Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
  
  
 @oftergat Det oolergat van Vlecker gaet tulchen het Eplandt Dlecker en De Hoeck ban 
2 Van de Noorweeghfche Kaft, | 
Dlecker het Ooltergat unt ooltnoordooltin Dee loopen/menlaet dan het Eplande- 
  
ken met de Warders/ dat gen t oolktennde van ’t Eplandt Dlecker lepdt/ met allede 
groote klippen daer by/ aenltuerboort/en alle de ſwarte holmen aen bagboozt. 
Ranlondt weltnoordwelt in. Allmen daer vooz comt / machmen de Dolle open in 
ſien. Omdaerin te zeplen/ ſoolaecmenalle de warte Klippen nefkens de hoeck van 
Ranſondt aen ltuerboort / en de groote graeuwe klippen methet Eplandeken dacr 
de Warders op kkaen aen bagboort / allmen dan comt bp De boomoemde Dieven: 
holm/Iooptmen daer bewelten in de Sandtbap-/ ende lettent als voozrlz18. 
Al»lmen is nekkens het Ooltergat van Vlecker/ſoo lept recht dwars te landewaert 
banuceen hooghe ronde bergh/diemen noemt het omghekeerde Boot, die lteeckt ups 
boven alle Landen daer ontrent/enupten welten comende tegens Dlecker,/vertoonen 
haer drie hooghe binnen Landen-/ die allengſkens nae De Dzommelg toe ce niet »chi- 
nen tegaen. 
Yepertvic 
Twee mylen beoolten Vleckereur lepdt Reperwÿck / een rupme wpde Voert/ 
lkreckende noorden en noorden ten welten in. Omdaer in te zeplen looptmen bp het 
. landt van Woalfſondr (legghende aen de ooltzyde vau dele haven) in Iatende alle de 
Wolfſont. 
‚Oude Bil: 
fondt. 
Hamer- 
ſondt. 
klippen(oock daer de ſtengen van Woalkſondt op ltaen)aen ltuerboorc/ en alle de klip- 
pen ban Ranſ»ondt gen bagboozt / tot Datmen comt ten eynde ofte achter in de ha- 
ben/Dan wycktmen weltwaert op om Den Hoeck / en (etten t daer / Daris cen goede 
haben boo? (chepen die om De welt begeeren te ween. ; : § 
Aen de ooltzvde van Reperwijck lepdt Wolkſondt/daer voor legghen twee groott 
Eplanden/die vertoonen haer aen Hooghe grauwe klippen / met D2te ofte bier TDATs . 
Deren daer op/daermen die aen bekent. Wolfkſondt is een nauw gat om inte zeplen/ 
Daer (taen twee malten okte tenghen op het Weltlandt / daer moetmen dicht bp in/ 
latende die aen bagboot/ en een deel clepne klippen aen Ctuerboozt/ tot datmen contt 
achter het groote Eplandt/Daer de groote Warders op ltaen/’daer machmen t letten/ 
en boog alle winden be»ſchut legghen. Men mach van daer voozt binnen de klippet 
deur loopen / en comenbp de oude Hil»londc weder upt m Zee / okte men mach oock 
Dat ooltergat van Wolfſondt uptloopen/ daer ſtaet een groot Warder op 't gat At 
Ü: DEI y een ronde hooghe klip/ daer machmen bp upc okte oock bp in zeplen 
Beoolten Wolklondt lepdt oude Dillondt maer daer tullchen bepden/aen De hoeck 
van de weltzvde vanonde Hil»londt lent dat Eplandt van Blindlondr/ daer beooltel 
legghen veel groote klippen/ met twee ofkte dzie Warders daer op. Ominoude pib 
ſondt te zeplen/looptmen beoolten Blindtlondt met de klippen die daer aen legghen 
heen/die latende aen bagboort/en de voo!lz groote klippen ofte holmen met de War- 
ders alteſamen aen ltuerboozt / bp het weltlandt in/ Daer zijn vber»ſchepden ſchoont 
Voerden/daermeninzeplen en letten mach (onder mifdoen. Men mach om Den Hoek 
ge op wijcken/ en 3eplen tulchen De Eplanden deur/ Datmen geen Zee lien 
Beoolten oude Hil»londt lepdt Hamerlondt/ltreckendenoozdnoordoolt in. Aendê 
weltzpde van 't gatlepdt een blinde klip diemen ſchouwen moet / enzeplen dicht b 
het Eplandt langhs dat aen de ooltzvde van t gat lepdt / en letten ’t achter het EV 
landt nekkens de Warder-/ op dertigh vadem. Yet ooltergat ltreckt beooltendat Ep 
NW) noo;Dweft en zupDook in en upt / op De wediznDe lepdc een klip met een War- 
 Kercſonht Beoolken Hamerſondt looptmen in Kercklondt/ en noch een half mijl oottelijektt 
Heſnes. 
lepdt de haven van Heſnes. Ophet Eplandt van Helnesltaen twee Warders/datr 
nefkens ilt leer diep/maer nae het kercxken ilt drooger/te weten ontrent dertigh VA 
Dem : De uptklippen Daer ontrent zijn al root van coleur. Aen De weltzyde van het 
gat lendt een blinde klip onder water/gheheeten de lioenaghel/ op ‘tlandc (taen tw 
îlîenghen/ als die over een comen / ilmennefkens die liocnaghel. Die twee voors 
Itenghen ltaen op een graeuwen Holm last Die aen (uerboort / en gaet foo al int 
waert aen/het 1s daer hoogh landt/en de Dzommels legghen van Daer noo20n007DÉ 
welt te landewaert in/men mach daer binnen de klippen deur torin Maerdou zeplen- 
  
o 
M M — 
R ÜN t H: O F, 
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.