‚rin
‘2
dB.
HR wa
Ka

Schüttenredder
(Stadtteil Wit)
An dem Weg wurde früher
das Fejit der Gilde (der
Schüßgen) abgehalten.
<- Prinz-Heinrih:Str.. DZ
(Unbebaut)
"”< Admiral-Scheer-Str. Z

Schüßenpark
Der Bart war früher der
Schieß= und Feitplaß der 1412
Qemeündeten Großen Grünen
Je dübengilde, welche Ddiejen
laß mit einer Barzelle des
Vrünerfchlags vertaufchte
<- Schüßenwall Z
(Unbebaut)

Schüßenftraße
enannt nach dem früher an
der Straße belegenen Grund»
tüd der Großen Grünen
Schüßengilde _
<- Rronshagener Weg DZ
Linke Seite
1 eriftiert nicht
3—11 E, Preuß. Staat
Preuß. Verjuchs= und Fors
jhungsanft. f. Milchwirt:
jchaft in Kiel
Sehrneierei
Rühl, W., Molteretinjpekt. T.
Rechte Seite
2 E. Mohrjche Erben GC.
V-Mobr, Do Lebensmittel T.
Bob, &:, Schuhm. Erdg.
Nöhren, M., Frau
Zope % RN On
Wen
+ ESS, ‚RopfolagLT
Aman, M., Arbeit. ;
DHattenhorft, S R., Kelln.
oberftein, WW , Bäder
Sangbolz, AM, Former
Klempner
Seszingti, M., Rentner , 2
„Mietewig, A., Rentnerin 2
"Weber, R., Schlachter
Witt, W., Schmied
— 8., Schlachtermitr. Er
TFald, D., Arbeit,
Henning, E., Arbten.
Krümelte, D., Rentner
Sun SD, Arbeit. Erdg.
Schulz, €., Wow. Erdg,
VE, Cjemann, QM,
Schlachtermitr.
Oivarz, G., Kim. 1
12 iehens, E€., Heizer
2 E. Arp sen., F., Groß:
icOlachterei T.
ya ebjun, . Schlachtermfir. T.
4 E. vo. Venen, E., Gaftw. T.
b. Bengen, Helmut, Kohlen E
IE E., Kranführ.
E. Meyer, I. Uebel.
Brafchtat, 4 M., Steinhau. H.
runer, B., Won. N 15
Hinrihjen, W., Ww. 2
Kammer, &., Arbeit. H. 1
Lange, M., Fräjer
Möller, S., Arbeit.
Semund, $., Nieter HH.
Stegelmann, H., Arbeit.
ortmann, $., Inval. H.
18 E, Robrt, C., Schneider
(Beraftr. 5)
Altenburg, Kranzbinderei
randt, F., Arbeit. 2
Aeinfeld, MW. onat. Ende
Roabiersti, X „ Ww.
Seharftens, IL ., Ww.

Schüttenredder
18 Marz, F., Arbeit.
ı Mevs, E., Urbeit. Erdg.
Odert, 8, Rentner H.Erdg,
LBanferam, T., Näherin
Lriedigkeit, S. Arbeit. H. 1
Schulz, A., Ww. 1
Wellendorf, R., Rentner
Winkler, X., Rammer H. 2
20 E. Heinrich, L., Frau
V. Schankat, W., Wi.
Barg, R., Arbeit. Erdg.
Behnte, W., Arbeit. H. 1
Dartih, H., Schlachter 1
Hopitod, L., Zimmerer
Lange, I., Schneidermftr,
Vosgerau, W., Arbeit. 1
22 E. Malz, W., Kim. .
Brandt, F., Kraftwführ.
Brunfe, M., Ww. H.-1
Dreller, W. ‚Ruticher H.Erdg.
Ewert, D., Dreher H.Erdg.
Goic, W., Arbeit. 2
Hader, en Majchinenbau.
Kähler, L., Ww. 2
Schröder, H., Mufiter H.
Siertf, C., Bultanifj.
Strzeledi, H., Kraftwführ. 1
Sudow, Schneiderin
Weitphal, E., Rentnerin 1
24 E. Mag, W. I., Autoreifen:
großhdlg. T.
Knicdrehm, F., Heizer 2
Knode, A., Wi.
Veterjen, K., Ww. 2
Stammer, %., Klempner 1
26 E. Gehl, ., Kohlen T.
Woollen, K., Seemann
<- Prüne DZ

