Tirpigitr.
144a Müller, ©., ReninerErdg:
MRieje, R., Mar. Ob.Ingen. 1
Ribbeck,W., Dipl.Ing. Mar.
132 Ruhper, M., Korv.Kapt.
Seitel, W., Marineangeh.
Vlamynek, A., Dr. Univ. Lett.
134 E.Brägas, Gebr., Fabritaunt
(Hamburger Chauffee 65)
V. Hausvermwertung
X. Howe u. Söhne, Holz
ftenjtraße 1031
Begemann, E., Seeoffizier
Cide, ©., Dr., Stud. Rat
Garber8, F. K., Studienrat 3
Ienjen, F., Revijor
ut, D., Zimmern.
KRorth, B., Dr., Mar. Ob.
Stabsarzt Frdg.
Krabbe, I. S., Dr., Mar.
Ob. Stabsarzt 2
Kuthe, E., Dr. Ing., Landes:
baurat T. 8
Loyde, G., Frau T. 2
Stooß, D., Korvd. Kapt. T.
136E. Brägas,Gebr.,Fabrikant.
Hamburger Chauffee 63.65
V. Hausvermwertung
X. Howe u. Söhne, Hol-
ftenftraße 1031
Burchardt, Th., Kapit.3.S. T.
Heine, Geh.Med.Rat, Prof.,
Dr., Augenarzt‘ T.
Immentamp, €., SG.m.b.9.,
Haushaltart. T.
RMoediger,H., Kapit.Leutn.(E)
Rauftian, I, Feuerwehrm.4
138 E. Stapf, %., Architett
(Forftweg 66)
AAltfelder, AW., Bauingen,
Blund, H., Architeft
Kähler, G., Klempner
Kocppen, W., Dr., Senat8:
präfid. 2
Menzel, L., Ww. T. 1
Sablowsty,D.,Verforg.Anw,
Wichmann, A., Bizepräfid. T.
Witzky, A., Arbeitsfeldarzt
140 E. Remboldt, V., Dr.,Prof.
(Danzig-Oliva)
V. Seffau, A, Frau 4
Häbler, H., Ww.
Hamann, E, Rentner T. 1
. Kange, D., Frl.
Lefjau, H., Malerei T. 4
Ramien, %., Ww.
Nöer, D., Landeshauptm.
ThieffenhHuien, W., Kim. T. 2
142 E. Niis‘ihe Erben, RechtS=
anwalt.
V. BPlambetk, H., Bürovorft.
(Düfternbroofer Weg 45)
Former, A, Korv. Kapit.
(Ing.) a. D. T. 2
Srunge, A, Buchhalterin 2
— €, Kontoriftin
KJungelaufjen, H., Paftor T. 3
nierim, W., Voftichaffn-
Koch, F., Bootsm.
Meging, M., vw. Korv. Kaz
pitän T. 2
Reterjen, CE, Bantdirelt,
DT %
<- Bülowfjtr. Ze
<- Yordjir. Z
144 E. Niffen, O., Dr., Zahn-
arzt (Sonderburg)
V. Schröder, T., Frau (Loren:
gendamm 3)
Bendix, W. Major d. Flieg.
Harries, M., Ww. H. 2
v. Heinke, T., Dr., Freiherr,
LPräfident a. D. T. 8
Karnath, K., Dr., Dipl.Ing.
Korb. Kapit. (WE)T.Erdg.
Alüber, D., Freg. Kapit. T. 2
Sau, D., Kfm. €
Mehlfeldt, K., techn. Angeft.
Neumann, P., Angeftellt.
Prinz, I, Wo. Er
144a E. Schraufftetter,
führ. (Hadersleben)
V. Spiering Nachflg.
(Holftenftr.)
Berntjchneider, Ingen.
Bug:
Berteljen, H., Mar. Stab»
Ing. Tı
Giehler, H., Korv.Kapt.
Grauel, X. W., Lehrer a. D.
Knospe, R:, Betr. Leit. T. 3

