7!
33
r Hoofftuck. De Kulten van Iutlandt, tuſlchen de Eyder en den
F Horn ofte Doodenbergh,’
SE V20 Anhet Nieuwewerc okte Schorton tot de Veber ig de cours nooz-
Ö MOI acht mplen/ allmen ontrent ten halven tuſſchen benden komt/
ontmoetmen bet bo02f3 fant ofte lkeert van Blaeuoozt op De diepte
; &.) van twee okte dzie vadem. Jn dit vaerwater moetmen welacht
PLE) /. ref. nemenop de ltroomen/ omniet op de gronden ( die verre bupten
ra P landt uptlteecken) te gheraccken : de voorvloedt valt aldaer leer
| He RS IN [ijf Dweers ober de gzonden te landetwaert/ ende ebbe ter con-
Sm ban Peplighelandt nae de Hever te keplen / gaet noozdoolt wel Coo ooltelÿclk
art / ofte nae Dat De Wint oft troomis / en loopt de gronden aen tot op (eg of (eben
badem/ kult daneen toozen ghewaer worden ſcherpenredelpck hoogh / gheheeten
"worm/ bzenghe die noordoolt ten noszden van u, een malt lenghde bezupden het
zupderêe Goehups op't Eplandeken Mubal/ Hout Die (oo ltaende, en fepit Daer op
KO2/(ft (9 De uprer{te ton binden/Dan Dit tot De tweede ton gaet noordoolt en noord-
CA ten goten aen / Daer bp komende ſal Pylwormer toorm noordnoordoolt van u
arn, Van de tweede ton voozt inwaert is de cours noordoolt ten oolten. Een Kurk
Weeghs ſoo inkomende / vintmen twee bakens aen Guerboort op ren droogh lane
Lheheeten de Quade / daer teghen over komt de Noordbalgh in derechte Hever.
Vanhet eerlte bakentot her tweede ende derde/ is de cours oolt ten noorden / lepldt
albnde bakeng heen’ die laetende aen ltuerboozt. Daer benoozden tullchen het eer-
îr enderde baken il vol anden en platen daermen achter leplen mach. Bp het der-
De baken Komt De Zupderbalgh inde Hever. Dan Dat derde baken Lot De tiiee an:
gra nens 1s de cours noordoolt ten solten / Daer voorbyzynde/ komtmen bp hec

ant aen ſtuerboort/ daer iſteen vierkantdiep-runmen wijt/ van daer mach- Hoeſum:
vn undſwaters leplen tot Hoelem gen de bzug/ok daer ontrent over al letten waer-
ee De vee aon Waters )' rr
q black, z! stuck ve bupten De beber Tent oock een banck/ Datr moec-
daer ten ß Ann Dee in wil ſeplen. Een zupden en noozden Maen maeckt
got Eupdbalgh gaer bezupden de voo,lz banck de Quadein,/ opt Eylandeken'
Be ln an BO boye fan eee io BOT en root
het derde bakenopdebeverupt. .
ten zu Dag treckt benoo:Den de Hever in ontrent oolt ten noorden/ ofte welk
Aen baar Van Pulworm / recht opt voorlz Eplandeken Nubalaen / dat laetmen
anr edoort/ loopende daer bp langhs / en komen foo En e:! Me) Foot
_ Enlant Publ u ! a ¿Men t z! 1 e de Strant / tot neffeng
kenplatce ker Kl e , arch achter de d,ooghten/ dat is cendiepe Balgh.
c>/ endager lett ?
| Smallcdiep.
Wee ofte dxie
Ligia dete mplen benoorden de Vever lepdt het Smallediep.Omvan Hep-
| t ak daer nae toe te (eplen/ gaet noozdoolt ten noordenaen/ enloopt de
B De SERT
. Degra ee [Oodet Daer DD om/ meueht daer an niet miſ»doen: 'tis een vlacke opgaen-
[ Soeren bupren landt. Aen denoordzude legghenveel landen / drooghten
"\volten/ n
kmen onder»ſeplen mach, leplt daerom bp de zupdwal langs no03:
["1 noordnoordoolt/ en noozdoolt ten noozdenin / lult laa een Doge. Ñ

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.