DS

| Weddigenring
81 Bratel, W., Dreher
Haid, H., Kim.
Hecht, K., Angeftellt.
Müller, A., Werkmitr.
Rojader, E., Majchinenb.
Schneider, A., Majchinenb.
338 Bünzen, H., Former
Nüg, A., Konftrutt,
Rodl, R., Schloffer
Nehmer, W., Mechanik,
Scheuermann, W., Klempner
Schwarze, F., Dreher
35 Bohlmann, H., Maler
„ Rösler, W., Mechanik.
Sarer, $., Schloffer
Schit, B., Lohnbuchhalt.
Schmidt, E., Schloffer
Schweder, Q., Werkfhuß
37 Brand, F., Fräfer
Rohr, F., Rev. Dreher
Schnoor, H., Mechanik.
Schubert, H., Mechanik.
Schulbte, E., Dreher
Staa, H., Maijcdhinenformer
39 Garftenjen, €., Dreher
Hanfen, I, Ingen.
Iuregtke, N., Angeftellt.
Niceljen, F., Schloffermitr.
Nehme, H., Schloffermitr.
Stamwitowsfi, F., Schloffer
41—49 Neubauten
Wert Ravensberg
E. Hagenuf, Hanfjeatijche
Apparatebau-Gej, Neus
feldt & Kuhnte m.b.Q.
Electroacuftic, SG.m.b.Q. T.
Sarntjonfriedhof
Bauftellen
Rechte Seite
2E „Spniot, ©. Maurermfte,
Budmann, E€., Dr, Ob.Reg.
at
Hilbig, A, Korv.Kapit. T. 1
Sehmann, M,, Kfm.
Manegold, W., Juft.Selkr. 3
Reek, A., Mar. Obering.
Springer, R.,Werftinip. Erde.
Tews, F., Reichsb. Ob. I
jpeft.
4 E-Yürgenfen,Ch., tehn.Stadt:
injpeft. 1
Beng, A., Mar.Amtm. T. 1
Franke, H., Reg. Setr. 3
Hudewenk, H., Frau 8
Sindenlaub, A., Ww. Erdg.
Neve, M., Kim. Erdg.
Schmidt, H., ESlektroing.
Schulz, H., Betriebsleit. T. 2
6 E. Lüthje, G., Frau (Nr. 8
V. Qüthje, %., Kim. T. (Nr. 8
. Cords, A., Angeftellt. T.
Dornat, X., SA.Führer 2
Heller, F., Mar. Ingen.
Klein, H., Ingen.
Schöne, H., Elettromftr.
Schulbin, &., Ingen. 2
8 E. Günther £., Buchhaltevin
(Düppelftr. 9)
V. Qütbhje, I, Kim. 1
Bijchoff, E., Gauabtigsleit. T.
Carftens, B., Angejtellt.
Dohm, H., Angeitellt.
Hıilliges, D., Kim.
10 E, Günther, 2. Buchhaltrin.
(Düppelfir. 9)
E.Lütrhje, G., Frau (Nr. 8)
V. Qüthje, %., Kim. (Nr. 8
Treund, W., Kim.
a SENT
d, DAFT. T.
Pohlmann, W., Verf. Angeit.
Mir, K., Hausmitr.
Voß, B., Hın. Angelt.
3 Wilms, R., Ingen.
2 E. Wied, E., Frau 1
Samalsti, ., Schriftleit.
Hinrichs, O,, Kim.
Stuhr, W, Stabs Ingen. 2
Tiedemann, E., Chemit. T.
Traut, W., Ingen. 1
1 Wied, H., Feldw. 1
4 eriftiert nicht
<- Ubhlmannftz, >

»

16 geh. 3. Ahlmannftr. 24
18 f. a. Schauenburgerfir. 91
E. Reimer, H., Bauunter-
nehm. T.
V. Reimer, H., Maurermitr.
Yımbrufter, H., Ob. Maich.
Maat
Qunau, $., Stabs Ob.Mafjd.
Reg old, D., Ob. Feldw. 2
Rock, M. A., Ingen.
Rolensti, M., Stenotypiitin
Röhling, D., Ob.Majchintft.
Maat 4
Schröer, E., Ingen. 2
Semmelhad, B., fm, Angeit.
Wegner, W., Mar. Ingen-
<- Schauenburgerfir. Z
Gärten
<- Frandeftr. Z
Bauftellen .
<- ODishaufenfir. ZZ
Tennispläße
<- Rankeftr. ZD
Dberkyzeum, geh.zu Ravensberg
<- Treitjhfeftz. Z
Feldmark
«<- Aletitftz. DZ
<- Salgwedelftr.
Bauftellen
<- Emsmannf{tr. Z
Bauftellen
<- Mübhlentweg >

