Mercken
van Scha de eene als d'anderzyde / loomerckt;/ upten welten komende, als de oude kerck en
ger rif,
Strooimk
nut de
32 De Kuften van Jutlandt,
Den to02en ober een / Dan Zat hp recht neffens het Kif van Schaghen / dat lkreckt
hein van den hoec afooltnoozdoolt ende oolt ten noorden een groote half mplinzee. |
Die van bewelten komt/ en by t lant langhs om t Rif wil leplen/ moet belonder
wel opzynlooden pallen/ mach de Lach van de wal nemen [oo nat als hp wil/ nag
Dat de windtis/ opacht/ ſeven/ ſes/ vpfk/ vieren oock wel op dzie vadem londermile.
doen / behaefc niet te ſchromenals hp maer wel op zum loot palt/ met eenzupdowelle
windt machmen 't omleplen op drie ofte vier vadem. Als de Vuyreboed komt aende
ooitkandt vande hup»ſen van Schaghen,/ dankomtmen tegen De welkant van ’£
fif/ alsde Dupzboed en de Uierck over een zun/ Dan imenaenDeoofkantban
tif, Alg De Dumboedt komt ontrent ten Halten de huplen / de weltkant naelt/
Dan iſmen recht op de punt van t Kif/ wat diepte datmen dan heeft / ſalmenwel
thoden londer dr2ooger te werden, 't zv datmen dan oft zupdoolt okcte noozdwelt
enlt.
Die van bezupdenkomt en om Schagen weltwaert wil we»en/ mach het rikneen
looden/ 't is gende zupdkant ſchozachtich en ltepl / is niet geraden dat nader te ko-
men als op cwaelk/ derchien of veerthien vadem/ belonder bp nacht oft doncker.
ze: Up keeckere merckente weten wanneermen dit Rif genelen is / ſoo wel over
het Vuprbaecken over eenzijn/ dan komt ghy op de weltkant van t Rif : van be-
zupden ok van beoolten komende / als de oude kerck komt in 't zupdepnde van
[t dorp/»ſo komt ghp op de zupdkant van 't Rif. Als de toozen ende vupzbaken zupd-
weltten welten van n zun; loo zynle over een/ dan zyt qhp neffens dat Rif/ als den
koo?en zundwelt ende zupdwelt ten zupden van nis/ dan zit ghp bupten ofte bewe-
Gen dat Kif ; alg de toozen oft vupzbaccken welzupdwek ende wel tenzupdenban
n is/ loo zpdp binnen 't Kif. Dit machmen by nacht op 't Compaspeplen/ enal-
loo mercken/ ofktmen binnen ofc bupten dat Vik is ; als de bupeltoocker welvunte.
WMenmach t aen bepde zvden van 't Hif ſetten/ſoo datmen ’t oock rupmen machop
leven oft acht vadem. Eenighe legghen/ datmen tullchen het Nik ende hec lant ogcls
door loude moghen allt noot doet op derdehalk vadem.
Tullchen Schagen ende Maelterlandt okte Noorwegen, iſ>t al lkteeckgront/ hoo
naerder aen Noorwegen hoe dieper water / allmen npt de Hont comt en in 't vaer-
wateris/endan op achthien/ ktwintich/tweeentwintich vademgern grondt en wozpt/
dat ig cen tepcken Dat men om het Kif van Schagenig,
Als men upt Den Welten om Schagen comt/ en naer De Sondt okte naer de Belt
wilt/moetrmen goede acht nemen op de ltroom unt de Velt/ die valt ghemepnlpck de
Belt upt naer Noorwegen toe/belonder als de wine een wple oolt oknoo;doolt heeft
gewaeyt / en kan cen (chip bp nacht ofte Doncker weder onder Roozweghen bzen-
gen eer men t ſoude dencken. ‘T is ghebeurt anna 1605 den 23 May, dat eenſchip
romende nekkens her rik van Schaghen,/ al»loo dat het rif zupdwelt van haerlach /
mer (tilte dzeek in acht uren tit tot op twee mplen nae aen 'é lane van Noozdoolten /
ontrent Harmen»ſhookt / vier mplen bewelten Maelterlandt ; ſoogrooten ltercken
lkroom ſchoot bp 't Kik langhs noozdooltwaert heen/ I
OD Berch uptloopt/ (oo Raet nochtans Baer [eer opte letten on gillinghs
IN Streckingen en Courſſen:
Aude Doodebergh oft de Vorn tot her Wan Boebenberghen tor de Pols nod:
U f Rinkopperdiep naozd '” zmplen,
gat ban Numen o ooft
noozden ten weſten g; of 6 mplen, | Dan de Holms tot Robbeknupt noszvooſt
VanKinkopperdiep ofte het gat van Humen | 7 mplen

tot Boevenberghen noozden ren weſten s Van Robbelinnpe tot Harthals nooprdooſt ten
vr Waddebergh tot Baebenberghen ſtreckt Van Hartſhals cot Schaghen voſtnzerLagſs
Datlant van Juclant noozden ten weſten/en- | 6 mplen.
dezupden ten ooſten 330f 14 mplen,
Van

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.