Il. zeil
Teichftr.
— 242 —
Timfkeftr.

20 Hennings, £., Frijeur Erdg.
IJohnfen, E., Tijhlermftr. 8
<- Anooper Weg DZ
Tepliger Allee
(Stadtteil Eimjhenhagen)

«<- Reichenberger Allee Z
Unbebaut
<- ZYroppauer Str. DZ
Thaulowitraße
Geh. Regierungsrat Brofeffor
Dr. %
aulomw, Gründer einer
Sammlung {Olesw.holft. Holz:
jOnikwerfe
(Srundjtod des
Lhaukow-Mufjeums)
geb. 6. 7.1817, geft. 12. 3. 1883
—<- Biegelteih bD
Linke Seite
Thaukow-Mufjeum geh. 3.
Sophienblatt 2
Rechte Seite
Grundst. geh. 3. Ziegelteich 7

Thevdor-Storm-
Straße -
Theodor Storm, Dichter,
geb. 14.9.1817, geft. 4. 7. 1888
1
<- Schillerftr. Z
Ninfe Seite
gehört zu Schillerjtr. 14
3E. U
a. Di
Maß, I., Architekt 1
Lhamm, R., Dr.,Staatsanw.
Uthe, X., Kolonialwr. Erdg,
5 E Sms, N., TE EHE
(Waißft:
SGnewuch, M., techn. Mar.
Sefret. a. D. T. 1
Kühl, H., Bankbeamt. Zwg.
Bagel, B., Benfionät 2
iklaps, F., Seemann Erdg,
Steffenjen, Nitfoline, Lebensm.
7 E. Schniger, A., Studgejdh. T.
w
Brader, Chr., Handel&vertret.
Günther, W., Dipl.Ing. T.2
Köhn, H.,Dr.,Facdhjtud. Dir. 1
Mann, L., Www.
Weter5, D., Int Infpekt. 3
Schrein, X., Kapit.Leutn.
(Ing) a. D. 2
E. Miete, D., Rentner Erdg.
Bielenberg, A., Aw. 2
Böring, D., BanfprofuriftT. 1
Forjahn,H., Iujt.Ob. SE
Fredenhagen, S., Gew.Db.
Lehrerin de.
Benfef Dr.phil. „Stable
Detmamn 6 „A NgeN. A
Rüter, E., ODE a. D
Schneefloth,E€., Frijeurmftr.3
Taudien, B., Schiffb.Ingen. 3
NE Burmeiiter, D. „Klempner:
mitt, (Kronshagen)
Altjhmwager, D., Tandın. Prüf.
Burmeifter, F., Klempners
mir, T. >
Heedt, M., Www. 3
Kraufehner, A, uf. Amtm. ©
Kung, L., wo.
Witt, KX., Hauptm. d. Sch. T. 5
ul $., A gen. 3
Wulff, T. 2
13 E- Suner 3 N HMENET
/Reimer8, I,
Brockfien, U., Freg.Kapit. T.
Duwe, H., Baumfte. 11
Müller, Da Prokurijft T. 2
VBeterS, Q., Poftjefretärin 3
Räg,B.,Marmorjhleif.Erdg.
Lehrerin 3
Stromeyer, S., Ww.

+}
5E I Malermftr, T.
Urchitett 2
Krog, A.,
Meyn, A., Kim.
Mahl, A., Ww Erdg.

