hen
en tt
Den
e be-
pen
]
i
t


ien-
wat
v.
mt/
nt /
is
pan
t

naenuvurctwypſ.endeceseerlten kiguers:en ter contrarie/wan- q it
| neer het deeldes hemels/wpdîte van ons/boven ons was/ \ 2.
te ghelÿcken / niet meer als een punt / lCanver dickte :
; Konlt der Zeevaert. 3
III Hoofijluk. Dat de Aerde in’t midden des wereldts is.
De het Aerdrpck in t middendes werelts ltaet/ kan
upt dit näevolghende klaer verltaen werden: Jn-
diende Aerdkloot niet tin t midden der werelc/maer
den Hemel aen d'een zude naeder ltondt : 't ſoude ghe- : / :
-
beuren, Dat De lterrenin harendaghelpck»chen omloop/
op d’een zvde de aerde naerder ſouden zpn als op d’an-
der/ enober lulcks op ons ghelicht aen d'een 30de Deg
Aerdrpcx grooter vertoonen als aen d’ander : Oock
_ wanneer dat deel des hemels / d’aerdenaelt/ bovenons
was / Dat wn minder alg Den Halben Hemel (ouden lien /
Wp (ouden Meer alg ven halben hemel hen/nae uptwplen
Deles tweeden figuers, Maer Katnde op't black deg
Aerdkloots / foo wel aen deen als d’ander zpde / wp
liende lterren ( in wat ghewelte des heme!s Dat Tet oock
ju ) altpat vaneender groote/ en’t is door d’ervaringh
ennelpck/ dat wp altpdt even d'eene helft des hemelg
lien / en ander helft voo? ong ghelicht verborgen ig /
Daer upt ig openbaer/ na uptwplen Deleg Derden kiguers/
Dar De Aerde ltaet in t midden des werelots. Oock is
Daerunt te merckeu,/ dat de Aerdkloot bp den hemel is
want=loode Aerdecenighe dickte hadde ten aenlien van
den hemel/ men loude (lkaende op de Aerde) om die oon.
ſaecke wl / den halven hemel met connenlien/ naeupto ?!
Wyplen deles vierden Figuers.

TV Hoofiftuck. Vande grootheyt des Aerdrij cks, #
Lhoewel de Aerdkloot (als ghelepdc is ) ten aenlien van de overgroote wpde des
bbemelg niet meer ig als cen punt/ (oo íg 31 nochtans op haet (elen aengbelien/een
Eggs
Deelen ofte graden/ men bevindt / loo bp de Seebaert / als bp het meten telande/ dat
Culcken deel okce graedt inhout vikchien ſoodanighe duptſche mijlen. 360 lulcke dee-
Uendan met 1; ghemultipliceert/ bzenghen voozt 5400 mijlen,
Y Hoofiſtuck. V an de Affe en Polen ofte Afpunten des Werelts,
Nde Sphera der wereldt werde gheimagineert een linie / gaendevaneen punt
Aend'eenzyde der Sphere/ als een Diameter door 't centxum; tot een ander punt.
Ddaerteghen over gen d’'anderzpde. Soodanigen Linie wert ghenoemt de Alle /
U t en de upterlte ennden vandien/ ofce voozſz puncen/ de-
: es : Polen ofte aſpunten des werelts / d'eennae ‘t neordende gor dau: nae‘t zupden de zunder Pool. Op
B tz
E ) Usti: Verklarintten. |
_ De Linie A C C. tn deſe figuer / garde van t punt 4 dooz
/ terenter 6 als een diameter aen t punt B daer teg hen over /
berthoont de Aſſe des wereles/ en depunten A enB de Polen /

zat wi) € noozden de noorder / en B nae ‘t zupden de zupderE z VI B t
GN

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.