Schüßgenwall
Benannt n. d. Schießftänden
der Großen Grünen Schüßen-
gilde, welche parallel der Straße
Tiefen
= Delinsftz.


a
Geliert>


<- KRingftr. DZ
Linke Seite
1 E. Xietgen, E.,
a. D. (SGaarden)
E. Yietgen, D., Imfermftr.
(Wankendorf)
V. Tietgen, H., Zijhler 3
Graf, E., Reinmacheft. 4
Erdg.
en M., Wow.
Roh, D
Möller, F.,
MNidel8, W.,
1 Nieljen,
=
, Anlegerin 2
Köhnke, M. „SchneiderinErdg,
Krumbet, CM Schloffer 3
Schuhm, 1
Steinjeß. 1

— 225 —
H., Zimmerer 4
Tietgen, H., Tijchler 8
Weijer, A., Majcdhinenb. 3
3 E. Bedmann, M., Frau
(Elmjdhenhagen)
V. Hinterland, E., Wein:
füfer 1
Behrend, K., Helfer 2
VBichel, SG., Fahrräder 1
Bülling, S., Rentnerin H.2
Dibbern,M.. Um Erdg.
Fehrmann, W., Zimmerm.
Hambdorf, D., Ww. HH. 3
Hanjen, N., Andvalide 4
- SXahann, R., Rohn. Arb. S
Lift, €, Wo.
Mou, £., Kraftw.-Führ. H.1
Pagolotfy, D., Arbeit. H. 4
Schmidt, W., Schloffer H. 2
Schulz, W., Helfer H.1
Sell, B., Zijdhler H. Erde.
Steinhaufjen, R., Maler 4
Teegen, H., Former H. 3
Udel, R., Wachnmann Erdg,
Weitphal, H., Rentner 3
Bühlfe, B., Ladierer H. 4
5 E. Rriedt, W., Wi. 1
Chriftianjen, Ch., Poft-
affiit. a. D.
Heim8, H., Bautechnik. Erde.
John, F., Qeutn. 3.S. a. D.
Kortemeyer, F., Telegr. Sn
fretärin a. D.
Kriedt, W., Wow.
Dfjewald, 8. Arbeit. rd
Scharnfe, N., Rentner Erdg
Schümann, D., techn. Kim.
Sprenger, K., Krim. Ajfift. 2
Tewes, H., techn. Angeft. 1
E. Kaaße, H., Maler
(Weißenburgftr. 8)
V. Chriftianfen, $., Schuhm.
URS ea 4
Hochftrate, Fr.,
En Sr Do. -Meiini
Kunge, O., Arbeit, 4
Krambed, ., SchlofferErdg.
Qübbert, H., Anzeigenwerb. 3
Müller-Glewe, H., Ajfift. D.
Wiffenich.
& n8, M., Zeidhnerin 1
-<- Boninftr. DZ
E. Schlehentamp, D., Profu-
rift. (Wilhelmiftr. 21)
Frahm, X Arbeit.
Kacobi, R., Rentner Erdg.
Kajch, A., "Wertmite. 2
Kern, M., Ob.Mechanik. 1
Kraufe, $ Invalide 4
Langbehn, 6. Schiffsgimmer.
Mohr, H., Angeftellt.
Schlüter, W. re“
Stave, M., Ww.
Wolgaft, A., Arbeit. 4
11E. Rod, R., Kohlenhdlg.T.1
Borchert, CE, Kraftwführ.
MeirowSti, A., Kim. T.
13 E. Rod, K., Kohlenhdlg. T.
V. Flemming, B., Vermwalt.
(Sutenbergftr. 26)
Dieg u. Jarchow, Handels:
vertr. T.
Schütt, Lija, Heikßmangel
15 E. Schmidt, H., Ww. 1
Barth, K., Stadtaiffijt. LR.2
DHelbig, F., Heizer
Iohn, H., Angeftellt.
Kaspereit, K., Kfm.
Kiffmeyer, A., Bildhauer -8
Keilt, R., Tijchler 4
Koopmann, A., Ww 2
Thier, H. C., Dachdek. .T.
Willböft, M., Ww.. El
17. geh. 3. Deliusfir. 34
<- Deliusfjir. DZ
19. 21 eriftieren nicht
23 E. Weftphal, H., Monteur
(Ausland)
V. Hausverwertung I. Howe
u. Söhne, Holftenitr. 1031
Arndt, H., VBorzeichn. 4
Geneßte, $., Betr. Angeft. 2
©
a

