5 E. Weikmann, A., Schloffer 
7E Haß, A., Arbeit. 
E. DaB, ©., Schloffer Erdg. 
9 E. Rosburg, F., Rentner 
Will, X, Schloffer 
NE Beder, AU., Arbeit T. 
Beder, Anna, Heikmangel T. 
3 E. Berger, &., Arbeit. 
Mysliwieg, H., Angelt. 
15 E. Hector, B., Arbeit. 
17 E. Speer, S., Rentner 
Baar8, F., Kraftwiühr.Erdg. 
19 E- Svenfon, C., Zimmerm. 
Kammer, F., Prüfer 
21 Mierendorf, A., Schiffs: 
zimmerm. 
23 E. Witthöft, W., Arbeit. 
5 | 25 E. Rrell, A., Ob.Heizer 
| Frahm, D., Wi. 
Nechte Seite 
 
3 2 E. Fürit, H., Stemmer 
S. Sander, G., Majcdhinenb. 
E Burmejter, A., Zimmerm. 2 
e Fürft, I, Ww. 
Fürft, L., Nieter 
Yusfjtävel, H., Lijhler 
E Probit, M., Ww. 
iS Thies, W., Zimmerm. 
SE Eruit, G., Maler 
8 E. Rreibig, D., Maler 
: Heinrichfon, D., Elektrofchw. 
| 10E MWittböft, H., Arbeit. 
Kägelein, W., Schloffer 
2 V. Weichler, H., Arbeit. 
. Bud, H., Seemann 
d Weichler, N., Kraftwführ. 
= ME Wolf, W., Angeftellt. 
16 Schlegel, G., Schiffbau 
18 Bregas, H., Zimmerm. 
‚1. 20 E Speer, E., Zifoler 
22 E. Rrohn, E., Frau 
Krohn, H., Stab8, Bootsm. 
Möhl, Ch., Bol .Betr. Affift. 
a. D. 
24 E. Behrens, G., Werkmifg. 
Jäger, A., Bohrer 
26 V. Heinze, R.-Q., Elettroing. 
Drehijen, B., Elektromont. 
28 V. Wagner, E., Tijchler 
Danieljen, H., Autoicdhloff. 
-30 V. Utecht, X, Iuit. ip 
4 
ae Ch e 
agner,W., Ob. Werftbucht. 
32 E. Böhrnien, M., Ww. 
VBöhrnjen, I, Hın. Angeft.1 
Hark, R., Feinmechan. 
34 E. Schramm, R., Krim.- 
Bez. Setr. a. D. 
Tretter, A., Reichsangeft. 1 
<- Waldweg D 
 
 
 
| Untere Straße 
(Stadtteil Prie8) 
€ Poft: Friedrichsort 
— Unterite Straße des Baudvereins 
FE in Pries 
) <- Frig-Reuter=-Sir. Z 
Linke Seite 
1 E. Roer, F., Straßenb.Führ. 
Dantert, A., Ww. Erdg, 
Horn, C., Tiichler 1 
Krampig, F., Arbeit. Erdg, 
Lindemann, W., Majchinen- 
bauer el 
| Möller, E., Zimmerm. 
KA Lfeiffer, G., Dreher 2 
m Ya Siegert, H., Koch 2 
Srunditüce des Bauvereinz 
Friedrichsort 
E, Bauderein Friedrichsort, 
an 6. m. 5. $. 
Beyer, F., Rentner 1 
Kahlte, A, Ww. n 
Keller, OD. Maijchinenw. 
Nöpftorf, %., Nentner Erdg. 
ahn, E€., Modelltijchler 
5 Bachner, ., Truppführ. 
Bud, H., Wächter 
Dabid, M., Werheugm. 
Hohnfen, I., Angeftellt. 1 
Müller, M., Ww. Erdg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Wmenweg 
7 Armgarbt, N., Kim. Erdg. 
Bauer, H., Schloffer Erdg. 
NRöpitorff, E., Bootsbau. 1 
— Q., Schmied Erdg. 
9 od, %., NMentenempf. 1 
Kowalewsty, A., Schloffer 
Kube, W., Arbeit. 
Rodewald, NR. Maler 4 
RNechHte Seite 
2 Biber, F., Rentenempfäng. 
— O., Dreher 
Herrmann, I., Bohrer 
Neubauer, K., Arbeit. 
Self, F., Rentner Erdg. 
Blümel, X., Revijor .Erdg, 
Suhl, A., Lofomot.Führ. 1 
Röthe, R., Rentner Erdg. 
Weiß, K., Telegr.Fachvor- 
handıw. 1 
Dahlmann, O., Bauarb. 1 
Mai, B., Schloffer Erdg. 
— %., Bürovangeftellte 
Bielfe, A., Rentenempf. Erdg. 
— ß., Dreher 1 
— 9., Schloffer Erdg. 
8 Gröger, B., Schloffer 4 
Grube, X., Ww. Erdg. 
Herzog, G., Schloffer 1 
Dertel, D., Werkmitr. 
Rakete, W., Zimmerm. 
<- Weitfjtr. D 
> 
(= 
 
