SP
det GEEONEIEEAS EEE

Wilhehminenftr.
19 Dal, A., Kim. T. 1
— Irene, Tertilvertr. T.
Koopmann, H., Lebensm.
Martens, L., Benfionär 4
Runde, Henny, Ct A
terie-Cinnehm. T.
Vok, K., Buchdrucereibef. T. 3
Warnede, X., Tele ir.Ob.
Infipekt. 3
Weistam,W., Ob.Zollinjpekt.
Winkler, H., Stabsiunimftr.
ZLE. Feßner, V.,Leutn. Quo Tg
AUrb, A., Bol. Angedh.
Bartels, M., Www. C
Barth, I, WW. 4
Fijcher, WR, Eleftromftr. T, 3
Fleßner, E., Kim.
Knoll, R., Handelsbertr. T. 2
Kühlen, E., EA 2
23 E. Schulz, M., Wi.
Bezdecny, I. Tw
Kinzel, dr” Rorb.Kapt. (©)
Rufjer, A., Köchin
ee 6. Mar.Feldw.
Wis, H., Kim.
25 E. Rulp, ©., Kim. (Sohwa-
nenweg 95)
V. Hausverwertung I. Howe u.
Söhne One 108)
Holters, Krim DE 3
Lüttgens, F., Kfm. T.
RolNenhagen, E., ObSteuer-
injpett.
Schminde, O., T.
Trauljen, H., Kfm, 1
27 E. Hilbert, M., Di T Droge
b. Xbehoe)
V. Nieljen, I, Baumftr. T. 1
Dan W.,Buchholr. n
Se, R., Kellner
Friedrihjen, A, Bez. Shan
Iteinfegermfitrobmann T. 2
Giesler, Ch., Budhhändlerin
Kieler Hajtungsgenoffen{h.
e.G.m.b. 9. T.
Quer, Emma, Frl. 1
Martens, F., Kfm. T. 3
a Feintoft T. Erdg:
Beterfen, K., Baftor iR. 2
Wendt, H., ‚Montenr 4
29. E. Hinz, CE. O., Gynmaj.-
Lehrer (Eimsborn)
V. Göbbert, Lehrer (Königs:
weg 26)
Both, M., Baftorenww. 3
Clauffen, E., Gen.-Agent
Corves, E., "Mw. 3
Gargte, &, US Dee
Käjelau, A., Www.
— CE, MO i
Lafrenz, D., Ing
Viefland, en fon. bzutta
Viübey, B., Ingen.
Müller, S, Mar. Ing. Anw.
Silots, A., EN EN
Thaler, SR
roten Ye endte. Mail.
81 E One E SlenlE
Bernitt, H., Kim. 8
N SANT 20 np 4
Fijdher, D., Bücherrevijor T. 2
Harder, H., Mufikdozent
Iena, KR EEG EN
SS Unlon DD , Fabritdirett.
Samwuf{ch, W,, Hoch. Doz. 3
Sperber, M., ehrerin a.D. 4
Storm, E., (m. „ Erdg,
38 E. Babpe, N., Kin. T. 2
Vörner, F., Hyhotheken *
VBüchergilde Sutenberg T.
Coenen, H., Berw.Ob.Inip.
Gieje, N., Dentiit T. 2
Gröting, %., Dr., Arzt
Günzel, B., Berw.Direkt. 3
Högaren, W., Tapez- 4
Krojch, F., Geiefesfübe. 3
Matthee, A., Angeitellte T,
Schwarz, %, Konfitüren T.
Verlag N Deuti@ Arbeitsfr.
S.m.b.9. T. |
Fähefte. >
Volizeipräfidium geh.. 3. Blu-
menftr. 2
* <- Blumenftr. >

