e |

e 7
t |

a
- TG et oa
ooo IV w Li

Konlt der Zeevaert, s
n tiael’ in't Equinoctium der Lente D. De dzie eerſte noordelycke teeckens doo!loopt de Zon ban
den 21 Martcij tot den 21 Junij / de andere van den 2x Junij tot Den 23 September, De eerſts
dzte zupdelpclie van den 2 3 September tot den 23 December, en Vander bande 2 3 December tot
Wederden 21 SPartij, De Polen der Ecliptica 3 M en N ftaende Ober al even verre van den.
Ecliptica G H. en ſoo verre vande Polen der werelt A en E. alg d'Ecliptica op 't meeſt is gheweec-
lien van de Linie Equinoctiael een HE en C G,
VIII Hoofiftuck. Vande Coluren,
ſſ" Oluri zpn twee circulen/ gaende krup»ſwÿs deur bepde Polen des wereldts/ dee-
cr elc den anderenindePolen in twee/ en te ſamen de geheele Sphera/Equinoc-
tiael/Zodiaec of Ecliptica enalle parallelen in vier gelpcke deelen, D'eene gaende
Deur de punten Der Equinoctien/ wert ghenoemt De Colurus Der Equmortien; dan:
Der Deur De punten der Sollitien/ de Colurus der Solditien. De Zon Dele circ:
kelen (2002 3pnjaerlpck{e loop in den Zodiaeck ) roerende / Deelt Het jaer in bier Dee:
len/ als Lente/ Domer/ Herk en Winter.
Verklaringhe.
In deſevoozgaende figuer is A F B D de Colurus derEguínoctien/ gaende deur D en F de pun-
tender Equinoctien in de beginſelen Arietis en Libze/ en deur de polen A en B. A C GB M EH
de Colurus der Öolſtitien/ gaende deur H en G de punten der Solſtitien/ in de beginſelen Cancrt
| en Capyicopni, Daer De Ecliptica op t meeft 18 afgeweken ban de Linie Egquinoctiacl/Denr De Do:
len ber werelt A en B, en Deur De Polen des Zodiaecx M en N , deurſnpdende malkander krupſ-
wijs met rechte hoecken in de Polen A en B. en deelende de Zodiaecl ofte Ecliptica in bier deelen,
î Als DH. HF, F Gen G D, waer ban de Zon Het eerſte bewandert in de Lente/ Her tweede inde
Domer,/ het derdeinde Herfſt/ en her bierde inde Winter.
Dele voozlz Circulen der Spberespn alle groote Circulen/ dat is opt wiüitlte de
phera omſchzeven,/ deelende de felbe altpt in tweegelvcke deelen, Volghen noch 4
.
rlepne Circulen/ die de Sphera in onghelpcke deelen verdeelen.
TX Hoofiftuck. Vande Tropiken en Circulen Aréticus
| en Antardicus. ;
Kopici zijn twee civenlen / d'en noo dwaert d'ander zupdtwaert ban den Equi:
py nottiael en tbe RWpDich Met DE felte/ Die Do02 't omloopen der S&vbere vande
„„„PUnten der Ecliptica alderwptîte vande Equmoctiael verſchepden/ beſchevn.
burt; D'eennae’t noorden heet Tropicus Cancri/ d'ander nae ‘tzupden Tropi-
Circulus Arcticus de noorder Circkel/ en Circulus Antarcticus de zupder Circ-
kel/ werden deur t omloopen der Sphera/ belchzeven van de Polen der Ecliprica,
id Verklariughe. |
... 4 _ Indefe figuer is t! 1 de Tropicus Cancri ofte Ton-
z Hi!! „nekeer des Izreeſts die door t omloopen der Sphere wert
. beſchrevenvan tpunt 13. hetbeginſel Cancri’ wert alſos
. I sc ! ghenaemt/ om dat de Ton aen dar punt komende / op 't
(DEE Be Been oe eon en EEE
d y Tropicus Capricomi/ Tonnekeer des Steenbocy/ werdt:
CK [9 4 w efen oe: om[oopen dee Spberaban’t pant G
Sass |) het beginsel Capricozni/ is ſo ghenoenmt / om dat de Ton
S {Ö. aen Dat punt komende 7 op ‘t wpdtſte van den Equinoc-
V ' tis! nae ’t typen dan weder deur de Steenbock na den
NP is de Circulus Arcticus / en M O Den Cireu-
o= TW Ius Antarcticus / die werden beſchreven door ‘t om-
B loopen der Sphereban de Polendeg Zodiaerr Nen M,
A z Defs

. ;:


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.