Schüßenwall
23 Groth, A., Wi. 1
Hilfer, F., Revif. Erdg.
Horn, N., Majdh. Maat
König, D., Ingen. 8
Nidel8, C., Frau
Runde, E., Fm.Angeftellt, T.
Sahne W., Boftinjpekt.
a. D.
Schnorr, E., Lebensmitt.
Topf, A., Gejch. Reif. Erdg.
<- HarmSöftr, DZ
25—29 Bauftellen
31—35E.Preuß. Iuftizverwaltg.
Strafjuftizggebäude
V. Lehmann, A., Landger.
Rräfident (Uhlandftr. 1)
Hagedorn, I, Schloffer
Hellmich, H., Cr
mitr. irdg.
Rijch, El SIuft.Ynjpekt. Erdg.
37 Bauftelle
39 E. Hagemann, Q., On
gef. T.
Date F..Lofomot. Be
Filed, £., Wi.
Hagemann, Q. Bantntee-
nehm.
Heiland, L., Ww.
Krohn, N "sehn. Rbhn. D
Ynfpett. T.
aloe, Stadt Ob. Ynfpekt.
ae %, Ob. Infjpekt. 2
Meiber, S, Kim. 2
Schmidt, B., Kraftwführ.
Vagts, Q., Mittelichullehr.
Vogt, WW. Ob. Poftinfpekt. 3
Weber, H., Dr.phil. Reg.Rat
41 E. Stolzenburg, B., Kfm.
(Dänijche Str. 41)
V. Kuchel, H., Buchhalt.
Beder, R., Juft.-Ob.-Infpekt.
Friedrichs, X. O., Zollbeamt.
Köhnde, C.,Stadtob. Infpekt.
Beterien, I., Bankbeamt. 1
Schöttfer, W., Ingen. 1
Schunde,R., Mar. Ob. Ing. 3
SOME OMEOCE C., Rent
Struve, N., Ob. Poftinfpekt.
a. D.
<- Gellertftr. Z
43 E. Frand, A., Ww.
Bartels, H., Kim.
Delis, H., Ingen.
Frank, A., Rentnerin
Greve, E., Stadtaffift.
Halbach, W., Rentner Erdg
Krafit, N., Ingen. T
DO
Satendorf, I. Saft.
Lenjch, KX., Kfm., T.
Beterfen, A Wi. 3
Schöning, H., Gewerb. Ob.
Lehrer a. D
Weitphal, G., Ingen. 1
Wieje, A., On Ger.Vollz. T. 2
45 E. Hopp, L., Ww. 1
Schlüter, Ch, Lehrer Erdg.
Sal Q- Mar. Intend. Sin
D.
AuegeMN, G., Amtsger.z
T. 2
at-.T.
E. eterjen, A, Ww.
(Flensburg)
V. Hausverwertung, X. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 108 1.
Alves, H., Privatier Erdg.
Haufer, F., Mar. Werkftätt,=
Vorfteh.. T. 4
Köttler, K., Majchinift
Veterjen,H.F., Automaten T.2
Sturm, F.,Dr.Ob.Reg.RakT.
Wörpel, C., Ob. Poftinjpett
49 E. ungenannt
V. Nabe, h., Bauunternehm.
Bölte,Q. BEE Erle
Eppler, E., Wächter
Gerihefsti, Q., eaftwfiihr.
Hamer, TS Sieuerfele, 2
Herbit, S., Erdg.
at a W., elei: Leiter 1
Noad, M , Bflegerin Erdg.
Rofje, H., Mar. Angeh. 3
Rothe, A, Ww. 8
Schmeftel, Ch., Ww. 1
11. Teil
49 Warbett, W., Bankbeamt.
Wolff, E., Telegr.Wertmftr.3
<- Boieftr. Z