35. 37 eriftieren nicht
39. 41 j. a. Blumenftr.' 7
E. Gebrüder Schnad ,
V. Schnad, W., Kfm. (24)
Schnad, X., Böttcherei T.
43 E. Qandesverfich.-Anftalt
Schlesmwig-Holftein
Ortstrankenkaffe Kiel T.
Vertrauensärztl. Dienitit. T.
Stindt, N., Angeftellt. T. 2
45 N Ehın8, A., Dr., Zahnarzt
V. Beterfen, H., Immobilien
(Hokftenbrüce 6)
Breidvenbach, B., Ww. En
Neben8, M., Ww. HH. 1
Knugen, da, Ww. T. 2
Kroplin, A., Slektrik,
U „Konftruft. H.Erdg,
Mahl, E., Ww. Zw8.
RKothmann, E., Prof. T. 3
Seh %., Abt. Vor-
jteher a. D. 1
47 E. Simon, Ss Viehhdlr.
E. Simon, S., Frau
Eggert, H., Stellm. *
Rüdinger, &., Automechanik.
Schäfer, F., "Seemann
Schwarze, KR, Hausangeftellte
Sebelin, Kr Telefoniftin
Weber, N., Kim. T.
49E. Köhule, "9. A
(Schevenbrücde 2)
Kacob8, H., Reichsangelt.
Rläjele, E., Ww
V. Sydow, C Schloffer
Milltadt, E€ , Wi.
NehHl8, I, Iw.
Röhl, F., Bildhauer
Scharnweber, RK. Buchbind. 3
Stoewer, H., Betr.Angeft. 3
Vermehren, W., Stellmach. 4
Wadle, E., Uhren
Wenzel, & Ww. 1
Bybura, M., Wi: 1
51 E. Lange, ®., Glajfermitr, T.
V. Zange, F., Glajermftr. T.
Sefjen, D., Rentner 2
Rrchs, W., Schloffermftr. T, 1
NN
Lange, A. u. Fr Ölajerei T.
Nechte Seite
2-—B eriftieren nicht
«<- Berglir. DZ
10°E. EEE
S.m.b.9. in Kiel
V. Saußen, A., Bürovorfteh.
Sehen
Diehn, M., Ww. 4
Feijhmann, G., Dr. med,
Mar.Stabsarzt
Hefe, Ur ae 3. See
Hirjch, W 2
EN tn Sapith
(®.)
Wille, P., Dr., Stud.Rat. 5
22 Chrijtus-RKapelle
E. Baptijten-Gemeinde
Weingärtner, A., Ww.
— M., Majchinenftricerin
14:E. Stadt Kiel
Nahrungsmittel=Unter»
juchungsamt T.
14a E. Anderffon, K., Mar.
EN TENE a. D. _ Erdg.
VBöhnke, M., Uhrm. T. 3
Fijlcdher, R ; Abilgsleit.
Hafie, D., "ww.
Herrmann, W., "Dipl. Ingen,
Kohannfen, N, Wim.
Kaijer, A, Sprachlehr. T
Klocfiem, &. Fl.
HE S., Wow. 4
Barbs, 6. - Gaurebvif.
Roppendiec, R., Kim. T.
Rrübfong, S., Wi.
14b E.. Almenröder, E., Ww.
(München)
V. Bels-Leusden, F., >
Affe. Arat T.
Claufen, % Voltsjchulleht. 1
Cramer, 6., SandrSoberinjh:
yon Linden, O., Fehr., Rab
Leutn. Erdg.

