_ CDEFDMEguinoctiael/ GD HF de linie Ecliptica)
4 ‘Kort onderwijs inde
VI Hooftftuck. Van de Linie Equinoëtiael
{N 't midden des hemels. aver al even verre van bepde Polen / werdt gheima:
gineert een groote Circkel/ deelende de gheheele Sphera in twee even ghelpcke !
deelen/ die ghenoemt werdt den Equinoctiael / om dat / wanneer de Zon come
aen of onder Dien civckel/ ’t welck ghelchiet Den 21 Marij en 23 September, dachen
nacht over al op Serdryrk evenlanck3pn. De kennille deles Circkels is vooz alle ]
andere nut inde Zetbaert: omDaer bp temercken/ Goe berre men’t3pnoodDwaert
ofte 3zusdwaert op Aerdrpck van de »ſelve akwpckt : oock werden daer bpgereecknt
de nden en uren Des Dacghs / De Declinatien der Zonne en dev Herren / en ander nut: |
ticheden meer.
Verklaringhe. ]
Inde voozgaende figuer zifn A en B de Polen ber Werelt, CDEF 4 be linie Equinoctiaelin.
t midden des hemels even verre ban bepde Polen A en B . deelt de gheheele Sphera A CBE m ]
twee gelpcke deelen/ als C A E het noopder/ enC B E her zupder deel, ]
Hier upt is te mercken: dewple den gheheelen omloop des hemels wert ghedeelt
in 360 graden’ dat de Polen van malkander (taen 180 graden / en tuſſchende Polen
en den Equinoctiael over wederzyden blpfc allerweghen 90 graden. Dele Liniewerr
Cheteeckent inde palcaarten met cen roode linie van oolt en welt / deur t beginkeldee
graden; foo Die nat ’t noozDen/ alg nat zupden werden ghetelc. AMI
VII Hoofiftuck, Van de Linie Ecliptica ofte Sonnewech.
D Linie Eclipticalent lcheek over den Equinoctiael/ die deelende/ op twee pun-
ten recht tegen over malcander/ in twee even gelpcke deelen/ en wert oock dooz
De ſelve in twee gelpcke deelen ghedeelc/ het eene lept tullchen den Equinoctiael

en de noorder Pool / het ander tullchen den Equinoctiael ende zupder Pool: zune
meelte akwyckinghe over wederzyden vanden Equinoctigelnae bepde Polen is 23
graden z1 ; minuten, werdt ghedeelt intwäelk ghelpcke deelen / en elck van dieneen
belonder teecken toegeſchzeven. De Zon gaet langs dele Circkel (onder immermeer
Daer upt te wijcken/ en deurlooptſe met haer enghennatuerlpcke loop allejaren eens/
Peek vele chu oto oe rü" here van den Equinoctiäel loo
Verklaringhe.
In deſefiguer zijn als voxen A B de Polen der werlen. A.
sſnpydende en deelende den Equinoctiael/ en oock hem ſel-
ve. intwee ghelpcke deelen/ in de punten D en k Dienen,
Equinoctien noemt’ het eeneaen D het Equinoctium dex
Lente / het ander aen F het Equinoctium des Herfſts.
D'eene helft D H F 't noozder deel / lepdt tuſſchen den ..
quinoctiael D E F en A den noozder Pool’ op 't meefteaen |
E Hdaer af geweecken 23 graden z1 + minuten: d'ander EQ !
helft F G D hee zupder deel , lepdt tuſſchen den Equinoe- z
tiael F C D en dezunderpool B. deſghelpcx op t meeſte/
als C G. daer afgheweecken 23 graden 31 z minuten. Het
noorder Deel werdt ghedeelt in ſes teeckenis / diemende
noordelpcke noemt/ beginnende aen D met de climmende
tepckens nae t noo?/den/ Aries-Taurus, Gemini, tot aen :
Bal epe GA l nate he Hinder meehe aende Tinte Equinoctiael in F het df.
quinoctium des. Herfſts. Het zupderdeel d Jelper werdt ghedeele in ſes teechens/ diemende
supdelche noenst/ beginnende aen F met de dalende teerken nae t zupden / Libya/ Virgo/ Sa-

gittarius/ totaen.G het punt.van demeeſte afwpchinghe nae’t 3npben/bandaer boogt met Klim.
mende tepckens nat t noorzden/ Capricomus; Aquariugs/ Piſces/ tot weder aendelinis Equinoc-
tael!

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.