32 _E. Voß, B.,
Il. zeit
26Roch, A., Schuhmach. Frdg
Nothdurit, Q., Wo.
Schael, A., Ww. 2
Sonntag, 6, Wi. 1
26a E. Reufh‘jche Erben
V. Reujch, W., Architett Erdg,
Buftorf, W., Baugejdh. T.
Käding, E., Baugefjch.
Scze8ny, MM, Ww. 1:
28E. ©. Mebensdorf iche CErben
V. Rebensdorf, M., Werft:
.. Infpett. Erdg.
Haftenau, £., Ww. 3
Teffelmeyer, E., Schloffer 2
Knudfen, E., Ww. 1
Murfeldt,H., Kraftiwagführ. 1
Schwarz, Ih., Ob. Feldw.
Streder, S., Tijhler, 2
Wöhll, E., Ww. 8
30 .E. Oehlert, H., Rechtsanw.
(Sonderburg)
V. Merdbingen, K. F., Bant-
beamt. (Kronshagen,
Kronstamp 4) z
Beet, E., Kim. T. + Erdg.
Diitmann, E., Arbtrin. 4
Dürbroof, A., Klempner 1%
Yhrens, B., Ww. 2
Krüßfeldt, A., Majchinenb. 3
Neeg, O., techn. Zeichner 1
Staudinger, B., Arbeit. 4
Strenge, B., Maurer 3
80a j. a. Sornjenftr. 17
E. Dehlert, H., Rechts»
an. (Sonderburg)
V. Merdingen, RX. F., Bant-
beamt. (Kronshagen,
Kronstamp 4)
Bartichent, R., Iuvalide 2
Beet, C., Lebensmittel T.
Drustkeit, W., Ww. 1
Hennings, M., Schifsaus-
rüft. T.
Hote, H., Ob. Bootsmt. 1
Kuhlmann, F., Frijeur Erdg.
Marienfeld, R., Autobej. 2
ODitermwald, H., Angeftellt.
eterjen, I, Feinkoftgroß=
hdig. T.
Stav, E., Vertreterin T,
Tietchens, H., Angeftellt.
<— Qornfjenftr. DZ
rau, Eigentüm.
Voß, E., Rentner (Rlaus-
dorf a. d. Schw.)
Berger, I, Kajfierer 1
Gandert, A., Kraftwführ. 1
Hanede, R., ag
Boa 2 ee
Unitg.
Sting, S.I., Syndikus
4 E. Denter’8 Erben
Me Köhler, G., Ww. ZwE.
Renee Ds Mer x
— 9. Buchhalt.
Braajch, Sn Schuhmach.
Fiedler, F., Zimmerer 2
86°E. Sequarbi, AM, Frau
- Biel, E., Wow.
A D., Frl. 2
Schnak,R., ae Siteilent,
Theophile, K., Ww.
38 E. Schütte, M., Ww. 5
De Deutjehe Apothekerfchaft,
Roch, W., Dr. Apothet. T. 2
Suintus-Qintber, D., Apo-
Sa E.$., Handelsvertr.
Sonen-poidete, DER. 7
<- Waißfir.
38a E. EEE (Forit-
we
Baafjch, X, Tijchlermftr.
Bude, P., Landger.Rat 4
Döring, 3. em. Affiitentin
Fieß, L. 2
Sand, WW, eben T.
Hafeloff. 6. Wififtent. 8
Hitieler, bil , Handels. Syn
ditu:
Aoaben N., Dipk.Landw. 3
de 8.0 G., Bauftoffe *
Krahe, A, Wi.

Krüder, E., Ww, 3
Tirpigfir.
40 E. Kunfe, €, Kim. (Erer:
zierplaß 7)
Birmelin, E., Wi. 3
Blaas, E., Yujt. Inipekt. 3
Braun,S., Lebensmittel Erde.
Czod, E., Iuft.Infpeft. 2
Drechsler, L., Ww. 4
Hirfchfeld, M., Ww. 1
Luthardt, A., Mar.Ob.Ingen.
Mau, Gertrud, Klavierlehrin
% :
Micheljen, H., Rentner
Schneider, F., Aa Retpie
AUmtsvorft. a.
Bieman, O., enfie
42 E. Burejh, H.W., Eigentüm.
(Sellertitr. 16)
Berger, H., Angeftellt. Erde.
Fromm, t* Landesverwalt.
$
Rat T.
44 E. Lehmann, A., Wo.
<- Bejelerallee >
46-—50 eriftieren nicht
52 E. Chriftiant, €. F.,
Fabrifdivekt. (Neuftadt i.