Weg zur Fähre
(Siehe unter Zur Fähre)

Wehdenweg
(Stadtteil Wellingdorf)
oft: Elerbek
Nach der Wehdenkoppel, welche
die Straße durchjehneidet,
benannt.
<- Schönberger Str. >
Linie Seite
1 eriftiert nicht
3 E. Stadt Kiel
Stoll,A., SchHmiedemfir, a.D.
5—13 ertitiert nicht
15 E. Hüllmann, D., Ww.
17. 19 Bauftellen
21 E. Roge, F., Tertilvertret.
23 E. Ahme, M., Ww._T.
Ahme, H., Schlofier T.
Rieper, E., Hm, Angeft.
25. 27 Bauftellen
29 E. Wolf, W., Bol. Haupt-
wachtmftr. a. D. 1
Nimz, K., Werfttechn.
Schütt, E., Lehrer a. D.
31 E. Mitloweit, A., Schloffer
Eichner, R., GeinmechaniE
tz. -
mitt.
Mitthandt, R., Ingen.
833 E. Goffel, O., Bol.Haupt-
wachtmftr. ‚a. D. 1
SGofiel, E., Buchhalt.
Feldebert, Q., Bauauffeh.
35 E. Schröder, M., Wmw. 1
Harder, L., Baumftr. Erdg.
37 E. Wrobel,F., Ermittl. a. D.
39 Bauftelle
41, E. Lange, I., techn. Infpekt.
43 E. Schönfe, D., Wow.
Sürgenjen, L., Ww.
45. E. Boldt, H., Erpedient
Behn, W., Abteilgsleit. 1
47 Bauftelle
49 E. Burmeifter, W., Monteur
Herweg,B., Slektrofeinmedh. 1
51 E. Stadt Kiel
V. Zhode,H., Stadtob.Seltr. 1
Rejchte, A., Db.Gericht8=
vollzieh. T. - Erdg.
53 E. Hanjen, D., Stadtamtm.
55 E. Schmidt, F., Stadt Ob.
DYnijpett.
Thomijen, E., Maurer. 1
57 E. Barjhau, SG., Stabt-
injpett.
Plawer, Ch., Ingen.
— 257 —
59 FE v. Hahı, I., Heilpraktit .
vo. Hahn, Gertrud, pharm.
Präparate T.
Schmidt, I, Ob.Ingen. T.
61 E. Stolle, E., Kim. Erdg.
Niffen, D., Ingen. 1
63 E. Mädelmann, N., Rektor
Meugner, F., Mar.Baurat 1
65 E. Grell, R. F., VBilar T.
67 E. Bonath, A. fm. Angeft. T.
Schwarz, S., Ingen.
69 E. Miglaff, OD.
Leutn. (S.) a. D.
71 E. Emwers, W., Ingen.
73 E. Qübbe, E., Ww.
Helfen, A., Lehrer
75 E. Weidert, Quifje, Poftfekr.
MWeicert, X., Boftinjpeft.
a. D.
77E. Schwarz, M., Wiw. T.
MBitenje,L.,Abteilgsleiterin. 1
79 E. Balbach, A., Ob. Müller
(Schönfirdhener Sir. 2)
Balbach, H., Müller Erdg,
Fromhold, W.,Mar.Db. Ing.
79a Bauftelle
<- Zum Stabtbad
Voffenpott Ze
81 E. Gertens, €, Schiffb.=
Ingen.
83 E. Fubhg, H. K., Prokurift
85 E. Barichnick, A. H., Ww.
Bimmermann, M. A., Heizer
87 E. Karl, 3., Schloff.
89 E. Schmidt, D., Gemwerbeob.:
Kontroll.
91 E. Schöfer, H., Dipl.Ing.
93 E. Lehmann, Sifelotte, Dr.
med.
E. Qehmann, 1., Dr., Dipl.
Landw.
95 E. Clauß, H., Kfm.
Kraste, A., Ww.
97 E. Sprengel, £., Dreher
Beuthin, H., Autofchloff.
99 E. Borath, M., Reviior
101E. Schulge, B., Schiffb. Ing.
103 E. Groth, W., Betriebsing.
105 E. Brunner, X, Ingen.
Qafrenz, H., Mar.Ob.Ing. 1
107 E. Starf, E., Kfm.
109. 111 Bauftellen
113 E. Doofe, W., Buchhalt.
Dooje, X., Rentner
Rechte Seite
2 eriftiert nicht
4 E. Ramm, SI. (Amerifa)
V. Qadner, A., Bücherrevif.
(Königaweg 26)
Bolz, B., Ww. 2
Duggen, E., Sattlermfir. 1
Koberg, X., Klempner
LQanghans, A., Invalide
Weithoff, KX.H, Bol. Beamt.
6 E. Wagner, M., Wi.
Kampen, D., Dreher
8 E EEE % SBettmifte:
a. D.
Erdloff, G., Frifeufe
Schramm, E., Wim.
Wriedt, A., Schloffer
10—14 Bauftellen
16 u. 18 Abbruch
20 E. YJohannfen, F., Schiffb.
Ob. Ingen.
Schlieb8, E., Mar.Ob.Setr.
a. D. 1
22 E. Öraefe, E., Dipl. Mu.
Lehrerin T.
Stredenbach, M., Wi.
24 Bauftelle
26 E. Behrens, W., Ob. Bür-
germeifter T.
28 E. Fütterer, K., KapitänT.
Blundg, H., Angeftellt: 1
30 E. Qudewig, Th., Ingen. T.
<- Baffader Str. DZ
32 E. Landmann, E., Www.
(Mönteberg)
V. SGrofiau, E., Ww
Kapit.