Unterftraße 
(Stadtteil Wellingdorf) 
Poit: EMerbet 
<- Gabel8bergerftr. DZ 
Linke Seite 
1 E. Haß, DD... Mentner 1 
Gier, E., Arbeit. 
Hambdorf, FF, Arbeit, Erdg, 
Schneider, F., Invalide 1 
3 E. Hanjen, A. C., Baugefd. 
(Hanjen8 Privatftr. 8) 
Demmler, W., Mufif. Erdg. 
Dibbern, A., Invalide 
Lachert, E., Wi. 
NRieljen, E., Kraftwfüh. 
Stange, D., Inbalide 1 
5 E.Havemeifter, F., Schweißer: 
mitr. (Erneftinenfir. 38) 
Kähler, Th., Wo. 1 
Prien, M., Ww. Erdg. 
Rader, F., Schriftjeß. 1 
Ried, L., Schifszimmerm. 1 
Steen, $., Ww. rdg. 
7 E. Filippi, A, Rentner 1 
Filippi jJun., A, Müller 1 
Fic, H., Etjenbieg. Erde. 
Söhne, E., Straßenb.Angeft. 
RNechte Seite 
2 E. Beyer, A., Frau (Flen8bg.) 
V. Hanjen, C., Baugejhäft 
(Hanjens Privatitr. 8) 
Beder, C., Zijchler A 
Bialas, W., Schmied” i 
Qahann, $., VBorarb. 
4 E. Heinz, H., (Mönteberg) 
Benkien, H., Majdhinenb. 1 
Hinz, W., Stemmer 
Stapp, I, Elektrofhweiß, 
Witt, R., Dreher nn 
6 E. Wasziek, G., Schifbauhelt, 
Vorbeck, E., MilchHverteil. 
<- Feldmark DZ 
 
Verbindungsftraße 
(Stabtteil Gaarden-Oit) 
<- Karlstal DZ 
1 geb. 3. Rarlstal. 26 
8. 5 Bauftellen 
7 E. Howe, W., Baugefd. T. 
Bohlmann, W., Tijhler 
Gundelach, H., Tiichler 
SKenrich, W., Schloffer 
Rieljen, B., Schmied 
Rabe, A., Früfjer 
 
Schimtat, E., Wow. 
 
— 249 — 
9. E. Großmann, A., Mechanik. 
Bedmann, A., Eleftrif. 
Bo, E., Ww. n 
Hüttner, A, Ww. 4 
Hanfen, M., Arbeit. Erdg. 
Köhler, K., Schweißer Erdg. 
Krüdener, I., Kraftmführ. 
RBohl, R., Invalide „ 1 
Rückert, M., Ww. 
Schröder, B., Arbtrin. 2 
Stühmer, H., Invalide 
<- Rirhenweg D 
 
Verlängerter 
Germaniaring 
(Stadtteil Gaarden-Oft) 
<- Germaniaring DZ 
(Unbebaut) 
 
Vieburger Weg 
(Stadtteil Gaarden=Süb) 
Weg nach dem fr. herrjch. Hof 
Viehurg, jet tädt. Erholungs: 
heim 
<- Baummweg DZ 
Linke Seite 
1 E. Mödl, F., Invalide 
Deerp, E., Bäder 
3 E: Marquardt, H., Verwalt. 
Angeftellt. 
5 E. Yedzig,R., Yuftizwachtmfir, 
a. D- 
7 E. Mohr, A, Maler Erdg. 
Mohr, Ch., Rentner 
9 E. Bauer, N., Kaltulat. 
11 E. Krug, G., Schneider 
RNedhHte Seite 
2 E. Nowak, S., Inval. Erdg. 
4 E. Dobbelitein, F., Ww. 
Knauer, &., Schriftjeker 
GE En Hilfswacht- 
mftr. 
8 E. Schröder, W., Bierfahr. 
10 E. Bethte, D., ‚Schußpol. 
Mitr.:. 4 
12 E. Bergmann, SG., Tijchler 
14 E. Böhntk, C., Boftichaffn. 
16 E. Blutau, X., Schaffner 
18 E. Fijcher, A, Wi. 
Brods, H., Schloffer 
— %., Verkäuferin 
Gimwoleit, W., Maurer 
20 E. Mohr, I, Bol 
22 E. Gabriel, H., Straßenb. 
Schaffn. 
Krambed, A., Ww. 
24 E. Zimm, B., ScHmiedKrdg 
Schacht, B., Feuerfhußpol. 
<- Petersburger Weg DZ 
 