15Rogaijchat, W., RbL.Ynipekt.
Sand, E., techn. Ajfiftentin 1
Vetter8, A., Abtlgsleiterin
17 E. Windmüller, E., Ww.
(Hannover)
V. Rasmuß, €, Dr. jur.,
Rechtsanmw. u. Notar
(Holftenjir. 22)
Bohatiacek, .H., Ingen. 8
Bräutigam, R., Mar. Ofiz.
Hübih, C., Stoffnöpfe
„ Leutn. a. D.
über, F., Landesob. Infp.
— ©., Dr. jur. „Landger.Rat
Seüßfeldt, Zn Stadtamtm,
1
Runter, € Kim. 2
Britß, W., Rentnerin
Sander, M., Frau
Schwanber, D., BVertret. T.
Stoye, R., Lehrer 8
<- Hohenzollernring DZ
Nechte Seite
eriftiert nicht
E. Qarm8, ©., Ww. T. 2
Ahrweiler, K., Rej.Lokomot.:
Führ. a. D. Erdg.
Caritens, E., Ingen. 1
Hoppe, N., Ingen. 2
Leuenhagen, B., Lehrerin T.
Nahn, F., Sen. Landjeh.
Kaffendirekt. Erdg.
Schnigfer, M.,Dipl.Handels=
lehrer T. 3
ZTramm, A., Lehrerin 2
E. Arp, O., Abteil.Leit. T. 3
V. Hausderwertung X. Howe
u. Söhne, Hokitenftr. 1031
Berneit, SG., Ingen. 8
VBollmann, A. Abteilgsleit.
Dahl, M., Wow. x
Miller M., Mar. Duft. Infp.
Struve, G., Rektor a. D. 1
Wilgeroth, E., Zuidhneid. 2
Bimmermann, A., Ww. 2
8 E. Stöterau, W., Eigentimn.
Flensburg)
ochimfen, W., Bote Erdg.
Argelander, ©., Ww. Erdg
Doofje, W., Frijeurmftr. T. 1
Ehmte, Malerei
Grotjahn, E., Stadtmijfionar
Köhler, E., Mar.Ingen.
*
bo
Baul, M., Oder 2
Schröder, E., Ww. 1
Weber, E., rau 8
10 E Hillmann, ., Kim. 2
Behn, G., Iuft.Ob.Sekr, a.D.
Flinker, I. Stadtinjpett. 1
Gehm, E., Bantkbeamt.
IYubelt,F., Juft.Ob.Inipekt. 1
X Te ., Seeufsj en a
rienfeld, X., Rentnerin ü
eiburg, F., Zolljekr. 2
Seiannn ©., Leutn. (J)
. D. Erdg.,
12 E "Blodım, © , Kfm.
(Ribnig, Mecdienburg)
V. Hausverwertung I. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 1081
Brammer, D., BEIDE
Greynter, A., Ww.
Koch, Margarete, Poftajfift. z .
Meier, R., St.Ob.Feldw, 1
Möller, E., Lofomot. Führ. 2
Plön, F, "Rim. &
Saffe, A., Wiv.
Schmiemann, B., Abt.Leit.
Vogt, E., Hauptm. der Sch.
14 E. Haaje, K., Kfm. 1
Baumann, R., Mar. Wertführ.
Vöttger, M., A -
Fell, E., Ing
Kufchtke, A., Tat, LVerw. a
Beterfen, W., Kim.
Subhr, $., Ingen. 1
<- Hohenzollernring:

Tiefe Allee
(Stadtteil
Neumühlen-Dietrihsdorf)
oft: Ellerbet
Linke Seite
<- Schönfirdener Str. Ze
1 eriftiert nicht
ZE Ri, SF. Kfm. T. 1
Fiicher, E., Sehrerww. 2
Möller, A., Ww. T. Erdg.
3—12 Bauftellen
13 E. Wedel, I., Konrektor a. D.
SGothan, E., Mar.Verw.Ob.
14 E. Meyer, B. ©. Mittel-
johullehrer a. D. 1
. Effenberg, D., .-Wiv. 2
Meyer, W., Kohlenhdl. T.
15 E. Dantker, I., Konrelkt. a. D.
MNMatthiejen, I., Lehrer a. ze
Teterfen, jun., Z., Kfm.
— Sen., $., Rentner 3
17. 19 3immerplaß
E. Rreußfeldt, D., Ww.
(Nr. 16)
Kreugfeldt, H., Kohlen T.
21 E. Homwaldtswerke A. SG.
Budow, A., fm. Ungeit.Erdg.
Dau, R., Monteur 1
Haltermann, H., Bankbeamt,
SXaeger, H., Dreher
Kühljen, A., Arbtrin.
LQühr, I., Kranführ.
Radden, E., Vorarbeit.
Neglaff, R., Hausmitr.
Stich, E., Schiffbau.
Svendjen, W., Mentner
23 E. Howaldtswerfe A, SG.
Bull, F., Schlofier Erde.
Grage, & MWerkmnftr. 1
Harzer, D., Werfführ.
Krumbeet, R. Schiffbmftr. 3
+ N CD
Matthieffen, F., Kapitän 1
Rieken, G., Bohrer 8
Schleibank, Zweign: Kiel»
Dietrichsdorf
Taudien, M., Dreher 2
Thede, P., Torpedojchloff. 2
<- Cetberg DZ
25 E. Martens, E., Ww.
Dibbern, I, Ww. 1
Göttjche, H., Klempner.
Ieneder, W., Dee
Rrey, F., Ww
Mordhorit, B., . Werkmftz. 2
Schulze, Br., Autovermiet. T.
Thun, W., Modelltijchl.
De ®., Schleifer 8
Wiek, R., Kim. T. Erde.
— ®., Feintoft T. Rdg.
27—88 E. Stadt Kiel
27 Behrend, D., Schloffer 1
Heitmann, H., Schloffer
Hübner, F., Schloffer Erde.
Küfer, D., Behörd.Angeft. 2
Müller, W., GaufteNlenleit.
Rojahn, G., Dreher
29 Brüggemann, H., Nieter
Feijdhhader, A., Mechanik.
Loof, H., Maurer 1
Steen, W., Schloffer 2
Thiejen, H., Yngen. 1
Wolter, L., Dreher 2
831 Brader, W., Kupferjhmiech
GEijenitäbter, N., Inftallat. 2
Geerb, R., Tapezier. 1
Hoheijel, K., Schloffer
Kernfpecht, A., Elektrik, Erde.
Lehnhardt, K., Dreher 1
Sothmann, O., Kupferfhmied
3immeemann, A, Kellner
33 EIN! R., Feinbleher 1
Dau, D A Erdg.
Haß, A,
Hecter, ds Morarb: 2
Senjen, Sr Tijchler 1
Klimjer, A., Landesajfift. 2
Eder a W., „Selnblef@Tof,
Rohr, W ., Dreher