Chriftianjen, Ch., Mitteljhul
relt. Erdg.

— Weifenburgftr.
82 Ontfen, $, Haupsm.d.Sch. T.2
Schulz, E., Dr.phil., Aifiit. 1
34 E. Steffen, ©, Zeichenlehr.
a. D.
Berger, K., Konftruft, 1
36 E. Schlüter, A., Lehrerww.
Rath, W., Ww. 2
NMöhHIE, K., Ingen. 1
838 E. Heu, A, General»
Teutn. a. D.
40 E. Sachje, M., Ww.
Bimmermann, E., Stab8:
Matr.Gefr.
42 E. Kähler, H., Lehrer a.D.T.
Neve, W., Buchdrucerei
44 E. lah, K., Gew. Schul=
direkt. a. D
Rn.
448 E. Voelter,
(Züneburg)
Dibbern, E., Mafjchinenb.
Embde, W., Lebensmittel T.
<- Hüggendorfer Straße
46 E. Roth, W., Kim.
46a E. Schauer, F., Kapit. T.
48 Bauftelle
<- Naisdorfer Str. DZ
50 E. Schmidt, R., Dr., Berufs:
{Ouldirekt.
52 E. Schwark, E., Lehrer
54 E. Grothe, F., Ingen.
56. E. Sinnich, M., Studienrai
Thode, M. L., Gemeinde-
{Omweft.
Weingerber, M., Angeftellt,
58 E. Hollmann, Q., Frau
Hollmann, W., Wertführ.
Lange, E., Ww.
60 E. Magnus, P.,,Steuer-Ob.
GSetret.
62 Bauftelle
64 E. Qömwe, N., Ingen.
Blide, F., Technik.
66 E. Tohg, E., Ob. Ingen. 1
68 E. Groth, F., Ww. n
Törring, M., Schweiter 1
70 E. Lafreng,N.,Kngen. Erdg,
72 E. Qenfer, A., Betriebsleit. T.
74 E. Cabel, W., Ob. Ingen.
(Roftod)
Seefeldt, KX., Dr, Korv.
Kapit. (V) T.
76 E. Zhode, C., Wo.
Wöbhl, H., Keffeljhmied_ 1
78IE. Ab S., Mar.Setr,
a. D. Erdg.
Kolled, H., Bohrer 1
<- Rofenfelder Str.
80 E. Appuhn, E., Kim. T.
Wittmaadk,C., Kolonialwr. T.
82 E. Rerl8, K., Nentenempf.
Olfion, N., Schloffer
84 E. Martens, X. Ch., Schiffb.-
Ingen.
Schröder, H., Vertret.
86 E. Böijdhe, W., Ww.
Fahrenkrog, W., Müller
88 E. Otto, 9., Mar.Obermftr.
Roftoc)
V. GaardenerHaussu. Grund»
bef. Verein (Katfjerftr.)
Bruhns, H., Ingen.
Washaufen, H., Spez. Mont.
90 E. Broderjen, M., Aw.
Bourjau, E., Apothek.
92 E. Rreye, W., Bol.Hauptm.
a. D.
Klode, H., Dipl.Ing.
94 E. Möhring, E., Frau
Möhring, D., Ingen.
Tohb, M., Ww,
96 E. Sonntag, 9., Nevifor
98 E. Lindner, A, Gewerbe:
Oberlehrer
100 E. Rabl, F., Landesob.
Anipeft.
102 E. Marr, FT Smaen,
Marz, M., Ww.
104 E. Geisler, W., Ww.
Schoof, W., Kapt.
106 E. Pfeiffer, A, Voll»
ftredungsjefr. a. D.
König, W., Ob.Stücmftr.
Pfieiffer, A, Yuftiginjpekt.