Viehbergen 
(Stadtteil Pries) 
Loft: Friedrichsort 
<- Bufjchblid D 
(Unbebaut) 
<- Hohenleuchte DZ 
Villadher Strafe 
(Stadtteil Eimjhenhagen) 
oft: Elimjhenhagen 
<- Preeker Chauffee 
Neubauten 
<- CMerbeter Weg > 
 
 
Vinetaplat 
(Stadtteil Gaarden-Dft) 
Benannt nach dem Kreuzer 
„Bineta“ 
<- Witingerftr. Z- 
1 E. $anjohm, W., Kfm. 
($avr8tal 16) 
Bonzder-Golg-Allee 
1 Bergemann, W., Schiffsob. 
Maichiniit 
Brunswick, M., Ww. 
Bumann, R., fm. Angeft. 1 
Bungen, W., Bol. Beamt. 1 
Kordt8, W., Maler 4 
Koftfa, A., Invalide 3 
Markimann, R., Gaftw.Erdg. 
Niffen, M., Ww. 
Ricper, K., techn. Angeit. 4 
Steenbod, W., Fenfterreinig 
Snftlt 5 T. 2 
Täger, W., Gaftw. T. Erde. 
Bokolowsti, S., Werkmftr. 2 
E. Stahl & Stiller, Manu- 
Fattivr. T. 
Borfchtfe, RN., Zigarren 
Carl8, H., Neichsangelt. 
Chalybaeus, N., Ww. 8 
Embde, W., Lebensmittel T. 
Gärtner, A., Werknftz. 2 
Sundlach, H., Ingen. 
Hofmann, M., Büroleit. 2 
Köpfe, D., Wo. T. 4 
Meyer, A., Ww. 4 
Pries, G., Schneider 
Sandhack, P., Werkmitr. 1 
Stod, D., Dentifjt 
Sutter, 6., Büroangeft. 
— Z., Rektor 
E. Merz,G., Schlachternftr. T. 
Brehmeier, W., Hm. Angeft. 
Garbe, Dora, Bukgejch. 
Möller, Th., Mar. Setr.a.D. 
Neuweiler, A., Maichinenb. 
Schulz, H., Mar. Mertführ 
a. D. 
Strömer, W., Obermftr.a.D. 
4 E. Hanjohm, W., Eijenwr. T. 
Bütt, W., techn. Angeft. 
Kohannjen, G., Majch. Ina. 
Leisner, D., Invalide 2 
Linde, D., techn. Mar. Sin 
a. DT. 
Schmidt, H., Werkmftz. 3 
Biegler, E., Frau 3 
<- Medujaftr. DZ 
5 E. Wittmaad, H., Kim. 
(Rendsburg) 
V. Leitner, N., Kim. T. 
Bayer, H., Fürberei 
— DO. Prüfer Erdg. 
Frerg, I, Nachf., Inh._R. 
Leitner, Kaffeeröfteret T. 
Kampen, E., Lehrer 8 
Krufe, E., Fl. 
Lajch, A., Hm. Angeftellte 2 
DD 
% 
Brennede, H., Erped. 
Franz, S., Ww. 
Sarr, M., techn. Angeft. 
Kuhnert, K., Neifjend. 
Rröhl, B., Töpfer 4 
Randolph, H., Innenarchit. 
Rofenberg, G., Bankbeamter 
Sörenfen, Henny, Ge[häft8= 
inhaberin 
Steffen, A, Büroangeft. 1 
Stier, A., Stadt Ob.Setr. 
Bunte, N., Ingen. 
7 Wartehalle 
E. Stadt Kiel 
<- Elijabethftr. DZ 
Virhowftraße 
Rudolf Virchow, bedeutender 
Chirurg d. vor. YJahrhundert5, 
geb. 1821, geft. 1902, 
<- Haffeldiefsdammer Weg->— 
<- Hohenftaufenring > 
<- Auguft-Bier:Str. ZD 
Sinke Seite 
Bauftellen 
RNehHte Seite 
2—24 E. Keinwohnungsbaus 
gen. d. Arbeiter, Ange 
ftellt. u. Beamten SG. m. 
6.5. (Hohenjtaufenring 52) 
Maether, E., Ww 3 
Nold, E., Kim. T. 2 
Raul, W., Werkmitr. a. D. 1 
Schöning, M., Ww. 4 
_ Beh, E., Ww. 4 
6 E. Harders, E., Wim. 1 
4 
2 
 
