Hnoordwalopvier vadem/ in t gat/ gheheeten olde Kpperdiep/ laet Die ton aen bad
Coerſant.
. bepde de wallen wel lien barnen allt pet wat koelc.
Aangeleg
Waltot binnen dat dzooghe lant dat van Phanu afſchiet/ Smeur»ſant gheheecen/
als ghpincomc. De wallen zijn daer nefkens.alle bende (eer »choz/Cos wel wiſdpck
&meuts
| Qudt.
Waart,
ren/ te weten / de binnenſte okte langhlte een wepnich ofte een handt»paeck lengde
Denhoeck van Smeurlant ghepafeert 3pnde/ wijckt Dan over naer Wildpck/ el

26 _ De Kaften van Tutlant,
ooft ofte Zunderhooghte/ lult (oo twee Kapen lien op een droogh landt/een ltuck
weech bezupden Zupderhookt / bzenght die Kapeneen wepnich doo; malliandt-
benoorden de korclte ofte upterlte/ Dan (ullenfe oolknoordoolt van u aen; hour dit
foo ltaende/ en ſepldt daer op aen / lult Coo binden de upterlte tan / legghende aendt
boort/en gaet voort innewaert oolttennoorden-oolt, en oolt ten zupdennae de twer-
De tanne/ daer looptmen oock bezupden om/ want daer te nefkens komt een vlackte
vande noordwal akſchieten/ vande unter Uiaep nae de tweede ton toe, diemen »lchou-
wen moet. Okte houdt dellach vande zupdwal, Coerkant ghenaemt / en loopt op !
loot eerlt oolt ten noorzden / daer nae oolt / ten laetrlten oolt ten zupden daer bpm/
fult daer op't zoog he niet minder binden als 10 boet met laegh water en daght-
Jpex ghetp; Daer binnen it weder diep 6/ 7en 8 badem. Doozbp De Kapen zunde/ o
loeft Dan noozDtwaertop / om Het (ant Daer de Liapen op ltaen;/ en lettet dar waer k
u belieft! ‘tis daer wijt en bzeet/ oock Diep en lchoz/ loo datmender gheen quaec kal
Doen, De Gpper (chepen die uytwaert willen/ legghen daer op dewint te wachtele.
Achter het Evlandt NIanuilt les en leven vadem diep / daerlooptmen oock terer.
De/ men mach van daer het diep opvarennae Knpen/ maer heel tot Rypen roe, nitt
met groote (chepen/ dicht bn Kppenloopt het ten enden; [ulcy Datter een D200ghen
bals turen benden ig/ Daer niet meer alg Die ellen Diepte enig. Met clepne (che
DOUAI on ze: on omteplen nat Jurfant toe/ daer is met laegh water
_ Dan benoozden komende om Knperdiep ín te feplen/ fuldp oock nae het zupdepn-
de van Phanu aenloopen / tot dat ghp de voorlz Kapen ghewaer werdt / ende doelt
Dan voozt als boven gheleertis. Ditgat is met hoogh weer het belte gat nie/want
het is naeu ende bupcen verre ulack : dan als ghp dat ghevaet hebt, meuche ghy

E zupdzupdwelte ende noozdnoozdoolte Maen maeckt hier het hooghlle_
Grouivediep..
O Ntrent noozdoolk okte noordoolkten noorden vanhet noor-deundtvan Phanu!
lepdt een berghſken/ als oft een Eplandekenwaer / ghenaemt Luplbergl! ]
ken wepnich dacr benoorden lepdt een langhe llechte fkandtbergh / ghenaent
Lavohelegh : van daer îreckt hec Un nat ZupDerzijt to e weltnoor/dwelt en ooll.
_ Tullchen den noordhoeck van Phanuen Langheleghgaet dat Gouwediepilk
©mDaer in te (eplen/ alfmen unt den zupden komt / loopt langs het Eplant PVV
nu heen/ en bp het noordepnde om ( dat is verre vlack.) Als ghv dan dieper water.
krught / t Vr gti tz luv ure noordoolt vanuop 't hooge lan! |
renkabel gie bn one De Deen gene At Bokt
Dat meuchop op ’t gheficht aenloopen Conder mifdoen; maer laet dat aen lkuerboo
(Dat isde Plate die in’t gat lept) als Smeur»ſant,maerbupten zun de wallen vlak
Cettet daer neder tot dac ghp het laeghlte water hebt/ dan meucht ghp naer Hartint
ghen leplen/ en loopen te voet naer Waerdt okce Woert/ 't welck les oft leven mplen
h! Ve w:: pe TE is leer zom / op De welcke (oo hier ende Daer een pot ofte

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.