Schwarzwald)
V. Ehlers, 9., Dr., Recht8=
an. (Beielerallee 31)
ANechtermeyer, H., Ingen. 3
Kimmelmann, E., Infjpekt.
Niemeyer, D., Privatiere 1
Niffen, E., Pianiftin 1
Beterjen, $., Steuerm. Erdg.
vo. Berffen, G., Oberjhul=
Jehrerin a. D. 2
— 9, Priv. Lehrerin 2
54 FA SG oradet; DB., Mar.
Benz, €. RE Eu
Feiedeid, € „Wo.
öpner, B., Studienrat 3
v. Rudorff, SG., Frau
Schröder, ee Näbherin 3
56 E. Merkel, C., Frl. Erdg,
Büchel, B., A
D. Freeden, Dr SA. Führer
Werner, H.L., Mar. Pfarrer 2
58 E. Horns, G., Frau
(Hamburg)
Herwegh, W., Korv.Kapt.
Horns, H., Betriebsing.
Sebvin, F., Maijcdhinenbaudir.
Merten, €. F., Dr.jur„ Ober»
bürgermfir. a. D. T.. 1
Wahlbrink,Rud., Schneider 4
Wuliten, Marta, Lg.Verwaltg.
60 E. Heitmann, A., Ww. T.
Besier, K. LT. Kapit.a.D.T. 3
Hartwig, D., Reg. Baurat 1
Heitmann, P., Baugejch. T.
Helbing, A., Bantkdireft. T. 2
62 E. Marquardjen, I, Seh:
zen. 3
Fleinert, F.,Ob.Reg.Baurat
Seeft, M., Lehrerin a. D. 4
Hofmann, M., Reg.Bauratl
Lorenz, Dr., M. „Reg. Direkt.
Reterfen, U., Dr. BahnarztT.
64 Enirel B., Iuft. anen:
Sa re Kapt.
Kliejh, A,
Mr A ort Kapit.
(W Erdg.
Stender, F Prof., Studien:
rat a. 2
Wultow, N Arbeit.
66 ne Schlachter:
meijter T, .
Anderjen, F., Schlachter»
mtr. T. Erdg:
Binder, M., Beamtin
Onuptfleii®, I Garten:
injpeft.
Jüger D. Kim. T. 2
darf, E., Ww. 1
Kühler, D., Rentner 2
Michaelis, %,, Priv.LehrerT.
Sei 8, Dam en 5% Erde:
e andl8m.
— 6, Erdg.
N CORE te Db.Infpekt.
<- Düppelftr. Z

946
68 E. Brandt, R., Shen
baumeifjter a. D. 1
A W., Prof., N Silbieheet
3
Brandt, Rn Kirdhenbaumftr.
Buchholz, W.,Dr.,Mar.Ober-
friegSgerichtsrat T. 1
Ehrlid-Klammt, A, Ww. 2
Finn, £., Konfitüren
Höhere Übendjhule X
Hoevermann, D., Dr. jur.,
„Reg. Direkt,
YJjacobi, E., Leutnant 4
Kolrep, M., Dr. med, Acer
ärztin T
— R., Mar. Int. Amtm. 4
Sieg, B., Drogerie T.
Mohr, M., Ww. T. 3
Schmiady, H., Fruchtgefch. T.
Schmidt, G., Dam. Frijeur T.
Schulge-Haffelmann, €.,Dr.,
De Ob. Studiendireftt.
a
e Dr 1
Wach, Caroline, Konfitür.
70 E. Dujchinski, Kapit. a. D.
(Holtenau)
U Bürovorfteh. T
Maaßen, .E., Ww.

Mohr, G., Ww. Erde:
Ye Ta Sauce, F., apit.
Sa DT. 2
Staufer, O., Wow. 1
72. 74 Gärten
76a E. Jobannjen, U., Dipl.
Kim. (Cortland N. 9
I6E OA W., Frl.
E. Johannfen, WW. bon.
Direkt. a. D. T Erdg.
E. Yohannfen, U., Dipl.:
Kim. u. Ingen. T.
EM W., Dr. Ing
erlach,W., Rap. 3S.(Ano. )T.
Klingemann, HD... Dr. Jur.,
MAbteilgsleit. T. &
Magoni,E€., Bibl.Sekretärin
BZweibäumer, AW., Kaptit.
78 E. Sandelin, E., Direlt.
(Stodholm)
V. Bremus, F., Plagmitr. 4
Boie, B., Rechtsanw. u.Notar
Meinholg, M.,Amtmann a.D.