Stud. Rat. 3
Xarnow, OD. S., Dr. med.,
Gejhwaderarzt
146 E. Groß, I, Frau (Olmüß)
V.-Spiering, X, Immobil.
(Holitenftr. 38)
Dornbufch, K., Lehrer
Freije, C., Kelht. 8
Heinrich, I., ber Omeßten
aD.
Schüder, W., Dipl. Ing. 1
148 E. Haufchildt, B., Aw.
V. Hausverwertung I. Howe
u.Söhne, Holftenftr. 103 T.
Dengel, R., Mar.Baurat
u DN
Kowalczyk, St., Korv.Kapt.
Lorenz, D., Heizer
Rogge, B., Freg.Kapit. T. 2
Kuyter, E., Dr.jur., Finanz:
gerichts: Präfident T. 3
150 E. Rath. Kirchengemeiude
(Rathausftz. 1)
Kath. Pfarramt St.Elijabeth
Kiel-Nord_T.
Kinginger, E., Baftor T.
Lampe, E., Wo.
Spengler, F., Maler Untg.
152 E. Neinde, H. D.„ Ob. Ing.
(Botsdam)
. V. Hausvermertung I. Howe
u. Söhne, Holitenjir. 108 1
Balger, M., Freg.Kapt.
Imwen, N., Rundfunkjpezialift
Lutje, S., Backwaren
Ritterbufh, P., Dr. phil.,
Univ. Prof. T. 3wg.
Schröder, O.,Dr.phil., Mufe-
um$leit. T. 1
154 E. Stadt Kiel
Behne, F., Luftkreisobm. 3
Dolhart, D., Gebr. Graphik. 4
Hennemann, E.6G., Dipl.Ing.
Leonhardt, %., Dr., Univ.
Prof. T. 3
Qund, A., Wi.
Mohr, Cl., Oberingen. T. 1
Rohwedder, C., Spark. Angeft.
Vosgerau, Ih., .
Wiefjengelände
Kath. Mar. SGarnijon-Kirch
St. Heinrich z
E. Deutihes Reich
172 Rfarrhaus
E. Deutjhes Reich
V. Marine-Standortverwalt.
(Holtenauer Str.)
Gitevant, St., Dr., Mar.Db.
Pfarr. T.
Qamberg, X., Mar.Küfter
Schaupp, A., Haushälterin 1
<- Düvelsbefer Weg >

Tonberg
(Stadtteil Gaarden:Siübd)
Der ftart tonhaltige Berg
wurde früher von Biegeleien
ausgenußt
<-Alte Lübeder Chauffee
1—5 beftehen nicht
6—14a E. Hanjohm, K., Eigen:
tüm. (Rarlstal 39)
V. Schneider, Der Vorarbeit.
Barner, E., Tijhler
Berndt, W., Majdhinenb. 2
Kallien, B., Heizer 1
Qyniche, A., Bäder KErdg.
Möller, H.,Lichtfpielvorführ.2
Schiller, B.,Majchinenjhloff.
Stender, D., Seemann
8 Draband, A., Elektrik.
Srunert, D., Zugführ. I. D.
Günnewig, Technik.
Hanjen, D., Schloffer Erdg.
Haujchildt, I., Kraftwfüht.
Laws, A., Schloffer 2
Schmidt, I., e
Sell, F., Korbmach.
Timmermann, F., Maurer
10 Detlef, G., Wertmftr. Erdg.

Eggers, W., Wi.
Benete, A, Admiralsww. T.

— 247 —
10 Xacobjen, A., Schloffer 1
Qilienberg, H., Schifsgim-
merm.
Riegarek, H., Arbeit. Erdg.
Strumwe, A., Arbtrin, 2
Bychsti, I., Arbeit, 2
Wallach, B., Wmw. Erdg.
12—14a E. Stegelmann, 3.
Baugefch., (Scharnhorft:
itraße 15)
V. Schneider, H., Arbeit.
(Tonberg 6)
12 Schneider, W., Arbeit. 1
Walter, A, Frau
Wohnrath, B., Schuhm.
12a Bartels, D., Kraftwführ.
Grüttner, O., Eleftromftr..
14 Brandftädter, K., Jjolkier. 2
Bruhn, R., Werkzeugm.
Buhmann, M., Klempner
Heije, G., Zimmerer
Hoffmann, E., Maurer
Käger, O., Hın. Angeft. 1
Konopaklki, A., Arbeit. Erde.
Kreins, H., Schloffer 1
Kuhn, OD. Autorhloffermftr, 1
Witte, H., Arbeit, 2
14a Bolgen, F., Frau 4.
Doormann, E., Kraftwführ.
Eichhorit, M., Bohrer
Kacobs, W., Heizer 2
Konaffon, D., Arbeit.
Kannenberg, A., Inftallat, 2
Meyborn, W., Sagerarb. 2
Meyer, F., Ww.
Die, E., Wow.
Rilukat, A, Zuvalide
16. 18 geh. zu Nr. 14 148
20—32 Baujtellen
34. 344 E. Deutiche NReichS-
bahn A. SG. .
Bohlmann, K., ESlefktrif,
Rauljen, A., Nohn. Geh.
Thießen, H., techn. ROHSbhn.
Inipekt. Erdg.
Werk Tonberg geh. zu Flint
befer Str. 47
<- Friejen{tr. Ze

