18 Elve en Eyder.
op acht bademDaer af wilt loopen Cult wel twee molen weegs bande wal loopen]
het rechte vaerwater is tuſſchende Heverende Peplighelandt niet meer Dan neg hel
oftethtenbadem Dien. Z!s ghn om. den Hoeck nae De reede comt / en Da: Schok
pershoeck noozdoolt enhec klifk zupdwelt banu lepdc / daer 18 goet ligghen op vpl
adem.

Zoja: Scholvershoeck isde hoeck daer de Zuydhaven binnen lept / (treckt hemvanl! |
ven. hgoghe landtantrent oalt in zee. Van het buptenſte epnde van Scholvershoeck
lkreckt een banc van dzie vadem tot den hoeck toe daer de Monick (taet/daer binnel
Ö “tr ?:; ligghe n voor fchepenDie niet Diep en gaen./ dat heet de Zupdhaven van
water.
Bande Elve,
C Heede van Veplighelandt en de upterlte ton van de Elbe ( gheheeten d!
Hchaorton) leggen verſchepden recht zupdooltten oolten en noozdwest ten we‘
Iten les mplen/die lept recht benoo;den de Schorhormn / datis deupnterlte punl
van de Nieuwewercxgronden / aendezupdzyde vande Elve / het rechce diep val
D'Elve loopt daer benoozden heen. Aen De no0:D35De vande Elbe leggen de Noop
dergronden-die ltrecken op de noordweltzyde verre vlackachticht'zeewaert af. Yet
EEE ERI Ee Eee oop ande vont
Dan een Half mpl bzeet/Die wert allengikens hoe berder bande wal hoe Dieper. Det
pehalf mpl bande voor; ton is Daer op ontrent elf vadem water: allmen noozdell
van de Schorton aenleplt / looptmen daer over op d:ie en vierdehalf vadem / matt
't diept haelt weder ak op 5 / 7 / s en 10 vadem weecke gront / dat is nde kil vandt
GE ES E
vademdiep/ daer bezupdenteghen de Zupder okte Schozregronden/ is de grondl
weder Heel hart en De gronden keer (tepl/ men mach die ( befonder bp nacht of dont
ker weder) niet naerder komen als opelf of twaelk vadem/ſoo men die naerder comtl
machmen de weder Til of Zupder-byeebalgh ondecfeplen/ die loopt aware
mu ſrendentenrrt. ci comende) nae de Elbe zeplt/ vindtmen tulſchen Heyl
gelant en de Wcſer/ en daer voozt een Ctuck ooltwaerc / diepte van twintich vadeit
kot datmen comt ijf ten halven Heplighelant nae de Schoz-ton / dan begint hett!
proe pa! gchthien op lelthien en veerthien vadem,/ dicht bv de Schozton it
Hoo men by nacht bp de Schorre okte Zupdergronden langs comt/met een zu"
delpcke windt / op twaelk of derthien vadem-en ooltten 3Rooden acngaet/ ontmoe”
menten laelten de vlackte vande Nieuwewercx gronden/ recht benoozden de ont
balgh opacht en ſeven vadem / Daer moet dan hec ancker inde grondt om Den Darl
ke verwachten / men al hem dan niec verre vande Schoztonbevinden. Met noo! |
velvcke winden inoetmen veerder vande zupdwal/ op die voozſz vlackte / Cetteu ol
ponder e Z Zenoatven en Kale eert ofte blackte die ban Dogellant af treckt/ loof
en. We een ütuck inwaert/ oe gg! ;! N ie rewe
maerloopt achter (mal en (cherp toe / ten laettten Heel tot niet. epndighende bp AF


tegen De witte ton/ Die op de Elvelept op de teert vande Nieuwe gronden / is val
bupten inwaert meer als tenhalven derthien en twaelf vadem diep/ en S
gront / leer ghelpck de rechte Elve / '‘tghebeurt dickwils by doncker weder dat dk
ſchepen (mepnende de rechte Elve ghevat te hebben) daer in gheraecken/ omtjots
eeen Bae it. Almen wan Orgen EO teu
| Diepte van twaelken derthien vadem / een mpl daer af zunde / datmen hec p:? i | |
. a Ü Ä .
Een zupdzupdwelte ende noozdnoozdoolte Maen maeckt aldaer het hooghltt |
!
n
| [

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.