EEEBaftrowftr,
30 Hinrichs, E., techn. Stadt:
injpett. 8
Hinrichjen, E., Marinefefr.
a. D. }
Jahn, E., Kfm. Erdg.
Knuth, W., Leutn. 3. S.a:D.2
Rehder, R., Qofomot.Führ. 8
Schuldt,R., Bol.Hauptwacht-
3
mtr,
Stahl, W., Nartonnagen T. 2
<- Gellertitr. DZ

BZeppelinring
(Stadtteil Eimichenhagen)
. Bolt: Eimjhenhagen
Zu Ehren des berühmten
Quftjchifers Grafen Ferdinand
b. Zeppelin, geb. 8. 7. 1838,
geft. 8.9. 1917
<- Rönner Weg >
Sinke Seite
1 E. Neger, W., ZBimmerm.
Beil, A., Arbtrin.
3 E. Holn, S., Buchhalt.
Holn, H., Ob. Inipekt.
5 E. Roch,R., Ob.Feuermwehrm.
Biedenweg, B., Schiffsbau-
ingen.
7 E. Nertühn, W., Initallat.
Berkühn, B., Ww.
Plagmann, W., Mechanik.
9 E. Schmidt, K., Schifszimm.
Stäcer, E., faufın. Angelt.
11 E, Gehm, £., Rentner
13 E. Damboldt, W., Maurer
Milgow, K., Kontortit
15 E. Brandt, H., Maurer
Walter, SG., Dreher
17 E. Qemte; E., Schiffb. Ing
19 E, Yarujchewsti, M., Pen:
ftonär
Andrigtfe, A., Wi.
Brigmann, 2, Steuerbetr.
Aifift.
21 E. Schulg, W., Bauführ.
„Sünzel, I, Seemajhinift
23 E. Möller, W., Kalkulat.
25 E. Schlüter, F., Nenten-
empf.
Reinede, R., Majchintft
| 27 E. Ruprecht, E., Ww.
Kreibig, W., Stoßer
29 E. Yerratih, D., Schneider:
mitr.
31 E. v. Arnoldi, C., Frau
338 E. Qübde, A., Arbeit.
Malitte, G., Ww,
35 E. Schmidt-Blecker, D.,
Ob.Dedkoffiz. a. D. Erdg.
Chriftians, H., Hochramm.1
Yürgens, D., Ww. Erdg,
37 E. Martenfen, A., Invalide
39 E, Stüve, WA, Ind.
Yeb, W., Kraftwführ.
41 E, Hoffinann, N., Schiffbau.
Weder, .G., Schloffer
E. Qoof, W., Rentner
Schrödter, P., Mulif. 1
45 E. Meppel,S., Landesiefret.
47 E. Bahr, K., Majch. Schloffer
Bahr, B., Buchhalt.
49E, Hannig,D.,Elektrofchweiß.
51.57 Bauitellen
9 E. Baumgartner, W., Bant-
angeit. (Bad Oldesloe)
/. Baumgartner, N., Schubm.
Baumgartner, B., Buchhalt.
Haß, X, Maurer
61 E, Milbrodt, E., Telefonift.
63 E. Prien, G., Arbeit.
65 E, Seemann, $., Ob. Poft-
e ichaffn. iR.
8 E. Qoof, W., Baufhloff.
8 E. Bela, Ch., Angeftellt.
TN E. Schucht, H., Brenner
BE.Langner,L., Unif. Mügenm.
zz Suppen, S., Ww.
5 E, ig, W., Arbeit.
77 E. Stölting, ®., Fräfer
Ippers, B,, Baufchloffs
g Bauftellen
7 E, Kraad, W., Werkmftr.
Kaften, O., Rentenempf.
99 E. Schulze, W., Majcdhin.
Schinf, E., Hetzer
101 E. Schnabel, A., Prüfer
103 E. Satubeit, H., Ww.
Vulff, H., Konftrutt.
105 V. Delbrich,F., Feinblechn.
AWriedt, h., Schmied
105a E. Hadmann, H., Nohn.
Arbeit.
107 E. Böttcher, M., Schlofier
Rosiy, F., Schloffer
109 E. Bendiren, Ch., Frau
Bendiren, I., Arbeit.
