VI Hooffiuk. De lutlche Kult, van den Horn tot Schaghen.
Won we Echt benoorden ben Doodenbergh lende den Hoeck genaemt det
Ne [W "F Hom/ tuklchen Zupderziit ende Welterzÿt / makende daer een
| > Horn vanheclandc : daer bezupden ltreckt de kult ooltzupdoolt
D QP) ende weltnoordwelt nae ‘t Grouwediep: daer benogrden / MOO
ß ) í den endezupden nae Welterzpt. Welterzÿt is een Dozpliggen-
I LARS de ctuſſchenden Blauwenbergh ende den Yozn.
c > Ontrrent delen hoeck okte Homſlsopt een langhe banck af/ on-
dienoemen Dupvelshorm-/ die lept op tommghe plaetfen gheheel dzoogh / be»londer
vpfok leg mplen ban De wal/ Daer Die niet Dieper en is Dan tee En cen half/ ofte B2ie
dM mingen boet. Een (chip Dat Daer op lkeplt kanmen »lomtijdcs effen vanlant
Den/bp tjantis hp op 't dieplte/ te weten vier vademmin een voec. Die aldaer van
benoozdenkomt met een diepgaend’ lchip/ mo:t wel voor hem lien / Want is op de
noqzdweltzpdeco ſchorre/ datinen den eenen worp Heeft tweeentwintich/ den andes
waorpvijkchien/ ende de derde wozpniet meer als dzie vadem. U
Allmen op Welterzpr okte benoozden Keefshom telande komt/ machntenop les
kte ſeven vadem bp de wal langhs looden / tot by den voor Horn / men (al Dan

nocheendzoogh Ki vinden / Dat van't landt afloopt / gHeheeten Den VA / dar Vel | |
9ck opde noozdzyde leer ſchozre is/ men mach dat van benoorden niecnaerder ko-
men als ſeven vadem. Hecht daer bezupden begint Keekshozn van de wal af te los-
Pen/ is daer een ſmalle banck/ menal daer niec minder vinden als dzie vadem/ ofſe
!ievadem min een Voet Waters tot twee oft Dzie worpen toe/ naer dac het koelt
. te baozt gaet/ dankrijchtmen terlkont weder vpkvadem / enloodet voopdt bp Dat
?voghe and: om, Daermen begeert te welen. : | '
.Naer de opinie van (ommghe begint Dogaherslandt ban deſe banck. Allmen
téenen goeden noozdoolten windc / daniſmen ontrent Deeldach noch opneghen
| bz: waer upt niec qualÿck en ſchÿnt / dat Dogghersſandr zÿn begin aen Dele
oude ebben. j
Bm pet k!! tue antrent tekennen: Ontrent d;ie mplen benoorden den voo!lz
herr lepteenhooghe bergh een wennichvande ltrant / gheheeten den Blauwen-
Y GW gaende aen bepde zyden Hecht neder: is Wat (wartet als het ander landt: met
en bewaſken: bezupden deſe Blauwebergh lepdt dat Viſſchers-dozp Welterzpt &
a eben dat dozp ende den Horn lept een (warte Hompel/ ooc ren Edelmans hupst
ders ilt altemael heuvelachtichlandt.
Rintopperdiep.
B Enon den boos Slauwenbergh ligghen dzie ofte vier laeghe Blencken?
bp het gat van Numennochtwee groate witte Handtberghen dicht bp den
ul; Brzrore ee eender EH DBE Oog
be tent Is al t' ſamen een fchoone Grandt / het kennelpckſte van
berghe eis den voorſz Blauwenbergh / ende die twee voorlz Blencken ofte Hant-
.
van ug! Hinkopperdiep ofte het gatvan Numen te leplen : lepdet bp het landt ginpeg; '
erzptlanghs op les ofte even vadem / tot dat ghy komt tot de ¿wee voozlzperdienen.
Troote witte dummen / Cult dan opde zupdkant van 't gat / opeen laegh lande lien
tot Kapen daer op elck een tonneltaet : Brenght dieovereen/ dan ſullen die nooz-
de.! te noopden ten oolten vanu ltaen / keplc daer op aen / ghp lult een tonne vin-
Dart loo verre die anders gelept werdt. Recht voor 't gat van Numen lep CEA |
iSCSI SEE CE
2t / en loopt dicht by de zup
Blencken op ligghen ) op De Kapen rea aen niet wonen
Woof;

k neghen pien weltzupdwelt in zee/ ghenaeme Keefkshorm / okte als ſommighe geefsyott | I')
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.