AXN].
uni onshiſtorien.
!

D4. jeg for nogle Aar ſiden fik det Hverv, at ſkrive en
Haandbog i den nyere danſke Krigshiſtorie, kunde det ikke und-
gaae mig, at vore hidtil bekiendte Kilder hertil ingenlunde
vare tilſtrækkeligt bearbeidede. Paa Grund heraf fik jeg, efter
allerhoiſte Befaling, Adgang til Statens vigtigſte Archiver,
hvis Skatte ~ som Erfaringen allerede tidligere havde lært
mig ~ allene kunde bode paa de Mangler, som fiudes selv
hos vore bedſte Hiſtorieſkrivere, og hvorpaa den af mig udgivne
Hiſtorie om Danmarks Deeltagelse i Trediveaarskrigen turde.
være et talende Beviis. Jeg begyndte Arbeidet; men det blev
med hver Dag mere indlyſende for mig, at vor Hiſtorie, der:
ſom den ſkulde blive hvad den burde være: et ſandt Bil-
lede af Fortiden, trængte til en ganſke anden Bearbei-
delſe, end der hidindtil er blevet den til Deel, og at en Haand-
bog, i hvilken Henſigt man endog ſtuderer Hiſtorien, ikke
an opfylde ſit Hiemeed, ſaalenge Kilderne ſelv ere ſaa man.
elfulde og tildeels uhiſtoriſke, ſom de ere. J det derfor Hans
ajeſtet Kong en med ſædvanlig Naade forlængede mit Op:
hold her i Staden og ſkiænkede min forandrede Plan Sit
allernaadigſte Bifald, lagde jeg Haand paa et ſtorre og fuld:
ſtændigere Værk, der, om Gud forunder mig Kraft og Levetid
til at fuldende, Hvad jeg har begyndt, i det mindſte vil af:
hielt eet Sz. vort Fædrelands, og, jeg tor vel ſige, hele
en nordiſke Hiſtorie. ; §
df. hitec f er overgiven til Trykken. Den inde:
holder Unionshiſtorien, eller Tidsrummet fra Valdemar
Atterdags Dod til Freden i Stettin, 1570, og udgior ſaale-
des en Skildring af de Begivenheder, hvorved Danmark og -
Staatsb. Mag. Bd. v1x. Heft 3 u. 4. 62

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.