— 263 —
16 E: Sigmund, ®., Frl. T.
Bothmann, M., Betr. Techn. 3
Feller, B., Kim. T. 2
Nüß, F., Anduftrieverte.
Siegmund, K.. Dr. med,,
Ob. Arzt
WE obannien M., Buch-
hHändlerin (Muhliusftz. 16)
Ahlers, F., Steuerinjp.a.D.
Brandt, H., Sebrauchswerb.4
Henkel, W., Profurtit 2
Müller, Q., andelsvertret. T.
ah D., Ww 1
20 E. Bornhold, Dr. (See:
blig 9)
Brand, H., Heilprakt, T. 3
Rröger, Martha, Tertil-
„verit. Tı 1
Krull, E., Landesamtm. T.
WültR., Ob. Gerichts v Ugly
1
2 Ev E., Frau (Har-
bur
V. Corhardt, W., Dr. med.
Geh. Se Rat, RE 4:
Maurer, E., Bol. R
Plambeck, &, Bez. Sebi. 8
Stammerjohann, M., Zoll:
amtmann T, :2
Wagner, K.. Amtsger, Mat
24 E. Schubert, M., Wow.
(Bergitr. 3)
V. Hausvermertung I. Howe
u. Söhne (OOEe 108)
Arp, S., Privatier
Bauer, D., Behördenangeit.
Beder, E., Rentnerin
- Dieke, W., Fin. Angeftellt. 4
Kallert, M.. Frijeurin 2
Krebs, W., Schloffermiftr. T.
Sa 6. a, Handel8&bertr.
8
Martienfen, F., Wertmitr.
Nikich, E., techn. Lehrerin
2
a. D.
— ß., Bibliothefsangeft. 2
Raulfen, . W., GEST: 4
Schnad, A.,
Sonnewald, E., Der Schorn-
jteinfegermftr. T 1
26 E: Burmeifter, F., Mittel-
{cOhulrektor a. D.
el M., Rechtsaniv.
Notar T. 1
Maai, G., Inh. B.Münfter,
TabatgroBhdlg. %
Münfter, N., SGejhäftsführ.
DQbverdüyn, M., a 7.2
— M., Dr. MM
Teichert, Fr Dr phil. en
Studiendireft.
28 E. Ganste, R., Yaian
(Hannover)
Archiv % EN T
Heuer, U , Mar. Stabes ie
{hin
get ieteh SO nn
Ganste T.
Rademacher, S. ODE
führ.
Sachau, B., Frau 4
Schubert, €, Ww. 2
Straste, F., Kürfonetmitre.T.
MWehzel, I., Bez. Schornitein=
feg. Mitr.
<- Fährftr. Z
80 exijtiert nicht
32. 34 Städt. Berufsichule f.
Handwerkerlehrl. T.
E. Stadt Kiel
Mitter, D., Hausmitr.
<- Rnooper Weg DZ
Wilhelms plaß
(Straßenbild |. nächfte Spalte)
<- Straße der SA >
1 E. NReimer8,C. Eigentum. T.1
Ebel, R., Wow.
SEE W., Bücherrevij.2
Maaß, NR , Land. Db.Infp. 38
-
DD
>
(A
&
x}
Wilhelmshavener Str,
(Straßenbild 3. Wilhelmsplag) | 7 IJobannien, W., Mechanik, 2
-DINqWALPIT

Bauljen, K., Wi. 4
ReimersS, W., Ingen. T. 1
— MAutogentrale W., Mei:
En T
E. Neimers, W., Ingen. (1)
Charpiot, %., Majchinenb, 3
Hanfen, G.m.b.DH., I., Eijen-
‘waren T.
Horn, K., Kraftwführ.
Klubhaus d. Weftens
Lillpopp, A., Aw. 8
Schacht, G., Landes&jefr. 1
Schlefinger, Gafjtw. T.
Schrader, A., Desinfektor
Schröter, H., Autofahrfchule
Wilfe, W., Betriebsleit.a.D.
€. Averfen, M., Konrett. a.D.
Abel, I, ww. X
Dittmann, X, Bohrer
Hapte, Me Ausbildgsleit.
Heuıpel, K., Lagerift
Sahn, W., "Rammermufiter 2
Knappe, B., Schneidermitr.
Möller, M., Rentnerin Erde,
Schubert, Q., 0
Lehrer
Schulz, D., Zaucher Ind
Vollbehr, RM. Wow.
E. Sriefe, A.,Photoverlag ;
Dähn, Q., Martimi{ir.i,R. 2
Grieje, F., Ingen. 8
Heejh, H., Sandesfanzl. =
Voriteh. a. D. 3
Lange, E., Ww. 1
x
— 8. "Bandw. Buchhakterin‘
— W., Sandesinjp. 1
Müller, B., Verw.Angeft.
Scheel, M., Poftjekretärin 4
Schmidt, W. „techn. Ajfiftentin
ornig, F., Buchhalt. Erdg.
Bunfen, B., Frl.
E Bunfen, A, Kolonial-
waren T.
Bunfen, Ch., A s 4
Harder, A., Frl.
Dan W., Stud. Afiefl.
Humpe, 6 , Ingen.
Kurth, D., "Buchhaltrin. 2
Meyer, RL. Lehrerin a. D. 2
MWittkowsti,.Y., Pol.Mitr. 3
<- Weißenburgftr. Z-
E." Röldowjhe” Erben T.42
V. Nidel8,;%., Malermftr. T.
Bülk,H.„Ob. Boftmftr. a.D. 2
Denis, K., Amtm.
Heid, Fa, "am.
Kureit, W., Kopieranit. Erdg.
Krebs, K., Indvalide
Linde, E., A OSTCET.
Schanze, M., Ingen. 3
Trauljen, F., Gem.Helfer 1
Weltring,: I, Ww. 8
E. Weidenmüller, E., Bäder:
mtr. a. T.
Ehmte, R., Maflermftz. T.
Hofmann, F., Arbeit. 4
SAN AIN Ch. Drarmelete,
%
©