Saß, ©., Dr., Reg. Rat T. 2
Weber, H., Verwalt. Direkt. T.
Wohlers, D., Pofjtietr. a. D.
— E., Barapadbad T.
80 E. Nifjien, A, Dr. jur.
Landrichter i. RN. Erdg.
V. Hausverwertung X. Howe
u. Söhne, Holftenitr. 103 1
Heitmann, B., Baumftr. T.
Kirften, G., Mar.Ob.Baurat
Reichert, N., Dr. med., ArztT.
Schellhorn, A., Kaptlt.
82 E. Hambg.: Mannheimer
Verf. A. SG., Hamburg
Haar, H., Hauswart (84)
Baumann, S., Dipl.Ing.
Beder, F., N Erdg.
Selmayı, W. , Sejchäfts: 1
Hinrichs, W., Buchhalt.
Kirften, W., "Balliftiter
Belz, E., Annenrevif. 8
Roppef, n Mar. Verw.
Hnfpetkt. 3
Rüter, ® Buchhalt. Erdg.
Wadernagel, £., Dr., Dipl.
Che
84 E, N Suhibe Melnprinee
Verf. A. G., Hamburg
Bolzau, H., Ingen. 8
Haar, H., Hauswart Erdg.
Kirften, W., Dipl. Kim. 2
Marggraffi, H., Oblt. (Ing.)
Müller, E., Ingen.
Reeje, A, Reg.Ob.Ynfpekt. 1
Nodemwald, W., Dipl.Ing.
Scharf, H., Lehrer
Werner, K., Reg. Infpekt.
86 eriftiert nicht
< Wrangelitr. >
88 ES Ana, A, Ww.
el N Frifeurmftr.
Brücner, E., Wow.


Tirpikftr.
88Cheling, G.,Univ. Prof. .R. 2
eh %., Konteradmiral
a.
. D. 1
Kuhlmann, 3.,Apothef. Erdg,
Kuffin, £., Ob.Reg.Baurat 3
Miglaff, M., Sprachlehrerin
Stade, E., Lehrerin
90 E. Peifert, KX., Frau T. 3
Alich, I, Werkführ, 4
Hahn, W., Dr., Hauptfchriftz
Teiter T. 2
Hanjen, C., Lehrerin
Hein, H., Dr., Studienrat
eifert, W., Ob. Gericht8:
vollzieh. T. 3
92 E. Gruhl, M., vw. Torp.
Kapit.
Bade, B.;, Reg. u. Land.
Kult.Rat
2
GSrubhl, E., Verwalt.Angeft. 4
Nagalhard, K., Dr. phil. 3
Storm, E., Wo. 8
Dan ©., Neihsbank-
Inf.
Weber, M., vw. 9 Reg. Rat 1
94 E. Hildebrand, S S., Sefchäfts:
inhaberin (Holjtenjtr. 63)
V. Siemens, ©., Sachbearb.
Sn W., Sandesinjpett
a.
SGrojdh, K., Dr. jur. T.. ®
Meyer, W., Bankdir. a. D.T.1
AWolfenhauer, £., Dr. phil,
Studienrat
96 E. Wulf, A. G., Kfm. 1.
Brügmann, Q., Vertäuf. £
Freeje, A., Kin. T
Picdardt, F..Verw.Sekret.i. %
Ma d Dr. phil., Mi
8. Dr. Jur., Landes:
rat.a. Di. T. 1
98 E. Jäger, %., Möbelfbhrk. T.
Helm, A., Dipl.Landw.
Sohannfen, $., Mufifoltelt,
Minelia; O., Ww. Erdg.
SEO DS ; Dipl. Ob. Ing,
100 E. Förfter, F. W., Kim.
(Berlin) e
V. Hausverwertung I. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 1081
Balzer, er LTechuifk.
Förfte, E., Kapit. S SeeT. 2
Förfter, $ W. u. O., Eijen-
betonbau T.
Fuhrmann, A., Mafdhinenb.
Dirett. T,
Qoofe, 4, Schlofier H. 1
Schaefer, 18.,Dr. med. Prof.,
Ob. Arzt 1
13
Sell, A., Zimmerer Erde,
Wilhelmy, H., Dozent
102 E, Niis‘jhe Erben
V. Blambet, Eigentümer
(Holitenftr.)
Arner, E., Frau Prof. 1
Dofe, Mechanik.
Günther, AU, Milchhdl. T.
Kramberg, R., Dr. jur.
Generaljtaatsantv.
Schulz, X., Rechtsanw.’