35 E. Gülle, €., Eigentümerin
(Edernförder Str. .25)
V. Stolpe, R., Schloffer
Beek, W., Arbeit.
Engler, M., Elektrik. 8
Held, Ih., Schloffer 2
König, K., Schiffbau. 2
Maufch, F., Arbtrin. 1
Rojenfranz, A., Heizer 2
Schufter, W., Werkmftr. 8
37 E. Gramm, $., Eigentüm.
(EImidenhagen)
Berger, N., Schloffer 8
HET M., Lofom. Heiz.
Büttner, A. be Angeft. 3
Frig, W., Dreher 1
Haufjchilbt, 0 An.
Liebit, 6.,
Reinke, D., N iraeient
Nühr, O., "Bimmerm. 1
39. 41 Bauftellen
43 E. Stelting, 2, Lebensm. T.
Albrecht, K., Schloffernftr. 2
Boyjen, I., Arbeit. 3
Breitfopf, F., Werkzgmach. 1
Hagelftein, B., Ww.
Martenfen, X., Maurer 3
Münfter, I., Schiffsführ.
Neeljfen, A., Schloffer
Nichus, P., Rentner Erde,
NRosburg, M., Arbeit. 2
Stelting, M., Altenteilerin
<- Bofsberg DZ
Rechte Seite
<- Schönfirhener Str. D
<- Hohler Weg DZ
2—14 unbebaut
<- Zugang zum Probfteier
Plaßg >
16 E, Rreugfeldt, D., Aw. T.
Eppel, A., Ingen. 1
Fijdher, E., Obermftr, 2
Hamelifter, H., Stadtob.Infp.
oh a M., Baftor a. D. 3
SE NEEHS „ Ingen. 2
. Rownadi, O., CaaupE
elen- Sell. X
Kreugfeldt, O., Bautngen. 1
Raajch, W.,. Lehrer %
NRahneberg, F. W., Ingen. 3
Lhodt, B., Kraftwführ. Erdg.
18 E. Rriegsmarinemwerft
Borrmann, D., Schiffb. AG
Buß, H., Bi.
Wendig, E., Ingen.
Werner, S. fim. Angeft.
20 E. wie Nr. 18
Yaicdhe, H., Ww.
Yonas, F., Ing. VDI. T
König, F., Oberingen.
Deftmann, O., Lehrer
Wiefe, M., Ww.
22 E. wie Nr. 18
Adler, A, Feuerw.Ltn, a.D.
Hirt, sen., M., Leutn. (I.)
a, D. 8
2
Drtheh, A, Baumftr.
Ramde, Ch., Ww.
— Lehrerww. Erde.
24 E. Stadt Kiel
V. SGunfel, D., Berw.Angelt.
Falgmann, M., Ww.
Gerlach, W., Schloffer
Hopp, W., Amtswalt. RAD.
Larfion, M, Feinblech.
Liejener, G., Schneidermitr.
Maas, H., Kraftwführ.
Mohr, M., Feinblech.
Beterfen, R., TE
NRasmuffen, E., Schlofer
Staad, &., Arbeit.
Strottner,$., Wehrm.Beamt.
Voß, K., Bunmerm.
Weiß, G., Angeftellt, ,
<- Celberg DZ
26 eriftiert- nicht
28 E. Stadt Kiel
V. Husfeldt, O., Dreher Erdg,
Buchta, F., Sohuhmmftr, |
Haß, D., Berw.Angejtellt. 1
Hingit, D., Ww, 1
Kroll, H., Prüfer
RNMohwer, A., Beanıt. 4 }

