26’ Van de Welſer, ; |
Ban Sunt butteltot de ten cy Salon ofte D‚nburgherfandt/ís De courg oo
en óótt ten noorden/ bp bet nvozdlandt laughs. Van Halteshojn tot deton tegens
de Steitr oolt ten zupden en oolktzupdoolt. Van de Steur tot de ton op Singh!
ooztslandt zupdoolt enzupdoolt ten ookten/ die lepdt teghens Bplenburgh / met!
als ten halven in het diep. Tullchen dele tonne en de tonne op de Steur lepdc notl)
eéntonin het vaerwater. Van de ton van Gruygheroort tot de ton op Staderlant/ |
DE oe
Den / en van daertot de ton op Terloo/ ooltzupdoolt. Van daer Tor De ton op HV
nebal is de cours oolt ende welt. Van Hanebal tôt de kan van BlanckeneslanDt/
ooft ende ooft ten noorden! men hout die ton ober een groote boom/en loopt loo bp!
noozdlant langhs; tot datmen de ton voorbp is. “ |
Van Blanckenessandt tot de ton in de bocht / is de cours ooltzupdoolt/ en val
daertot dat Geckhout oolkt tennoorden/ in de rechte Liille / aldaer ilk dzie oft vier v
Dem diep/ daer ligghen de groote ſchepen om te laden ende telollen, |
De Eyder.
Pk mpylen benoorden de Elvelept de Epder / met veel uptſtekende dzooghtet
verre buptenlandc/ beſcnder en merelt aende zupdzpde : aende noordzpde val!
't Diep by het landt van Epdetltee langhs lepdt een langh lant gheheetendt
Breede rugghe okte Nieuwe gronden, aende zupdzpde legghen Blanoozt/ den Pl
ren Hendzick/de Hont en Heckeſant. Bezupden Blauoort en den Uleren Hendäck
ontrenteen mpl bezupden de mondt van de Epder gaet noch een Diep in gheheecen
de Noordpijp/ daermen infeplen en bp de Hondt weder op De Epder mach uptko-
men. Inde Eyder legghen aende zupdzyde van het diep keven Mwarte tonnen / Dit!
men alle inkeplende aen lkktuerboort / en een aende noordwal diemen aen baghbooſ!!
Iaet. Deupterlte ton leydt vande Schozton verl»chepden recht noorden/ en val
Yeplighelandt oolt okt een wepnich noozdelpcker UPE ok les mplen. Allmen met
fulcken cours op 't lant vervalt/ wertmen benoorden de Epder op ’t landc van E!!
derltee ghewaer een lcherpen toozen/ redelpck hoogh! gheheeten Gardingen/bzentt
dié öber/ oft arn de zupdkant van de dupnkens/legghende aen de noor:dzpde vand
Epder-/ geheeten de Zupderhookden,Cal dan van u ltaen noordoolt ten noorden okt
een Wepriich ooltelpcker/ leplt daer op aen / lult alloo op deupterſte ton vervallen/
als dan delcherpe tooren van Wellingburen/ ltaende bezupden de Epder int land!
van Ditmalken/ oolt okc oft een wepnich zupdelpcker vanu komt / lvohebt ghpd!
VE Da JD OE ee
zupdöwelten tomende / op de boo} merken van Gardingen en be Zander hoof ].
den/ looptmmen over de vlackte van Blanoozt / diemen oock de lteert vande H)
jeet/ ltreckende van Blauoozt ak bynae tenhalven Heplighelandt / werdt bp ToM
nighe oock Blauoozt ghendemt : Ofre upten noozden kamenide/ bzengt de voors
epe ee]
kn ozdnooDook van U/ [ult Too doende _ de Pe mitten. van
cite ton tor De tweede / derde / ende vierde ilt keenderlepcours oolt |
E

ect: Blauoozt aen de zupdzüde Van Het Diep; men moet
OE OE PE EE |
ee a oen WI
: Gust oogt teten Oer eg En |
| ordt ende vierde/ lepdc noch een ton âende noo;bzpde van t diep/ ap de zus! .
beke punt bande Nieuwegronden/ bie laetmen aen baghboodt / en zart
zuyden om. Vande ton op de Yont tot de lelte/ is de cours noojdnoowoolt en r

|
3- . iw

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.