ee IV
Gass
E
2
ser es
;
y
/
li Brit Ihe
E U DEU

II[ſN H HS +
Elveen Eydern. 17
Beer gvontoo is dat ghewifelpch van de Breebalgh ok Weiter Til/ neemt Wetter
ofte de lagh / aen welcke zvde ghp wilt / ende loodec bp de gronden om op vier E!l
t Vuk vadem/, abn Cult onder de kanden luwt ende goede reede vinden / en beſchut
moghen ligghen voozalle winden. De welter Til Ktreckt eerlt ooltzupdoolt in/ bp
de noordwal langhs ilt dieplte / aen de zupdwal machmenin t upcseplen geen kteer-
juejhtider>eplen/ maer wel in 't mſ»eplen : allinen wat innewaert comt ltreétle zupde-
op/ daer zun verſchenden Balgÿyen en Canalen daermen deur leplen mach /
Be ugüene die daer bedzeven is.
Dit loopt op (eben badem ín / De ookterlche Hoeck (ofte den ouden Schorhom) datig Til.
io krtdie vzpwat afk (trect/ meught ghy, upten welten comende / onderleplen op
ven vadem. Dele Til ltrect ooc (ghelnc de ander) eerlt ooltzupdoolt in/ maer een
wemich binnewaert ooltelpcker. Ghp meught hier coc De dagh nemen aen welcke
zue ofte wal dat ghp wilt/ binnen romende/ ſult daer luwr crpghen van de ſCanden
"00! alle winden/ in dit gat enis niet min als even vadem waters. EL
i De Hontbalgh leptrecht beweltende Schozton ofte Schor-hom. Wült ghydaer Hondt:
metcleune ſchepen/ om over het Wadt in de Weler te ſeplen/ loo gaet als ghp de balgh.
ÿ§lortanne hebt/zupdzupdoolt in. De Hontbalgh is buptentamelpck wijt/ blyfc
Q. dien cours tot neffens De bakens/ act die aen tuerboort ligghen. Menmach de
placezhozn van bupten aen in wellooden/ maer niet de weltwal / Daer bp ligghen
lter Til ofte Breebalgh lept tullchende Welter Ti ende den Hondtbalg/ Bors.
. % chozh diemen van bupten aen mach ondecfeplen op neghen vadem / maer aen DE
on en machmen niet mil doen.
zt Heylighelandt.
H:: Eplandt Heplighelande ende buytenlketon in de Weler ligghen üan inal-
& anderen verſchepden zupden wel loo weltelpck / ende noorden wel »oo oolte-
luck. Wanneer ‘t claer ende goet ghelicht is/ kanmen Hheplighelant lien/ all-
var dp de Weler bp de ton op ‘t Hookt lepdt. Heplighelandt ende Bomrif ligghen
beige anderen zupdwelt ten welten / ende noopdoolt ten oolten nae 't ghemeyne -
j;üaelen hierentwintich mplen. Als ghp upten welten tome / enHeplighelant be-
lichtte crpghen / verthoont het eenhooghe roodachcighe lteple hoeck /
ban he batig. Om onder Heplighelantte letten ofte verde te maecken/comende
zung cen Coo loopt dat landt aenop thien okte twaelk vadem. Als ghp nae de
ah Yoeck toeleplt/ en bet tant te met ghenaeckt/ »lult ghp een klip ghewaer werden
nasgek een mallentoozen/ dicht bphet hooghe landt/ gheheeten de Monick / is bV y,jjick;
den. O hoogh als het hooghe lant. Ontrent zupdzupdoott een derdepart ofte vier:
badet vaneen mplevandie klippe/ lepc een teen ofte Kudle onder water op (EVEN pin on,
ende 20 GD u Houdt op ach ofte negijen baden loopt gÚjn buptendele (teen om/ Vee wate
lande teucht daer gen niet wiſdoen : als de Monick bedeckt werdt vanhet ander
Eme ue zit ghy netkens deſen lteen : alg Dit boomoemde Monick een Handt-
tenap e SÚDe oozbp ofte bupten het ander lant comt/ Daer is De reede en goet (et-
ban Vthien elf vadem / de grondt is daer ſchoon en fupber / ten waer ban Wacken
op h debleven ſchepen ofte verloozenanckers/ die daerveel zÿn. Daer legghende
weſeaden/ thien of elk vadem/ hebt ghp beſchut vooz eenen weltzupdwelten’ noozd-
ift m ‘nde nootden wint. Vanden hoeck daer de Monick bp Batt; »ſchiet eenclepn
dem b vande wal af/dat machien looden op dzie vadem/ men mach ooc opvyk var
de tee. De wal afloopen / ende »eplende vooznoemde lteenmis/ te weten cuſſchen
dem ft ende het Kikken deur : maer ilt dat ghp dieperloopt te weten op leven ba-
Mf zu de lkeen op c lÿkzeplen. Op acht okte neghen vadem / looptmen bupten
oe de noozdzude van Heplighelandt ktreckt een quaet Nik keen groot GalE mijl
naerds, „Jerdendeelen vaneen mpleinzee / loo datmen de gheheele noozdzpde niet
Ughelanye een en mach ban ep megen afteren baden. ls gi benoorden Benz
; de Wen ce wilt: comende (66 berre dat het ooltepnde van Heplighelandt zupden
aten vanu comt / leplat dan vzp nae Scholvershoeck te / dat Ziyor-
ee : eN] diemeuchdp looden op vuk / les a leven vadem. J| dat itzt:

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.