16 Elveen Eyder: |
epnde van Wzangheroogh zupdzupdwelt vanuis/ danloopt ghy aver de Keert val
Het Goode ſant op vpk vadem. : |
Van de buptenlte tonne tot de tweede / derde/ vierdeen upkde/ is decours recht
ooft Die ligaten alle op (eben baden De zundwal (te weren Det Koodelant)naelt/eldi
een (treecke van Menlerkerck verſchepden/ Coo Dat Menſerkercklept vande twee! |
a S
al De andere tonnen / Daer Katt ten (eng op van een halte vadem langh / met ed
witte knoop daer op. Teghen over die ton op ‘t Hookc lendt een witte tan / aen q
witce gronden. Tulſchen alle de pool; tonnen moetmen de Groom twel kavelen
De vloet komt upt dennoordwelten / ende valt over het Vioodesant been / en De cbl
ter contratie. Det vechte Diep neffens dele voorlz tonnenis in 't inkomen elk vane
: naer neffens De tone op bet Pooft bijf baden met lacs mater.
Middel, Hiechc voor de Weſer lepdt de Middelplaet / het ooltelijcklte enndt ofte De binne
plat. Kant begint recht benoozdende tonop t Hookt bp de witte gronden/en ltreckt lau
racks tot De derde ton ban bupten aen te veerkenen / is aen bepdt znDen ulack oll
gen telooden. Aen de weltkant van die voorlz Plaet/ lepteen witte ton / ontrell
zupden ende noordenbver»ſchepden van Menlſerkerck / die laermenin't inkomenall
baghboort. Omvande tonne op’t Hookt beoolten dele Plaet weder unt / nae ~
Elk te kenlen/ loo loodet bp de witte gronden om op vier ofkte vis vavem /
Dm boort de Weler op te leplen / is de cours vande tonne op 't ooft tatte (ell
tonne zundoolt ende noordwelt / Menſerkerck ſal dan van u ligghenzupdweltt
zupden/ de Weleris daer nevens ontrent twintich vadem diep. Dan DE lelte con!
o de levenlte/ dat is detanne opt Cours afce de Wapperton/ ofte de zupdwelt!
ton/ amdat Menlerkerck zupdwelt daer aflent. De Jaaton lept ontrent ;
ofce zupden ten welten van deſe tonne. Van de tonne op ‘t cours tot de WMellem
is de cours noch zundoolt/ die machmen onderleplen op kes vadem. Menlerketh
Ton op lept daer ak zupdwelttenwelten. Vande Mellemtontot de ton op Bollenzpl/ isl
Elien cours sunDoolt wel (oo eoftelpck! menmoet aldaer De room wel kavelen / De Ul 4

|
am valt gheweldich de weltwalin. Langhworderkercklept recht zupden ten oolten bt
die ton op Bollenzyl/ daer teghen over op de punt van de swarte grondenlept!
wicteton/ encomtdie met halk üloet niet naerderals vpftehalkvadem / men macqz!
punt (inwaertzeplende) op bier vadem onder»eplen. Van de tonne op Bol u
het baecken op Bollenzijl/4s De cours zupdzupdoolt ofkte zupdoolt tenzupden/ Lan
Wworder-kercklept ontrent zupden van dat baecken/ menlaet dat aenſtuerboozt Q
ghen allmenin comt. Binnen het baecken op Baollenziül is goede recde voor een w
üelijcke windt. Van de baeckens op Bollenzij! tot de eerlte ton op 't Vlac,is decd “j
zupdoolt/ tot eenſtuck weegh beneden het baecken/ dan boot ooltzupdoolkt. U
merch ban De eerltetonne op t Dlackis / als ghp deur de klock-gaten van Ls A
worder toozn meucht lien / dan zyt ghp nefkens de eerlte ton / ZanghworDer ke
is dan van u loo wel zupdelpck als zupdzupdwelt. Van de eerlkte ton op’t DlackW
De tweede/ is decours ooltzupdoolt. Tulkchen dele twee tonnen ltaen vpk baeckt
aen bagboozt op de ſwarte gronden. Van de tweede tonne op t Vlack tot het ME
lant is de cours zupdoolt ten zupden. Nekkens Wadtnis ofte het Meplant co u
| de/ leplt dan dicht bp de groene wallangs/ tot binnen Blixem/ daeris de recde v“
| | V Geiÿck op de Jaa soe ails Up e beter maeckt een zupden ende noorden !
| het hooghlte water/ het vloepter oock twee vadem en een half op enneer.

I]
Lupd- Beoolten de Welerligghen de zundgronden van de Elve / daer gaen twee ho!
gronden. ye diepe Balghen in/ van thien/ twaelk en derthien vadem/ de Til of Bee balg
| | i er Wekterkthe lept ſoo verre om welt / dacmen het nieuwerck van! "
mute e Ee.
I.. eédsF gGtSSE.SISE SE:

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.