| arne tullchendie twee bancken vervallen / latende Noockſant okte de Maber Boorfank.

J!
] %
.
"
tuſlchen de Eyder enden Horn, .. s
Zhenoeme Jeurtmans hups: Als dat hups een malt lenghde bupten den hoeck van
il kame; gaet danoolt ten zupden ende ooltzundoolt in/ houdende die mercken
alloo ltaende / tot dat ghy binnenden hoeck van Lilt zyt / wijckt danom den Hoer
zuydwaert
Diep, ertop / en lettet voor des Doochts hups / daer ilt neghen okte thien vadem
B
baghbooze allmenin komt / is van bupten aen eer black / en bequaem omte loo-
EV alfmen ban benoozden Komt. Om Dat te (chouwen/ upt Den noozden comen-
de. Wijckt loo verre vande wal / dat het roode klif bupten de Dupnen comt/ okce
Ut ghn dat rupm lien meucht/ dan meuchdpwel over Haekſandt mec een »ſchip dat
jet leer diep en gart. Van ghelpcken/ als ghy upt het gat van Liſt kant / ende
ou noord wilc / leplt foo verre upc/ dat ghp het klif fien mcucht / Coo meucht ghp
ie dit vooznoemde lant/ dat (treckt van het zupdpnde van Rem af een goet
: peen de zupdzyde ban Het gat van Lilt legghen noch twee (anden ofte bancken
Bezerk langhs de wal/ niet leer verre bupten De (rant / het innerſte oktenoorde-
dezupdt
"z: het La
eus De Brant ban Lit aen; ontcent het roode klif! om De Kus wille / die van t
w ande van Zit aftrekt! wepnich bupten De Grand. Mis ghn De Mach vande
Wal hebt/ endeeen Guck binnen Dat roodeklif Komt / ontmoet u een biackte vande
îra le moecrghu wat ſchouwen/ dan meucht die leer wel looden/ bout al die boet-
ren u aer enmeuchdp niet aen miſooen. Van de bunnenhoeck van Lift ſchiet ooc
at Fen af/ daer moet ghp u voor wachten. Binnen den innerlten hseck van Lilk
uz de meuchdp dan (etten waer 't w belieft.
am î. t hu naer Lutke Tonderen;/ loo laet dat kant dat bezunden Jurelant lepdt /
len avec n ortt/ enloopt tullchen bepden deur. Die naer Hoe»lem okte Hilt wil we-
boomen ; et Wadt - Iaet dat ſant aen baghboozt. Op Doozen (taen twee ofce dzie
Vogzen gol Voutmen over de welterkche Kerck ofte toozen/ en loopt alfoa naer
he Tulchen de Rulkende Barlinghkandt gaet een kchoon diepgat deur / gheheeten
t euwe, vecht bezupden Hioocklandt heen / dat is een dzooghte legghende
Witte Tt Dan Rui ende Barlinghcant, Omdat Nieuwediepin te leplen;/ let her
ec âlikop Silt aaf? en ooft ren noozDen Dan w en loopt Daer op aen / (ult (ooit,
Op biep 902E Van w loopt fo bn Kut heen; maer en Komt Die oock niet naerder alg
toor ADEM tot Dat gijp unt Lanrdiep komt! Dantegende wal komende / ende
als nd. Dan de (rant Krngende; loopt voozt bp de voecltrant langs innewaert gent
Tult beſchypvinghe van t Lancdiepis verhaelc. : ;
Wiep, Urn Haekſant okte Haesſant ende het Eplant van Him gaet noch een Lant..
lang, W ban ontrent anderhalf vadem waters, Het Enlandr Kim is twee mplen
lÿcy lena ten ſCeer vlack/ ſulcx datmen dat lant op Ces ofce even vadem nauwe-
langhs e'tles ofte [even mplen bupten het Eplant van Siltlepdt noch een Banck Back iy
loo lan ah Wal pan acht ofte neghenvadem is ontrent anderfalf mijl langh/ontrent
iep, ik Enlandcis. Tullchen Dele Banckende het EplantiE derthien va- ..
j nt zupden van u..
"rs Knuytsdicp ofte Ryperdiep.
J|! Aeg ban List tot Linupts ofte Anperdiep/is de tours noozden en zonden
Ü to DE milen maer Kpperdiep ende Heplighelandt ligghen ver»ſchepden -
© Wel fo wettelijk; ende zupden wel (a ooltelijck. |
! | levau ji linunts ofte Knperdiepte fenlé/komende ban bezupdens loopt bp het vlac-
ende Manu am/ nae het zupdepnd van pam (oe/genaemt Zupders
2 deel, 1 Boeck, hoeft
unten in t gatlent een Plaet ofce ſandt/gheheeten Haefſandt/ dat laetmen aen Vaefſane.
êls gheheecen Barlinghſant/ het upterlte Giult otte Rultingh/ dat ltreckc om ſegrſings
ot bu nge neffens het roode klifk/ tulſchen deſe landen en De Grant van Si Butt ofte
ndtdiep1n. Om dat inte ſeplenkomende van bezupden / loo »ſoeckt bp Kuſting.
lantancte, L. neghen vadem bupten het Eplant van Hiltzÿnde/ dan levt Heplighen.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.