Tonderner Straße
ö (Stadtteil Wil)
Poft: Wik
Benannt nach der Stadt
Tondern in Nordjhleswig
<- Haderslebener An
Kinke Seite
Die ohne E. bezeichneten Häu-
{er gehören der Wohnungsbau:
gef. Hohenrade
1 E. Ragels, E., Motorfchloff.
3 Runge, D., Kraftwführ.
5, Werner, K., Dipl. Ing.
7 E. Hambach, H., Heiz. Mont.
9 E. Glowinsti,H., Majchinenb.
ng.
11 E.Stirra, M. Flugzeugb.
13 Ehler, %., Kanallotfe
15 Rrompharbt, S., Stud.Rat
17 Lüddele, I., Frau
19 E. Neid, H., Lotfe
21 Roh, EC. E., techn. Alfilt.
23 Bauer-Arf8, B., Schau-
ipiel. T.
Bagels, E., Schloffer
25 Krämer, ©., Lotje
27 Teer
29 Kretjhmann, H., Kapt.
Leutn. (E
31. Bubelach, H., Kfm.
38 Yanfuhn, O., Dozent T.
35 Qubahn, S., Schaufpiel. T.
RehHte Seite
2 E. Rühlmann, R., Dipl.Ing.
4—84Wohnungsgef.Hohenrade
m. b. ©. (Holftenftr. 64)
4 Forberich, H., Dipl.Ing.
6 Bojden, %., Ing.
Siepmann, ., Säuglings-
iOweit.
8 Rofenfeld, H., Bauarchitekt.
10 E. Kreuzer, H., Angeftellt.
12 Schumacher, A., Bucdhhdl.
— 9., fm. Angeft.

14 Yuntfer, I., Neg.Bauinip.
Treuntrader Weg
16 Schröder, I, Angelt.
Thode, W., Gütermall.
18 Wurliker, RN., Leutn. 3. S.
20 Röhler, D., Oberleutn.3.S.
22 Geifter, F., Lehrer
24 Holitein, O., Profuriit T.
26 Hühn, E., Major
28 Baller, H., Dr. Ing.
30 Fijcher, H.,. Kapit. Seutn.
32 Dender, A., Lotie
34 Bernhardi, D., Kim. T.
<- Flensburger‘ Str. DZ
Torftraße
Teil der alten Straße „Hinter
der Mauer“ vom- Holften-Zor
bi8 zum Flämijhen Tor
<- Holftenitr. Ze
Sinte Seite
1 5. a. Holftenftr. 15
E. Qeopold, A., off. Handels:
gef. (Holftenftr. 15)
Rod, F., Kraftwführ. 3
E. Rarftadt, N., A.-G., Kauf-
haus (Holitenftr. 1. 3)
Braafch, A., Händler Erde,
— W., Brenner 1
Harm, M., Wärterin 1
Hilbert, M., Ww.
Kopet, W., Arbeit. 1
Koch, E., Arbtrin. Erdg.
Kunzendorf, E., Böttcher 2
Lange, A., Kraftwführ.
Lau, H., Wächter.
Leberecht, K., Sortiermftr. 2
Möller, F., Arbeit. Erdg.
Neumann, H., Sattler
Rlewka, F., Bohrer H. Erdg.
Rohde, W., Stadtangeft.
E. Nebendahl, A., Kim.
(Tirpigite. 104)
Nebendahl, H. A., Kolonial-
waren T.
7 geh. zu Holftenitr. 1. 3
9 E. Knüppel, X, Kim.
(QLorengendamm 37)
Holdermann, C., Händler
Schwarz, H., Rentner
11 E. Möäbhl, H., Rentner
Bergmann, E., Schloffer
Ever8, K., Arbeit.
Henninger, G., Rentner
—<- Piaffenftr. Z
13 E. Leni, E., Ww.
(®oetheftr. 17)
Knauf, W. Mufifdirekt.a.D. 2
Marienfeld, Frau
15 E. Edert, O., Rundfunk:
großhdlg. T.
15a eriftiert nicht
15b E. Baulfen, A., Santtäre
Anlagen
17 E.Dela,E.Frau(Waißftr.5)
Dela, CE. F., Möbelhaus T.
17a E.Qöpfner, Gebr. Kom. Gef.
Blechwrfbrk. T.
19 E. Netlig, E., Figentüm.
Wall 38)
Netlik, F., Lagerhaus T.
21 E. Neilig, E., Eigentum.
(Wall. 38)
Brandt, A., Schweißer
Retlig, F., Sagerhaus T.
Schröder, K., Buchhalt. 2
28 j. a. Schuhmacherfir. 24
E. Lenfch, X, Gaftwirtin
Mar. Standorrberwaltung
25 geb. 3. Schuhmacherftr. 26
27 f. a. Schuhmacherfir. 28
E. Bels:Leusden, F., Dr,
Ob. Wifift. Arzt (Wilhel-
minen{tr. 14 b)
V. Fiicher, H., Bücherrevijor
(Wilhelminenftr, 31)
Vlaas, D., Arbeit. H.2
Hameijter, D., Rentner H. 3
Niebuhr, W., Tapeziermftr.
29 j. a. Schuhmacherfir, 30
E. Mar.Standort-Vermwaltg.
Gabriel, W., Arbeit, 2
Geyda, M., Arbeit.
Mattukat, W., Arbeit. 3

