Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
  
| Mercken 
vâ Maer- 
| don, 
Trom: 
fonDt. 
Oxefoott. 
RUangÿhen. 
Mercken 
van Dye: 
foozt en 
Longhen. 
Zandt: 
boo. 
Weſkkiel. 
Jofferlät. 
4 | Van de Noorweeghfche Cuft, 
Onder het Eplandt te ketten daer is het vlacklte water maer met een noordwe?e 
ofte noo20n00Dwelte windt en IE níet (oo goet van Daer te comen als upt De haben! 
maer met cen ooftehijcke wint ilt beter ban Daer £ zenl te comen/en in zee te geraken. 
Als de Dzommels noordwelt/en noordwelt ten noorzden van uzün/dan zpdp recht 
nefkens Maerdon / loo ghn loo op de Drommels upter zee aenloopt/ luldp recht op- 
Mazaerdou vervallen! Dat ig een leecker merck om te weten okmen nefkens Maerdon 
ofte Bar beoolten ofte weten is / maer alfmen dicht voo Het landt ofte boo Het gaf 
is/machmen de D20mmels niet (ien/om Dat 3n van het boozlandt Dan bedeckt zijn. 
Onrrent een half mul beooſten Maerdou ſtaet een wit kercxken op de zeekant/daer 
beooften gaer De Tromfondt m / een ſchoone Voert : Voorint incomen ltaen op de 
ooft ofte noozDkant twee Warders op een hooge bergh/daer moetimen bp in zeplen/ 
en daer neffens machmen oock letten/ men mach ban daer voozrt inzeplen achter het 
Eplandt van Tromen tlandt van Maerdouin tot in de Voert van Maerdou. 
Ontrent cen mple beooften Sromlondt lepdt de haven van Orefkoozt/ datis een 
groote ruume ende wyde Voerc,ltteckende eerlt bupten tuſſchen de klippen noofden 
in. Doo: aen bewelten het gat lepdt cen lange Klip/Die laetmen aen bagboozt/eneen | 
ftuck weegs verbp Die langhe klip lent een blinde Klip onder water / Die Iaetmen at 
(tucrboo2t; en loopt al noopDen aen toc de welthoeck van t landt/ daer neffens lepdt 
oock een blinde diemen ſchouwen moet. Allinen dan binnen de welthoeck comc/loo 
moetmen 10020 welt en noozDtwel ten noozDen innewaert zepen; en (etten 'tacn DE | 
noordzude vande haven/daer ilt rupm en wijt/ met veel Jnwÿcken daermen over al | 
ſetten mach op twincigh en vÿkentwintigh vadem. ! 
Een mple beoolten Orekoort lent Langen / daer vooz lept een rondt Eplandeken- 
ofte klip / aen de ooltzyde van de haven / daer op ltaet een malt met eenton operen 
Warder. Om daerin te zeplenmoetmen dicht bp dat landt daer de Warder mec de 
ton op ltaet inloopen/ dicht by de ton heen / maer daer ltaet een handt aen Ctuerboo!t 
van het gat/ die wiſt aendat daer nefkens een blinde klip onder water lepdt / daer 
moetmen wat vande walafwijcken. Daer binnen zuünde/machmen ooltwaert wenn. 
in Zee loopen/en comen op de Voert van Sandtvooztt upt. | 
Zu; WIM) Orckdozt en Zonghen/ (oo leggen De Dzommels ontrent welt-. 
Cen groote mple beoolten Longhen lepdt Sandtvoorzt. Omdaerin te zeplen! 
laetmen alle de clepne rudſen aen tuerboort/enloopt alloo by ‘t landt langs tor binn. 
nende langhe holmen die aen bagboort blÿven/en loo recht de Wÿck in. Dic is aw 
fchoone haven/mencomter ban beoolten in. : ': 
Nekkens Sandtvoozt lepdt een banck in Zee/die en is tot lommighe plaecſen niet 
Dieper als drie ofte vier vadem/enltreckt ooltwaert tot nefkfens Weſtkiel. : 
Een mil beoolſten Sandtvoozrt lepdt de haven Weltkiel/daer recht beoolten leptnt. 
dat Jokkerlandt. O min Weltkiel tezeplen laetmen alle de groote klippen/ die van ' 
Jofkerlandt ak ltrecken/ aen tuerboozt/ en alle de voo;lz clepne rudſen van Sand!l” 
voort / oock een witte holm daer een ltengh op ltaet / aen bagboozrt / en loopt eek 
noa:dwelt/-daer na noor-dnoordweſlt/ en ten laetſten noorden in tor om de welthoeck" 
daer nae wijcktmen noorzdwelt op aen de noordzyde van de Eplanden die binnen de 
b):: eggs Füeris ecn Volle ofte afvallende water/ daer ſetmen cop twintigh | 
Allmencomt teghen Weltkiel/ſoo lietmen te landewaert drie hooghe bergen/oock ] 
het Hooghe landt van de Langbhefondt noozdwaert ban hem leggen! Dat 18 aitemael 
leer kenbaer landt/ die t eens iet en daer op lettet / Cal’t op een ander tic wel kenn 
als hp weder indie gheweltencont. : 
DeBaerſe Van de noordelickſte klippen bant Tofferlandt nae de Baerle! Dat ig De zunne 
lijcklte ofte weltelÿcklte horck van de Langheſ»ondt / is de cours noordanoazdoolt een 
groote mijl. Daer tullchen bepdenleggen twee havens/Ooltktel en Abbetkoozt/ dar 
zepltmen in beooſtende uptklippen van t Jofkerlandt. Van die voo!lz noazdelicl/ ; 
ite untklippenvan 't Jofkerlandt tot Ooltkiel ilt noordwelt ontrent een mÿl / matr | 
tot Abbekoort noordnoordwelt / en noorden ten welken oock cen mjl. Men mats 
(unten zupden oft van weltkiel comende) binnen het Jofkerlandt deurzeplen tot 
Oolktkiel ende Abbckoozt. j * o 
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.