111 E. SGaudlig, B., Bäcker
113 E. Mnsfeldt, D., SchGloff.
Schubert, E., Majcdhinenb.
115 E. Nigiche, B., Renıner
Nikjche, B., Majcdhinenb.
117 E. Vrehn, H., Dreher
Wieje, K., Schifbauer
119 E. Schramtowsli, I,
Kontroll.
Balzer, Schloffer
121 E. Sandtau, H., Nentner
123 E. Fo, W., Kranführ.
125 E. Hanfen, I., Hilisarbeit.
127 E. Haie, H., Klempner
129 E. AMintfer, M., Boftbetr.-
AUifiit. a. D.
131 E. Goejch, N., Benfionär
Schlüng, H., Bermefl. Techn.
133 E. Hanjen, Q., Rats
wachtmftr.
135 E. Neglaff, A., Rentner
Reglaff, A, Fräjer
Start, W., Invalide
137 E. Severin, D., Klempner
Schiebat, AU., Majchinenb.
139 E. Spengler, F., Modell-
tijchler
141E.Weintauf, E., Ob.Schafin.
a. D:
143 E. Jacobfen, I, Frau
Kläichen, W., Modelltifchl.
Rraufe, R., Former
145 E. Voß, K., Maurer
147 E. Hadmann, E., Zim-
mermann
Heinze, R., Arbeit.
149 E. Schwetner, M., Ww.
Greßmann, D., Arbeit.
Hammerich, H., Schmied
151 E. Qoof, A., Nevolv. Dreh.
Gojau, W., Schweißer
158 E. Zhode, W., Schloffer
Faulitijch, SG., Soldat
155 E. Rraufje, E., Maurer
MWeinkauf, E., Schleifer
157 E. Bartling, H., Zijhler
Scharlemann, W., Telegr.
Bauhandwerk.
159 E. Wriedt, I, Kupfer-
ihmied
161 E. Torre, K., Rentner
163 E. Leu, 2, Ob-Feuerwehrm.
Grahmann, W., Angeftellt.
Lambrecht, W., Ob.Feuer-
wehrm. T.
RNehHte Seite.
2 E. Rudlof, E., Ww.
LQoejche, R., Lehrer
4 E. Keller, R., Benfionär
Hink, I Stadtajfift.- An.
6 E. Appelhagen, E., Ober:
: Majch. a. D.
Galenjhewsty, B., Abteilgs-
Teit. T.
8 Wellern, F., Rektor
10.12 Bauftellen
14 E. Zhannhäufer, M., Frau
E. Zhannhäufer, Zh., Mas
jOhinenb.
<- BPartenkirdheher Str. Z
16.18 Bauftellen
20 E. Zimm, W., Benftonär
Qienau, W., Bädermftr.
22,24 Bauftellen
26 E. Tiedemann, H., Neichsb.
Betr.Aifijt. a. D.
28 E. Schröder, R., Pol.
Hauptwachtmiftr. a. ®
30 E. Balm, M., Frau
Balm, O., Opti

ter
32 E. Küfter, E., Schweißer
— 269 —
32 Semmler, E., Schiffszim.
Strure, O., Arbeit.
34 E. Qistow, D., Bol.Mitr.
ie in Zhür.)
V. Conrad, P., Kellner
Rammin, W., Majcdhinift
36 E. Bachow, ®., Modell-
drechiler
38 E. Scholz, A, Schloffer
40 E. Hamann, F., Kolonialw. T.
<- Plößen Z
42 E. Städer, C., Fräfjer
Heinrich, KX., Fräfer
Möbhl, S., Ww.
44 E. Niedner, R., Dreher
46 E. Wöhlt, E., Feuerwehrm.
48 E. Behrend, M., Fräfjer
50 E. Lübke, E., Schweißer
Ködede, K., Kupferjhmied
52—58 E. SandhHausanfiedlung
Kroog ec. SG. m. b. Q.
52 Strudmann, E., Anzeichn.
54a Gäde, H., Maurer
Bigmann, A., Schiffs:
asphaltier.
56 V. Waldt, A., Schmied
58 Glücg, E., Schneider
Lindner, G., Schloffer
60 Bauftelle
62 E. Edelmann, K., Dreher
64 E. Braajch, I, Dreher
Gicht, H., Arbeit.
<- Partentirchener. Str.
