3
L . Ak A DS A, OA A

Cr


; 4
;
e..
pen gr endeebhze upt den zupdooſten/ en eo:
des : Viep van Lift ofte Silt maect enzup-
fer enne upten noordweſten, en vale
Warie gis bet landt / de ebbe ter con-
. . Grondenendiepten.
tuſſclende Fyderehden Horn? |
Zupderzÿt te lande quaenit/ erde dat ghp het gatnietenmscht in bzenghen / loo
ieſetlande van Langhelegh/ dâerr meuchdp op aenloopen. fonder mildoen / houdt
OP derdehalk vadem, loo eil iteiuichdp dele lcroegh niet mis keplen/ warit ghy meuge
ditlandt al van Langhelegh ak.tocrbinnen

p
Hchellinghkroegh toe looden op derde-
halk vadem : maer iſt dat ghp op dzie ofte vierdehalk vadem loopt; ghp Cult het dzog-
? [: mis »eplen/ en buptende voomoemde Kroeg'omldopen. S chellinghkroéghz
kt meelt noo-dweltin/ menlepc daer binnen vooz alle winden belchut ! ghelpck
+ V
mentot Conncxbergenin dé Ketellept.
( dat ghp komt uptennoozdeit
m 17
r enitidele haben att rdt wilt weten-meuch-.
dp by dat dzoogeſant omloopenop dzie vadem/comende bp.het binnenlte hoecxrken
vanhetdygoge Candt / daer»chiet.eenlteertkenaf,// danmenkant wellien/ en hem
Daer Han wachten: bn het oolkepndt ban
dat (andt komende / loeft Daer bn om /
totin dele kroegh / en lerter daer dp wie vadeim en een voec / het is hier vp wac.
iet! nienmacher wel een gangh gaen ende laveren. “Een zupdzuydwelte en-
o00nooD00lte Maen maeckt Daer het Hooghe water! hoemen Verder oM de
: UlgerÊ rome aen Jutlande / hoe daer minder Nroomgaet / en minder open neder
hte 'tnoozdepnde van t voorſzdz0oghelantlepdt den Doodenbergh ! datis een
otte hompel van een dupn die alleen lepdc / daer wat af zÿnde lepdt hp onder het
Inderlandt ; datmen hemniet lien kan/ kömende van bézüpden ofkte benoozden /
anmen die lien. Van den Doodenbergh tot dat zupdepnde van 't Dz00ge (ant Ii
Y ken ſchoone ltrant/ en vlackegrondt. Om.reede te maecken ander het d)ooghe
Ant/ men mach, upt den noorden comende/ daer bp om looden/ ende luwce crpgen
%) een noozdwelten windt/ oock vooznoch weltelÿcker winden. |
Van'tghety enloopen der ſtroothett.
Ve ee ende Hevor macht een
ttz
Wet oet tomt Daer unten N00}
Sber de Noordgronden.
dE bloe. noozden Maen het hooghſte water /
ende ntptsbiepmaeckt een zupdzupdweſte
| noordooſte Mane ’t hoogſte water :
S War come oock upt den noordweſten, |
de ebben een groot quartier langs ‘t lant /
digt he haben var Zupderzijt/ 't Gyoutwe-
updtuez(s coelingheroegh imaeckt eenzupd-
coghſte ty oordnoordooſte zMaen hee
B oe chen
tore Cplanden/ de ebbe wederom tex
k van t landc af nae de Noozdzee,


Egon uzn De Deer De DE bane.
my] oe Eben gien rz Lu;
r ſthenYevilggelande uma ofce

Htrandt iſt thienoſte elf badern diep/op ſulcke.
Hiepte machmen bepde de landen ſien / alſmen
boven in't want climc. Strandt kentmen by
den toozen van Pilwozm / ſtaende op ’t zupd-
epnde van ‘tlande: Op het Eplandt Srrane
ſtaen meer Uiercken ende tooznen/ dan gheen fo
kenbaer als Pilworm.
Ameren is een groote mpl langh / heeftal
leeghe dupnen met helm bewaſſen.
Het Eplandt Silc machmen sien op thin
badem : opdit Splandt (het noordepnde naeſt)
lepdt een Googh (cho? voot klif aen bepde zoen
ſchupns nedergaende / op de zupdzpde van t
klif ſtaet een platte Rierck met eenlaegh Uzlock-
bupg/ ‚en daer beooſten noch een Uerclk met
eenen hooghen diclien toozen Heydom ghe-
noemt. Wet noozdepnde ban t landt werdo
Liſt/ dat zupdepnde de Vogzttrap gheheeren,
| Streckinghen en courſſen.
An de Epder tot de Hever ſtreckt heo
U koztneonusepwrſt tende jury
Van deYHever ofte het zupdepnde van Strang
to! je zuydepnde ban Ameren none
Twee mplen noozden ban Amerenlept Hilt-
is antrent bier mplenlangh / en ſtreclit zup-.
den ten ooſten ends pen OP il
Dosden:
bergh.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.