51 E. Fallet, M., Frau
Beftmann, W., Gen.Agent2
Demstke, H., Schneiderin 4
Dennitedt, R., Stabs.Maich.
Dorer,G., tehn.Stadtinipekt.
Erdmann, O., Denbeiemp
a. D.
Fallet, A., ELMeHaniimftr.3
Gottorf, H., Gärtner 4
Hagedorn, E., Mitteljhul=
Tehterin Erdg.
Laude, OD. Majdh.Baumftr. 3
Mijchtke, K., Reg.Ob.Inijpelkt.
Steinhöfel, %., Opernfäng. 4
53 E. Hanjen, G., Dr. med.,
Eigentüm.
V. Hanjen, Ib., Kim. T. 2
Arp, ©., Stadt-Ob. Sehr. 1
Bolten, %,, Ww., Erdg.
Hingmann, B., Katent- Ing.
Meißner, O., Drogiit 2
Piepgras, H., Stadtangeft. 3
Retkowsti, F., Kapit.Leutn.
Rüther, M., Ww. 8
55 E. Hagemann, Q., Bau:
untern. (Nr. 39
AHNUNG Ob.Leutn.3.S.
N S., Bollinfp.
iring, WW. Ingen.
Hagemann, E., oumelter T
. Horn, E,, BucHhalt
unge, S. Stud. Afiefl. 2
Küter, N., Bantbeamt.
Nagel, G., Schlacdhtermfir, 1
Rreisler, W., ftädt. Baurat
Mitterbuidh, E., techn. Sb
Ynipektor
576 N SRCNR. Mar. Ober
miftr. am D.
Grieger, H., Kim. T.
Horn, W., tehn.Stadtinipekt.
Kraufe, R., Not.Inip. Erde.
Qau, S., Ob. Sekr. RN. 2
Beterfen , H., Mar. Werft:
injpeftt.
Tolf, B., Lehrer a. D. 3
Bob, Dr Kim. T. 2
59 E. Maaßen, K., Leit. d. Ars
beitsbeichafungsamts 1
Günther, C€h., Stadt Ob.
Infpett. 8
Senfen, X., Hauptlehr. a.D.
Koolmann, D., Bez.Boll-
fommifjar T. 8
61 {j. a. Qutherftr. 42
E. Stührmwoldt,E.,Modezeich»
nerin (Berlin)
V. Stablhut, B., Berwalt.
(Holitenitr. 81)
Bedmann, RK: Krim. Ob. Affift.
Keug, H., Bokom.Fiühr. a.D.1
L068, M., Ww. 8
Naumann, N, SA. Ober:
Sturmführer T.
Schmaljobann,H., Lehrer NR.
Schoel, Bertha, Saft. T.
Ze D., Ob. Dedoffiz.
a. D.
<- Qutherftr. Z-
63 E. Staad, 5., Wow. 1
Bohnjad, L., Ww. S
Froefe, A., Mb.
SEE „Boftinjpekt. a. ®. .
Heide, M., Ww.
Hundertnaret, B., Hm. alung.
Melde, E., Wehrm.Angeltellt,
ODitrowsti,. K., Iuft.Sekret.
Stern, M.,. Dreher 4
Stühmer, AM Pol. Daupt
Wachtmftr,
Wolfram, Hz Stattanaet
65 E. Bergmann, E.D., Ingen.
(Hofholzallee 58)
V. Strauß, W., Mempnee
mftr.
Baumann, X., Betr. Ingen. X
Hamann, A., Qotomotivführ.
Hedemann, B,, Finanzbeamt.
Lo88, A, Angeft.
Bein, D., N Infpelt, T 3

Thürfam, © , Yuftiginjp. 1
Voß, A., Prokurift 2
a. 15

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.