70 E. Mehrens, H., Pofthelfer
Hanjen, R., Zimmerm,
Nidel8, H., Schifb.
74 E. Raid, E., Ziichler
76 E. Nünte, E., Arbeit.
78 E. Rulif, A., Nieter
80 E. Schacht, X., Schiffszimm.
82 E. Sonn, E., Ww.
Frenzel, _H., Bohrer
Sonn, E., Archivgeb.
84 E. Abelmann, H., Schloffer
Abelmann, F., Schloffer
86 E. Gärtner, F., Bol. Ober-
fer. N.
88 E. Egger8, H., Mentner
90.92 Bauftellen
<- Rarsrott DZ
94 E. Beyer, E., Rentner
Kahl, F., Arbirin.
96°E. Bape, S., Maichinenb.
See Ob. Wachtmfir,
D. .
—<- Beppelinplaß >
98 E. Hadınann, E., Schloffer
Räftner, W., SoOmied
100 E. Mohns, F., Arbeit:
Döhnsdorf, H., Feldw.
102 E. Fijder, W., ESlettrifer
104 E. Bortius,. K., Maurer
Klemm, H., Feinmech.
Stobbe, W., Arbeit.
106 E. Leu, I., Dreher
Lienau, B., Elektrifer
<- Beppelinplat >

Beyejtraße
(Stadtteil Wit)
Boft: Wif
Nach dem AWdmiral Zeye bes
N namnut
<- Hafen DZ
Nechte Seite
1 E. Deutjhes Reich
V. Marine=Standortverwals

tung
Bohn, F., Zollmajchinifi 2
Bölte,H., Ob.Maich. Mt. H.1
Debarrey, B., Ob.Mt. H. 1


Biegelteich
1 Engel, Q., Angeitellt. Erdg.
< Gebhrt, G., Feldwebel H. 2
F Qister, H., Verwalt. Feld. 1
„ Bedad, F., Ob.Matr.Gefr.
Schlicht,H., Maichinijt Erde.
AEUrmersbach, F., Stabsfeldw.
Wonke, KX., Kraftfahr.Feldw.
1a E. Fistu8
2 E. Deutidhes Reich
V. Marine:Standortvertwal-
tung. Kiel-Wik
Brauns, G., Feld. H.
@Gündel, W., Maid. Mt. H.
Ippendorf, X. Majchinift. Mt.
Anabe, T., Ob.Majch.Maat
Mediger, P., Lagermftr:
Ronneburg, E., Bootsm. Mt.
Stiegler, R., Majdh.Maat
Wiedhmann, D., Majch. Mt.
9a E. Stadtwerke Kiel
(Knooper Weg 75)
Ingenieurbüro Q. Walter
‚6. T.
3 bi8 Ende E. Deutjhes Reich
V. Marine-Standortverwals
tung
Donat, H., Mafchinijt HH.
Gaigich, B., Mar.Artl.Ob.:
Erdg.
Mi.
Menzel, W., Maichintft
Mufjolf, A., Sagermftr. Erdg.
Regold, W., Ob.Mechanif,
(A:
ET 9. SM
Mi.
Selzener, Th., Bootsm.Mt. 1
MWaldhorit,LW., Ob.Mechanik.
(A.)
Engels, &., Furfimfjir. Erdg.
a H., Ob.FL.Maat
aß, D., StabsMajchin.
Hoffmann, £., Ob. Bootsm.>
Mt. 1
Krahe, W., Ob.BootMaat
Müller, E., Kolon.Wärt.
— ß., Stab8sfeldw.
— ß., Ob.Mafjchin.Mt. 2
Raetjch, W., MilitärUnw.
Saig, D., San.Feldw.
Weiß, X., Bootsm.Mt. Erdg.
Kajernenanlage Kiel-Wik
E. Deutjches Reich
V. Marineltandortberwaltg.
„Geb.
Giefe, B., Kantine 1
Wirtjh.Geb. €
Bohl, E., Kantine 8
Wirtjh.Geb. D
Schleth, D., Kantine 1. Ra:
meradichaftsheim
Difizterheim
MN. Marine=-Schnle
> Wirtichafts Geb. 1
MWienede, L., Kantine
Wirtich.Geb. 2
Bade, K., Kantine
DB. Sperrfehule
* Wirtjh.Geb,
Hentfchel, G., Kantine 1.