X. zeit
108 E. @Grahl, %., Db.Schule
lehrer T.
110 E. Wulf, H., Lehrer
<- GEijenbahn
<- Stadtgrenze Z

Weinberg
(Stadtteil Eimjohenhagen)
Boft: Elmjhenhagen
Flurnamen im früheren Dorfe
Elmjhenhagen
1 E Wulf, I., Bauer
WMWulf,-D., Landw.
8 E. Fijh, N., Ob.Sturmführ,
(Iöehoe)
V. Stahl, F., Landw.

Weifßenburgitrafe
Schlacht bei Weißenburg am
4. 8. 1870
<- Wilhelmplag DZ
Binke Seite
1 eriftiert nicht
8 E. Lig, D., Fabrikbefiger
(Forftweg 35) T.
V. Wöhlt, A, Maurermitr. 3
Bann SGroßidhlachter-
mtr. T.
Cawe, E., Neifender
Fiicher, Th., Banfbeamt. 1
Gabriel, W., Hypotheken
Klimm, ©., Stadtjetr. 2
Liegbarsti, G., Schuhm. 4
Schlidhting, S., Rentnerin 1
Schnoor, E., Kim. T.
AWörpel, W., Lagerverwalt,
5 E. Kroll, I, Glafermitr. T.
Breitenftein, OD., Maurer 4
Sungjobann, RX., Kellner 2
Kroll, R., Glajer 8
Kühl, W., Schuhmmftr. 2
Qüddens, A., Schriftjeß. 8
Meyer, F., Werkführ. Erdg.
Röjchmann, H., Maurer 1
Schröder, W., Yuvalide 1
Vok, I, Mentner 8
7 E. Roch,E., Frau, Kolonial»
waren T. .
Damm, M., Schloffer‘ 1
edder, F., Betr.Angeft. 4
öttjche, X., Schneider
Hähne, W., Boftiacharbtrin.
Küirgenjen, S., Ob.Heizer 3
Koch, O., Angeftellt. T. Erdg,
LQammert, F., Invalide 2
Trujcheit, E., Schloffer 1
Vogel, M., Kim. 4
9 E, Hauberg, F., Yngen.
(Stettin)
V. Blambeck, H., Maler 2
Drechsler, B., Tatler Erdg.
Emwers, W., Kellner Erdg,
Hagenow, E., Schloffer 3
Neumann, G., Erpedient
— 6., Rentner 1
Necljen, D., Rentnerin 2
Reter8, B., Hobler 38
Ralf, L., Ww. 4
Wernede, E., techn. Angeft,
11 E, Scherf, K., Photogr.
(Kirchenftr. 5a)
Baajch, W., Kranführ. 2
Dooje, Ko, Keffeljhmied 4
Möller, K., Baugeich. T. Erdg:
— ß., Bimmermftr. T. 3
Rörtemann, „A., Frau 1
Roßberg, K., Stemmer Erdg.
Schlegelmilch, R., Invalide 3
Schlotfeldt, E., Rentner. 4
Schmidt, H., Majchinijt
Sell, H., Invalide
13 E. Bockhorn, H., Kohlen
(Herzog-Friedrih-Str. 90)
V. Sell, R., Stellmach. Erdg.
Baumann, A, Brenner
GCajtedello, K., Ob.Werkmitr,
Delf8, R., Strakb.Schaffn. HL.
Günther, B., RNentnerin
Niederfiraker, F., Ob.Mafjch.
MaatLA7
\

rn

KEN EEE

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.