104 E. Birtorf & Ball
V. Hausverwertung I. Howe
u. Söhne, Holitenftr. 1031
Döring, H., Aoeeliori
a. D. ZwS.
Lorenzen, A., Frau
Möller, H., „Rentner Erdg.
Nebendabhl, A., Kim. T, 1
Vöge, W., Vizepräfident
106 E. Wohnungsgenoffenfch.
Kiel, E8marchitr., e@mbH.
Herweg, E., Dr. med. T. 2
Yondro, % Drogeriebef, T.
Lehment, E., Frl. 1:1
Tenniftedt, GE, Mar. Int. Rat
108 E. Wohnungsgenoffen ich.
Kiel, EN eSGmbH.
V. Drzinet, W , Lehrer a.D.
(Straße bd. Su 27)
Barby, M., Dipl.Ing.
Bojtinjp.
., Ingen.
Bornhöft, F.,
Klün, 6


108 koch, H., Meg. Baurat
Magens, €., Dipl. Ing.
Schmidt, X., Angen. 2
Schulg, R., Dr.med.dent.,
Bahnarzt, T. 1
Sthibbe, M., Mar.Ing.
110.112 beftehen nicht
<- Esmarcdhfir. DZ
114 E er ®S., Frau (Kirch-
hofallee 17)
VBednarz, W., Angeftellt. 4
Side © Vigeadmiral
D. Erdg.
DR, ©; Kot. Dr. med,
Augenarzt T 5
Schmidt, G., Direkt. T,_ 1
Sommer, E.£., Fabrit. T. 3
116°E2b0. Bargen, M., Frau
Eigentümerin (Holtenauer
Sir. 176
Blom, E€., Dr. phil, Direkt.
D 1
a. D.
Krufe, O., Bankdirekt. 3
Kuhlemann, H., Frau I
Niffen, T., Prof. ODb.Studien-
tat a. D.
v. Zanthier, R., Reg. Rat
118 E. Rüäfelau, C., Chefrau
V. Wehrend, X., Willeftr. 9
Ammermann,D., Betr. Leiter
Gradenwig, Abel, Dr.Bürger-
mitr. a. D.
Halwe,G.,Kapit. 3.S. (Ing)T.
Lauer8, I., Seh At
En M., Frau: T. 2
120 E. Bahr, D ” Proturift
DE Sir.
Buhje, X Pr - Qua)
Buch, Q., Kim.
Mordhocit, W., A.
Ditzum, W., Leutn.(S)a.D. 2
Oben, I. Sal.
Strauch, H.S., Korv.Kapit. 2
12E. Langneß, Q., Kauf
(Düfternbroofer Weg I
V. Mußbach, Verwalt. (E$-
marchitir. 24)
Dooje, H., VebenSmittel
Hoffmann, Q., Mitteljhul:
reift. a. D.
Kramer, G., Ww. T. 3
Kraus, I, WW. T 2
v. Lilienfeld-Toal, O., Lektor,
Dr. phil. 3
Meidinger, A. M., Wmw. 1
Trompetter, M., Aw. 1
Wachholz, W., Mitteljhul-
Meft. a. D.
124 E. Hefie, F., Dr. Mel
nt. Rat a. D. T.
Bündgens,. A, Dr. jur.,
Rechtsanw. u. Notar T. 3
Dechow, A.,Borhandmw. Erdg.
Heim, O., Dr, Mar. Ob
Stabsarzt Te
Schwarz, K., Kapt.Leutn.
126 E Stange, Ch., Korb. Rn
v. Sean $., Konteradmiral
Erdg.
Koch, H., Wi. T. 2
ME $., Dr. phil., BE
ft
128 E. Zholen, K., Wantripett
Gubegalt, D.,
130; E; Sing, N, Dr. rer,
Kandesverw. Rat T,
V. Hausvermertung I. Howe
aM SE Ste 1081
Er Ay 008 Mont.
‚Beeth, £., Erdg.
Casberg, nn Bacpbatt 4
Chms,
Schalnis, , Arbeit. Hd
Scheublein, L., Frl.
Timm, M., Handelsvertret. 1
1832 E. Hombrecher, W., Eigen
tüm. (Holtenauer Str.)
V. Hausvermertung I. Howe
u. Söhne (Holftenftr.108)
v.Bredow, H.,Konteradmiral
_Bormann, 6., Kapit.Leutn. 1
Claußen, W., Krim. Afjift.
Dylla, X. Wi.
DE W.;, Sn
tr.
Untg.
V
GT


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.