Linke Seite
5a f. a. Herthaftr, 20
abe ., Obama
Maat
5a Fahbender, A, Buchhalt. 2
Forit, W., Ob.Bootsm. Mit, 1
Holt, Th., Matr.Stab8&gefr.
Hörr,G., Ob.Mechanik. Mt. 3
Keil, E., Majch.St.Gefr,
Lindemann, W., Ob.Ma-
fchin,Gefr. Erdg.
Schwart, D., Waffenwart 3
5b Achilles, W., Bootsm.Mt. 2
Bludau, A., Mafh.Maat
Driewer, W., Injpekt. 1
Naumann, Q., Ob.Majchin.-
Mi. Erdg.
Preß, M., Majchinift 8
Schröder, D., Feuerwerk.
Schü, %., Mafjchinift 3
LVahs, K., Bootm.
Biegelitraße, Große
fiehe unter 6,
>
Ma AM at
EN. geil
Biegelitrafe, Kleine
fiehe unter R.
Biegelteich
Benannt nach dem BZiegelteich
der chem. Kirdhenziegelei.
Auf dem aufgefchütteten
Gelände fteht jet das
Thaulow-Mufeum.
<- Sophienblatt Z
Qinke Seite
1 befteht nicht
3 E. Hibel, W., u. A. Lütbje,
Sr. Zankitelle
5 befteht nicht
<- Zhaulow{tr. Z
7 E. Daimler-Benz A.G. Vers
Taufsftelle Kiel T.
Daimler-Benz A.-G., Autos
mobile T.
SGnugmann, H./ Arbeit. 4
Hörlog, M., Frau T.
Krug, W., Betr.Leit. T.
Neumann, A, Autojattlerei T.
Richinot,H., beeidigt. Bücher:
rebijor T. 8
Schöning, M., Frau T. 2
<- Walterdamm
9—15 eriftieren nit
<- Boitgang ZD
17 E. Stadt Kiel
Bieber, H., fm. Angelt. 1
Feldmann, D., BeifEMte
vertr.
— B., Kaltulat. 2
Gojch, H., Verw.Inip. 1
Röhn,E., Trichinen/hauerin 3
Lorenz, E., SE Sup
führer
Münnich, A., Kim. Erdg.
Trueljen, P., Stadtangeft.
19 E. Stadt Kiel
Bührmann, A, Angeft,
Dibbern, Hı, Schuhmmftr. 2
Eljohner,W., EleftroIngen. 1
Kooft, S., Stadtob.Setr. 1
Rähler, RP, Clektrit. Erdg,
Meyer, H., Angeit.
Rielfon, W., Elektrit.Mitr. 2
Wartenberg, P., Kutjher 8
21 E. wie 19
Bartel8,D., Schifsatmmerm,
Borftel, E., Angeftellt.
Burmetiter, A., Stein:
druckeret T.
v. Elm, X., Wo. 2
SKenfen, M., Zigarrenm. 2
Kannenberg, A., Kontoriftin 1
Ralf, N., Angejt. . Dachg.
Steinbach, R., Berf].Infjpekt.
Vorreyer, A., Stab8ob.-
Steuerm.
Wijcher, H.,Verwalt. Angeft. 2
Zimmermann, R., Schmied
28 E. Qüttgens, H., Antiqui:
_täten T. 2
<- Broker Kuhberg, >
RNehHte Seite
<- Holjtenfir. Z
2—8 eriftiert nicht
10 E, Neichsnährftand Sandes-
bauernjchaft
Schleswig-Holitein T.
Deutjches. Kalijyndikat
S6. m. b %
„m. 0: 1.
Landesfijchereiverband
Schleswig-Holitein T. 4
Verband buchführender Baus
ern u. Landw. e.L. T. Erdg.
Verband Schleswig-Holftein.
„Schweinezlichter T.
Verband der Waffers und
Bodenverbände Schleswig»
Holiteins €. V. T.
12 erxiftiert nicht
14 {. a. Sange Reihe 27
E. Henningfjen, Q.,, Mufit.
(Tirpigiir. 4)
Bruhn, H., Rentner 4
Dorn, M., Eijenwr. T. 2
Dremnie, H., Frau 4

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.