IE. zeit
Maakß, Th., Dentift T. Brde,
Start, L., Wim.
MVolquardjen, E., Bäckerei +
Warnemünde, E., Iuft. Ang.
E. Nagel, . ET
Anders, B.,
Berger, G., N ShDt Setr.3
DE B Sandra
Maak, Th., Dentiit T. de
Nagel, G. A. &Sohn, RE
warenfbrf. T. Erdg.
Naumann, X, Eintäuf. 2
Brüß, © Konzett. a. D. 2
Michter, K., Reijend. 1
de Vos, © Vertr. 1
E. arm, E., Privatier 1
Bluhm, R., Arbtrin. 4
Brandenburg, B., Stadtinjp.
Breuel, L., Ww.
Geride, E., Behörd.Angeft.
Hänig, A, Büroangeftellte 1
Rreußfeldt, D., Benfionär 4
Laß, W., Futtermittel T.
Rachali, E.,Bol.Ob.Sefret, 3
Mühe, A, Ww. Erdg.
— Ele, Qebensmitt. Erdg.
Soltau, A., Ww. 1
Voß, W., Penfionär 2
10 E. QLafrenz, X., Maler-
meifter T. Erdg.
Bräunlih, M., Ww. 2
Brode, D., Annenarchitett 3
Felter, Far N AYnjpeft.
Griebel, M.,
Heinfius, DS, Rentner 2
Reterfen, O., Kraftwfüihr.
Sauerbrey, &., Angeitellte 3
Seidel, D., Wow.
Sell, I, Un Dr
de Vos, M.,
ALÖHN, a ettmik.
Zuge, R., Ob.Schiffsmajch
11 4:4 Iörthftr. 2 N
E. Pauls, E., Ww. 1
V. Dbrtmann, S., Ww.
Evers, O., Nentnerin 3
SGloe, G., Gaftw. T.
Fepfen, N., Stadtangeft. 3
BOT H., Rentner 2
Kamladh, RN EDEN 4
Rohmorgen, IM. , Bürovangelt.
Neu, G., Maffenwart 2
<- Wörthitr. Z
12.13 E. NeichSanftalt f. Arbeits:
Mermittlung u. Arbeits:
Tofen-Verficherung( Berlin)
Arbeitsantt- Kiel T.
Emwaldjen, T., Abtlgsleit, T.
Horn, D., Hausmitz
<- Kronshagener Weg >

WilhelmsShavener
Straße
Nach der Stadt Wilhelm5=
— haven benannt.
<- Adoliplag DZ
Linke Seite
1 E. Wenzel, F., Leutn. a. D. 1
Baumann, A., YJuft.Amtm. 1
Kuton, B., SU See 4
Lange, L., 2
MRiegel, W,, Mor. Ob. Ingen.
Schnadenberg, = Mittel=
{Oullehr. a. 2
Schneider, E., Se eiTbauing. $
Soltau, A.,
Steinfuhrer W. N
Thietje, N., A
E. Dahlitröhm, E. W., Kim
(Schweden)
V. Marquardjen, X, Lehrer
AT Dan) 18)
EN „ Major Erdg.
Buchholg, SG., Mar.ODb. Ing.
©
SOON Lh., Bol. Ph
Kürgenfen, N., Kim. ı
Magen, A.; Baftor a. D.

Ban

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.