30 E. Stabt Kiel
V. Husfeld, H., Berwalt.
Gerndt, G., Bootsbau. , 1
Harm, H., Technik. 1
vers, C., Kranführ. 1
Kunz, K., Former
Lamp, R., Telephonijt Erdg.
Röhlijen, W., Landesafift.
Se eriftiert nicht
4 E. Stadt Kiel .
“ Both, D., Angeftellt.
Härtwig, K., Kraftwführ. I
Hüttmann, W., Dienfim. 1
Schönben, W., Bimmerm.
Seul, I, Arbeit.
Widmayer, D., Gepäcträg.
36—42. E. Stadt Kiel
Bruhn, W., Kraftwführ. 1
Havemeijter, W., Mafch.-
Schloffer
Kahn, K., Verw.Setkret.
Weinrich, %, 8, Dede 1
38 Fihmann, W., Dreher
Hein, E., Heizungshelf.
ODljon, D., Den
Schlünzen, © „, Angeltellt.
O0 Eal, I, Verw. Angeft.
Sipp, A, Stemmer
Rau, B., Angeftellt. 1
Sönnichjen, W., Autofchloff-
42 Döring, H. W., Pol.Beamt.
Grimm, W., Kraftwführ.
Matthieffen, H., Widlerin
Baptke, E., Zijchler 1
Beterjen, X, Schleifer 1
Seider, H., Schneider 1
44 eriftiert nicht
<- Quittenfir. Ze
<- Bofsberg >

Timfkejtraße
(Stadtteil Wellingdorf)
RBoft: Ellerbef
Nach dem früheren Gemeinde»
bvorjteher Zimtke benannt
<- Kuchelftr. DZ
Linke Seite
1—19 erxtitiert nicht
21 E.Yohannjen, R., Boftfhaffn.1
Berger, H.,.Wiv., Kolonialwr.
Bindernagel, ., Krim. Ob.
Wit.
Gummert, OD. „‚Schornfleinfeg,
' Hanfen, A., Sohnet der
Heinemann, RN., Kupferfhm.
Siebmann, £., Schifsmafd.
Weffels, Ih., Ingen. 8
23 E. Qübddede, A., Am. Erdg.
Bauer, H., il
Ehlers, N., Fräjer 4
Nogens, R., Elektrik. 2
SO Schiffbau: 3
Simonjen, E., Vorarbeit. 1
Stöwahje, 8, ‚Majchinenb. 2
25° E. Engel8, 3., Schloffer
Glüfing, O., Rentner
Ried, S., Bootführ.
Rönnau, L., Zimmerer
Träger, B., Mar. Werkführ.
Witthinrih, H., Schmied 1
Wohler8, D., Schloffer 1
27 E. Hundt,C.(Wüftenfelde16)
V. Bande, Max, Verfich Ob.
Kommiff.
Bande, Gefine, Heißmangel
Geiger, M., Bootsmt.
Mai, A., Seemann Erdg.
Blambee, W., Stadtangelt.
Schmidt, YA., Schiffbau. Krdg.
Schnad, Se Lagerarb, X
Schwarten, H., Heizer 3
Winkler, E., Keffelihmied 2
Beier, H., Motor. Schloff.
% Nr

‘129 E. Schnoor, D., Ww
(Preeger Chauffee 74)
V. Lorenz, A., Stellmacher-
meifter
Goele, E., Arbeit. Erdg.
Hinz, ‚A., Rentner 8
Hüttemann, W., Wächter 1
Koch, R., „Bimmerer 2
Lorenz, €, Tijhler Erdg.
x
Erde.


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.