 
Al. zeit 
2 Behm, D., VBerw.Ob.Infp. 
Berg, H., Buchhalt. 
SKanben, A., Angeft. 
Ka, S., Kuftizaifift. 
4 Anderjen, I., Betr. Iugen. 
Eggers, W., Ingen. 
Hader, W., Maurer 
Müller, A., Feinblechner 
NRielfon, A., Arbeit. 
Vetter, A., Stabtangelt. 
Ebeling, W.. Angeftellt. 
Fiebig, I., Sparkaflenangeft. 
Kröber, F., Angeft. 
Wolf, K., Rohn.In{p-. 
Beta, W., techn. Angelt. 
CieskowSti,G., Behördenang. 
Kubhler, W,, Mechanik. 
Rudemat, E., fm. Angeit. 
10 Dill, B., Stadtfekr. 
Rlofe, H., Buchhalt. 
Rolms, I., Angeft. 
Saul, $., Schloffermftr. 
12 Burhenne, E., Beamter 
Grimm, S., Buchhalt. 
Schacht, H., Angeit. 
Schütt, H., Buchbhalt. 
14 Niebuhr, W., Tapeziermiftr, 
Richter, M., techn. Angeit. 
Schmitz, H., Ingen. 
Warnde, K., AWbt.Leit. 
16 Gürs, W., Angeftellt. 
RPries, F., Poftfahr. 
Schmidt, O., Angeftellt. 
Boat, H., Angeftellt. 
18 Mündte, A., Hm. Angelt. 
Reterfen, N., Bol.Sekr. 
Schlang, K., Gerhäftstühr. 
Söming, I., Tiefb.z Ing. 
20 Rontradowig, F., Poftinip. 
Lohmann, L., Lohnbuchhalt. 
Reinhold, E., Angeftellt. 
Tichorich, K., Beri.-Angelt. 
22 Anderjen, H., Hochbautechn. 
Babener, W., Stadtangeft. 
Geberbauer, R., Lagerift 
Jölfert, W., Bordmont. 
24 Riel,H., Dbermwerftbuchhalt. 
Rift, O., Kreisamtsleit. 
— W., Mechanik. 
<- Auguft-Bier:Str. DZ 
Von-der-SGolg-Alce 
(Nr. 2—28 u. 31 Stadtteil 
Gaarden Süd, Nr. 17—21 
Stadtteil Haffee) 
Colmar Freiherr bo. d. Golg- 
Rafha, Preuß. Generalfeldmars 
{hal und türkijher Bafcha, 
geb. 12. 8. 1843, gejt. 19. 4. 1916 
in Bagdad * 
<- Hamburger Chauffee 
Linke Seite ® 
1—15 Gärten 
<- Dorotheen{tr. Z 
17 E. Banjen, A., Buchhalt. 
Baetje D., Ob.Zolljekr. a.D. 
Hartwig, F., Bankbeamt. 
19 E. Bock, A., Kinn. 
Bod, H., Kim. 
Walter, M., Kranführ. 
21 E. Jungmann, F., Kfm. 
Hufe, W., Gärtner 
23—27 Gärten 
29 E. Niemeyer, CE. Db.Magiftr. 
Rat 
81 E. Blaa8, H., Gaftiv. T. 
A E€., Stadt Ob.Setkr. 
a. D. 
<- Krufenrotter Weg Z 
Gärten 
<- Hornheimer Weg DZ 
69 E. Wulf, Gejchw. 
V. Wulf, F..VBerwalt (Prinz- 
Heinrih-Str. 117) 
Frante, W., Verwalt.Ob. 
Infpekt. T. 
Hoffmeijter, D., RNohn.DOb. 
Infpekt. 
Thiele, G., Tijchler 
Weiß, H., VBerw.Ob.Infjpeft. 
Wulf, A, Hauptmann 
= 
% 
 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.