I
on
NN

Reterjen, I, Arbeit. 1
Ritowsti, B., Arbeit. 8
Il. zeil
831 f. a. Schuhmadherftir. 36
E. Beterfen, L., Angeftellt.
(Niemannsweg 14)
V. Balewsti, A., Benfionär
(Schuhmacherftr. 36)
Kohn, Ih., Fildhändl. 1
Möller, I, Hafenarb. 2
Stanislaus, G., Rentenempf.
<- Schuhmacherftr. Z
33. 35. Bauftellen
NedhHte Seite
OA üe geb. 3. Wall 2-—56
—<- Flämijde Str. DZ
Trauniteiner Str.
(Stabiteil Ehnfchenhagen)
Boft: Ehmjchenhagen
Nah der Stadt Traunitein
in Bayern
Linke Seite
4 <- Sonthofener Str. >
1 E. Yvens, H., Majcdhinenb.
Frieh, W., Ffm. Angeft.
Iyvens, E., Kolonialtv.
3 E. Kaifer, F.,. Bimmerm.
Bednarz, I., Bohrwerter
5 E. Garleff, C., Schweiker
Hirjhmann, R., Rentner
7 E. Stegelmann, $., Maurer
9 E. Heimitätte Kiel
Stegelmann, D., Ww.
Steen, H., Schifsgimm.
Schlichting, H., Maurer
11 E. NMituta, F., Stemmer
13 E. Seffen, Q., Zijchler
15 E. Schröder, W., Nieter
17 E. Neumann, B., Maurer
19 E. Blaajch, E., Rentner
21 E. auf, FF, Kraftfahr.
23 E. Gött{ch, H., Zimmerm.
Necdhte Seite.
2 E: Wijdher, '9., Maler
4 E. Niel8, D., Baufchloff.
6 E. Baumgart, A, Ziejeleur
8/E. Schlidting, AW., Former
— ©., Rentner
10. 12 E. Heimftätte Kiel
Nönnau, F., Arb.
12 Meyer, B., Kupferjhm.
Höpner, K., Inbvalide
14—16 Bauftellen 7
18 E. Rojchnik, Ro, Maurer
Kofcdhnick, M., Wi.
20 E. Kirftein, A., Arbeit.
22 E. Boerfchke, A., Zimmerm.
24 E. Göjh, W., Maurer


Trautenaner Weg
(Stadtteil Eimjhenhagen)
<- Landstroner Weg
Neubauten
<- Reichenberger Allee
Treit{hkejtraße
Dr. Heinrich v. Treitihke, Geh.
Regierungsrat, Profeffor der
Sejdhichte u. Politit in Kiel
v. 1866—1867. Geb. 15.9.1833
in Dresden, geft. 28. 4. 1896
in Berlin
<- Ravensberg
Linke Seite
DOberIyzeum, geh.gu Ravensberg
NechHte Seite
Bauftellen
<- Weddigenring
Trenntrader Weg
(Stadtteil Oppendorf)
Boft: Eigenteim Oppendorf
über Kiel
Nach einer alten Flurbezeich:
nung „Trennirade“ benannt
<- Oppendorfer Weg DZ
Linke Seite
1 E. Eigenheimgenoffenjhaft
e. 6. m. b. Q. Neumühlen=
Dietrichsborf T.38 E. Gradert, Ch., Frau
Bars, Zeichner 1f

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.