een goedt tuck weegs zupdoalt ten solten inzee/ en beloopen
bukans de halve Inwück/ghenaemt de Laerwickſche Swpnen/daer moetmen hem
än wachten. Binnen in dele Voertilt black water en dzoogh / [oo Dat daer Herre
"mewaert geen groote Öchepenvlot moghen legghen. Ear |
das ände Laerwik tot dat Eplandt Farder is de cours oolknoordoo! dzie mplen/ Fardéroe. Ö
tr llen beppen lepdt dat (tedeken Tonlberghen in een groote Inwijck. En |
ie rder tot dat Eplandt Balt is de cours noorden ten welten vier mplen / daer
J chen bepden lepdt een vuplen horck. Bezupden Balt lepdt MMarkenboet/ en Die Balt
Wijck Van Wlko/maer benoorden Batt lepdt Loulandt. Y p .::.; |
horde, Lt Enlandt Farder tot het Soenwater is decours noozden/maer van Balt Soentva-
bee den ken oolten. Het Soenwatcer ltreckt meelt noorden in. Daer op leggthen 't.
con PAB en lacdplaetfen/ meet al aen de rechterfant alfmen intontt. Teneerlen.
ige ij Aonat een inwijck die ooltwaert op gaet. Daer nat comt Wöſckltee dac Vöückſten.
rede t Wick achter een Eplandt / daer nae Hchiphil een andtbap en leer gorde Schiphit.
op to rr: Coo al voozt noozdwaert op tot Anllo toe / dankcerec hem zupdwaert
den inen Dan EN et ofte Balt nae ’t Soenwater zenlt/ (oo ontmoetmen ter roo- Soentva-
wel boeck tuſlchen het Soenwater ende de Coperwick. Dre int Soenwater ul ! .
dae. Vlooptdger beoalten heen/ maer die De Coperwijck begeert te ween, moet CoP:
De En elken peen wijcken/en díe aen Guerboozt laten legghen. Allmen dan binnen
aem leren Comt/ loo wertmen een lierckken ghewaer op 't weltlandt daeris de .
Kienthiäetle van de Coperwijck. Men mach van daer oock voort op zeplen tôt Bza- Brakines.
tor. Aende noord ofte ooltzyde lepdt Holmſondt. Holmſont
't geen Farder tor pe hoeck van Roge is de cours noordnoordoalt vier mplen. Aen noghe.
Roghe ede van Roge machmenletten/ daer1s een llechte ſkranc, men mach culſchen
nen die tua Et Lialf deurloopen/maer wiltmen onder Fleto zijn (oo looptmen bin- |
: sen Balt tor ds Ie is de cours zundoolt vier mplen. Achter de Sulters be- p. |
;;;
: no " ; men

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.