| Mercken
vâ Maer-
| don,
Trom:
fonDt.
Oxefoott.
RUangÿhen.
Mercken
van Dye:
foozt en
Longhen.
Zandt:
boo.
Weſkkiel.
Jofferlät.
4 | Van de Noorweeghfche Cuft,
Onder het Eplandt te ketten daer is het vlacklte water maer met een noordwe?e
ofte noo20n00Dwelte windt en IE níet (oo goet van Daer te comen als upt De haben!
maer met cen ooftehijcke wint ilt beter ban Daer £ zenl te comen/en in zee te geraken.
Als de Dzommels noordwelt/en noordwelt ten noorzden van uzün/dan zpdp recht
nefkens Maerdon / loo ghn loo op de Drommels upter zee aenloopt/ luldp recht op-
Mazaerdou vervallen! Dat ig een leecker merck om te weten okmen nefkens Maerdon
ofte Bar beoolten ofte weten is / maer alfmen dicht voo Het landt ofte boo Het gaf
is/machmen de D20mmels niet (ien/om Dat 3n van het boozlandt Dan bedeckt zijn.
Onrrent een half mul beooſten Maerdou ſtaet een wit kercxken op de zeekant/daer
beooften gaer De Tromfondt m / een ſchoone Voert : Voorint incomen ltaen op de
ooft ofte noozDkant twee Warders op een hooge bergh/daer moetimen bp in zeplen/
en daer neffens machmen oock letten/ men mach ban daer voozrt inzeplen achter het
Eplandt van Tromen tlandt van Maerdouin tot in de Voert van Maerdou.
Ontrent cen mple beooften Sromlondt lepdt de haven van Orefkoozt/ datis een
groote ruume ende wyde Voerc,ltteckende eerlt bupten tuſſchen de klippen noofden
in. Doo: aen bewelten het gat lepdt cen lange Klip/Die laetmen aen bagboozt/eneen |
ftuck weegs verbp Die langhe klip lent een blinde Klip onder water / Die Iaetmen at
(tucrboo2t; en loopt al noopDen aen toc de welthoeck van t landt/ daer neffens lepdt
oock een blinde diemen ſchouwen moet. Allinen dan binnen de welthoeck comc/loo
moetmen 10020 welt en noozDtwel ten noozDen innewaert zepen; en (etten 'tacn DE |
noordzude vande haven/daer ilt rupm en wijt/ met veel Jnwÿcken daermen over al |
ſetten mach op twincigh en vÿkentwintigh vadem. !
Een mple beoolten Orekoort lent Langen / daer vooz lept een rondt Eplandeken-
ofte klip / aen de ooltzyde van de haven / daer op ltaet een malt met eenton operen
Warder. Om daerin te zeplenmoetmen dicht bp dat landt daer de Warder mec de
ton op ltaet inloopen/ dicht by de ton heen / maer daer ltaet een handt aen Ctuerboo!t
van het gat/ die wiſt aendat daer nefkens een blinde klip onder water lepdt / daer
moetmen wat vande walafwijcken. Daer binnen zuünde/machmen ooltwaert wenn.
in Zee loopen/en comen op de Voert van Sandtvooztt upt. |
Zu; WIM) Orckdozt en Zonghen/ (oo leggen De Dzommels ontrent welt-.
Cen groote mple beoolten Longhen lepdt Sandtvoorzt. Omdaerin te zeplen!
laetmen alle de clepne rudſen aen tuerboort/enloopt alloo by ‘t landt langs tor binn.
nende langhe holmen die aen bagboort blÿven/en loo recht de Wÿck in. Dic is aw
fchoone haven/mencomter ban beoolten in. : ':
Nekkens Sandtvoozt lepdt een banck in Zee/die en is tot lommighe plaecſen niet
Dieper als drie ofte vier vadem/enltreckt ooltwaert tot nefkfens Weſtkiel. :
Een mil beoolſten Sandtvoozrt lepdt de haven Weltkiel/daer recht beoolten leptnt.
dat Jokkerlandt. O min Weltkiel tezeplen laetmen alle de groote klippen/ die van '
Jofkerlandt ak ltrecken/ aen tuerboozt/ en alle de voo;lz clepne rudſen van Sand!l”
voort / oock een witte holm daer een ltengh op ltaet / aen bagboozrt / en loopt eek
noa:dwelt/-daer na noor-dnoordweſlt/ en ten laetſten noorden in tor om de welthoeck"
daer nae wijcktmen noorzdwelt op aen de noordzyde van de Eplanden die binnen de
b):: eggs Füeris ecn Volle ofte afvallende water/ daer ſetmen cop twintigh |
Allmencomt teghen Weltkiel/ſoo lietmen te landewaert drie hooghe bergen/oock ]
het Hooghe landt van de Langbhefondt noozdwaert ban hem leggen! Dat 18 aitemael
leer kenbaer landt/ die t eens iet en daer op lettet / Cal’t op een ander tic wel kenn
als hp weder indie gheweltencont. :
DeBaerſe Van de noordelickſte klippen bant Tofferlandt nae de Baerle! Dat ig De zunne
lijcklte ofte weltelÿcklte horck van de Langheſ»ondt / is de cours noordanoazdoolt een
groote mijl. Daer tullchen bepdenleggen twee havens/Ooltktel en Abbetkoozt/ dar
zepltmen in beooſtende uptklippen van t Jofkerlandt. Van die voo!lz noazdelicl/ ;
ite untklippenvan 't Jofkerlandt tot Ooltkiel ilt noordwelt ontrent een mÿl / matr |
tot Abbekoort noordnoordwelt / en noorden ten welken oock cen mjl. Men mats
(unten zupden oft van weltkiel comende) binnen het Jofkerlandt deurzeplen tot
Oolktkiel ende Abbckoozt. j * oNutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.