os De Kulten van Iutlandt,
oftebarningh vinden, laet die aen baghboozt / ſo ghp die aen kkuerboazt Iaet/ kulein
een doode balgloopen/daer in t eerſte wel ſeven vadem diepteis/znaerlooptten laet-
lkkenin eenſack te niet: menmach bp die voorlz drooghte oock op t loot langhs loo- |
pen/ tot datmen daer binnen komt / komende dan nekkens het zuudennde van 4-
meren/ machmen de noordwal noch onder»eplen achter een ſchaer die van her Wadt
ban Vogzen aflchiec / houdt daeram dezupdwal tot dat ghp teghens het Eplandt |
Dozen komt. : l
: 11
‘t Roodediep.
Win het Roode okte Silterdiep te leplen / konrende van benoorden okte upt!t
ter zee/ loopt het Eplandt van Ameren in t ghelichtr. Ontrentte midden ol
Amerenlepteen witte ronde bergh / een wepnich hoogher dan de andere hei-
bels/ in een leeghe echte valepye. Srcelt die noo!doolt van u, en loopt daer op aenl
tot binnen het Hif/ dat van de Vooztrap aklchiet/ engemepnlpck Ameren Bom gt;
noemt tw02t/ foo en meuchdp Daer aen niet mildoen/ fuit Dan op De punt van Het Kii
niet min hebben dan D2ie baden waters/ en binnen hec »lelkde Lk elk’ twaelf/ of det
thien vadem. Seplt loovoozt tot dat het noordepnde van Ameren noorden ten 0%
ltenvan uis / loopt dan op t noor/depnde van Ameren aen tot binnen hec d;o00/
ghe landt / daer meuchdp ‘t lCetten/ waer hec u belieft / okte loo verre inkeplel
gnlsghpwilt/ enlooden albp het Kiflanghs. De ltrant vanAmerenis eenſchoo-
ne lkrant/ »onder eenighe lteerten diemen onder»levlen mach. Als de voo;lz bergl]
vp Ameren ooltnoordoolt van u is / endaer op aen leplt / loopt ghp het voozſz til
tz! Hit tenaer/ de bergh is dan oock in twee ghedeelt/ de noozderlte is dandt
èn Dat ghn bet landt ghewaer wert/ foo (er het noozdepnde ban Ameren noozDen 1£
Oolten van u / tot dat ghp chen Ameren ende het Nik van Silt inkonet loop
.. dan bp deſltrant van Amerenin/ tot om dennoo!dhoeck van Ameren, enkoolang!

omoolt/ tot dat Ameren zupden ende zupdziipdwelt van u lepdt. Veerder om ooll
enmachmen dit gat niet inkeplen/ men kamt danteghens het Eplant van Voozr
noordwaert machmen tulſſchen Voozen ez: Hilt heen keplen/ heel tot vooz Lilt. Il
ÖSilterdiep is op 't d)ooghkte dzie vadem water / dâer over zumde / werdt het medek
acht/ neghen/ thien/ twaelk vadem. Daerligghen twee Revenokte quade Sanden
het ceene ontrent weltzupdwelt van Ameren, d)oogh boven water / dat is leer vert
vlac/te wetenop dzie/vierende unk vadem/werc van de Jatthen de Bomnokcre au.
ren Bozngenoemt / hoewel dat het aen Ameren niet vast enis/ want het Hoodedil.
gaet daer tuſſchen bepden in. Het en is oock aen de Voortraps ofte dat zupdepndt |
ban Silt níet valt / hoewel dat het daer ak komt lchieten / daer tullchen gaet ee!
Diep t’ zee van ontrent anderhalf vadem / daerde Viſſchers daghelycks upevarelt |
omtebichen/ pzincipalijck Die vanhet Enlanot Voozen / ditis het upterlte ant.
aendele kult gheleghen. Diedit vaerwater veel ghebzupcken / oop Kopers
te de quartieren daer ontrent / zÿn ſeervervaert vooz dit Amerenbom als zuvud"n.
Veplighelandt af komen / zp bindendele dzooghte oncrent weltzupdwelt van IP
en. ti
Vet ander lantkchiet van t zupdepnde van Ameren ak/ lkreckende ontrent zu!: |
Den ende zupdenten welten inzee langhs t landt henen : dat werdt oock vanvele!)!
de Boznokte Amerenbomm ghenoemt. Die van Heplighelandt ak komt / en om ds
not een en derkniet loo oer vzeelen voor dele dzoocixe/ zu ſchier meelt b
De Haven vanLiſt. .
A Ntrent kes mplen benoorden Sülterdiep / lepdt de haven van Lit / die loop! II
FI bp hetnoozdepndtvan’t Eplande Hiltin. Om daer tn te leplen/ komt.
* ban bezupben / loopt foo langi om de noozd op fes oft leven vadem / Dat Ob
een Klepn Eplandeken (binnen landis) fiet bupten Den Hoerk/Daet op Raet en |
h |
cOmiunhet Noodediepokte in Hilterdiepte eplen/ komende ban Heplighelant :


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.