Â
. . 8118 E.
Hver Afdeling 7 som indbefatter det reen Hiſtoriſke, uden at
tage Henſyn til det Krigskonſthiſtoriſke, der bliver et
eget Arbeide ~~ udgior et seluſiændigt Heelt, forſynes med -
de fornodne Korter og Planer og ledſages af en Samling
utrykte Beviſer. At forreſten enhver Tildragelſe bliver docu-
menteret, ved at henvise 'til Kilderne, er en Selvfolge: jeg
vil lette Veien for den kommende Hiſtorieſkriver, og frygter
ingen Control; thi jeg bar hævet mig over Stoffet, ſaaledes
at ikke det egzne Jeg, men Begivenhederne ſkulle tale til
Læſeren. . it: . y :
Unionshiſtorien udgisr tvende Bind, af hvilke det
forſte gaaer til Kong Hans’'s Dod, det Ander til Freden i
Stettin. Det forſte Bind, som er overgivet til Trykken,
bliver omtrent 60 Ark ſtor; Documenterne optage henimod 15
Ark; af Korter og Planer medfolge 4.
Det er naturligt, at et ſaa betydeligt Vark ikke kan
_ fremgaae uden at underſtottes ved en meer end almindelig Afe
ſätning; kun derved bliver det muligt for en privat Mand,
at paatage ſig et ſaadant Arbeide, ug at den enkelte Kiober
kan forſkaſfe ſig same til en, med Hensyn til Umfang og
Udſtyr, let Priis. Jeg har ogsaa, i Tillid til den Interesse,
ſom Sagen maa opvætke hos enhver Ynder af den nordiſke
Hiſtorie, ikke ladet mig ſkræmme af Udgifterne, og vælger saa
meget hellere den af mig ikke yndede og i den senere Tid til-
deels udartede Subſcriptionsvei, da jeg er villig til at renon,
cere paa alt Honorar, og kun af Kiærlighed for den gode Sag
onſker mit Foretagende fremmet. Derfor faſtſættes Priſen ikke.
noiägtigen; den ſkal i intet Tilfælde, Kobberne iberegne-
de, overſtige 9 Rbſk. Solv for Arket, men den sal nedſættes
! Ferhetr til Publicums Deeltagelſe i et saa vigtigt fædrelanſk
nliggende.
Subſsſeriptionen gielder paa begge Bind, eller hele Unions,
hiſtorien. Subſcribentsamlere tilſtaaes paa 10 Exempla-
rer et Friexemplar; Boghandlingerne nyde den ſædvanlige Ra-
bat, Planerne bedes tilbagesendte inden Marts Maaneds Ud-
gang, da det under Pressen værende Bind haabes færdigt i
Mai Maaned n. A. t; tas
I Danmark modtage, for saa vidt Planerne ikke directe
remitteres til mig, Hr. Hofboghandler Schub ot h e, den Gyl-
dendalſke Boghandling og Hr. Bogtrykker, Lieutenank
H. F. Popp i Kiobenhavn Subscription; i Norge »Hr.
Boghandler Hartmann i Chriſtiania, i Sverrige Hr.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.